სტუ

მოდის დიზაინის ტექნოლოგიები

დეპარტამენტი  ახორციელებს საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა „მოდის დიზაინის ტექნოლოგიები“. აღნიშნული პროგრამა არქიტექტურის ფაკულტეტზე 2015 წელიდან ფუნქციონირებს. მისი მოცულობაა 240 Eჩთშ, სწავლის ხანგრძლივობა - 4 აკადემიური წელი (8 სემესტრი).

მოდის დიზაინის ტექნოლოგიები წარმოადგენს სინთეზურ ხელოვნებას, სადაც მოიაზრება ჩაცმის, სტილისა და ფასეულობების ვიზუალური და ტექნიკური ასპექტები.

სტუდენტი ღებულობს ინტეგრირებულ ცოდნას, როგორც მხატვრულ-ტექნიკურ მოდელირებაში, ასევე თანამედროვე ნოვატორულ და კრეატიულ ტექნოლოგიებში. პროგრამის გავლის შემდეგ ბაკალავრი მზად იქნება მოდური ტენდენციების, კონსტრუქტორული და ტექნოლოგიური მიღწევების, თუ კულტურული მემკვიდრეობის ტრადიციული მიმდინარეობების გამოყენებით, შექმნას თანამედროვე, მაღალი მხატვრულ-ტექნიკური და ესტეთიკური ღირებულების მქონე დიზაინერული პროდუქტი (კოსტუმი, ფეხსაცმელი, აქსესუარები). ათვისებული ზოგად-თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის საფუძველზე, ბაკალავრი შეძლებს მოდის დიზაინის სფეროში წარმატებულ საქმიანობას.

სამოსის დიზაინის პროგრამის წამყვანი სპეციალისტები: პროფესორი - ლ. ლურსმანაშვილი, ასოცირებული პროფესორი - ნ. ფხაკაძე, ასისტენტ პროფესორი ლ. გერგეშელიძე, აკადემიური დოქტორი - ნ. გზირიშვილი, მოწვეული მასწავლებლები გ. ალოევა და თ. ვაშაკიძე.

დეპარტამენტი კურირებს ორივე საგანმანათლებლო პროგრამის („არქიტექტურა“ და „სამოსის დიზაინი“) სასწავლო და სამეცნიერო საქმიანობას.