სტუ
05/06/2024

სტუ-ის სტუდენტი ღვინის ფალსიფიკაციის წინააღმდეგ ბრძოლის ახალი მეთოდის შესამუშავებლად კვლევას ატარებს


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დოქტორანტი ლევან ელიაშვილი, ღვინის ფალსიფიკაციასთან ბრძოლის მიზნით, მასში შემავალ ცალკეულ ორგანულ ნაერთებში, ნახშირბადისა და აზოტის სტაბილურ იზოტოპთა განსაზღვრის ახალი მეთოდების დანერგვაზე მუშაობს.

თემის - “ღვინის ფალსიფიკაციასთან ბრძოლის მიზნით, მასში შემავალ ცალკეულ ორგანულ ნაერთებში, ნახშირბადისა და აზოტის სტაბილურ იზოტოპთა განსაზღვრის ახალი მეთოდების დამუშავება” ფარგლებში, დოქტორანტმა დაამუშავა აზოტისა და ნახშირბადის სტაბილურ იზოტოპთა განსაზღვრის მეთოდები იმ ნაერთებისთვის, რომელსაც  ღვინო შეიცავს.

როგორც ლევან ელიაშვილი აცხადებს,  კვლევისას შერჩეულ იქნა რამდენიმე ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინო და მათში არსებულ ორგანულ მჟავებსა და ნახშირწყლებში, შეფასდა ნახშირბად-13-ის იზოტოპის გავრცელება.    ასევე, დამუშავდა ამინომჟავებში აზოტ-15-ის იზოტოპის განსაზღვრის მეთოდები, რათა შემდგომში ღვინისთვის იქნას გამოყენებული, რაც  არის ახალი მიდგომა აზოტშემცველ ნაერთებში აზოტ-15-ის იზოტოპის ატომური წილის განსაზღვრისთვის. მეთოდი შესაძლებლობას იძლევა იზოტოპური კონცენტრაცია განისაზღვროს არა მხოლოდ მთლიან მოლეკულაში, არამედ, ცალკეულ აზოტურ ცენტრებში.

„ქართული ღვინო ყოველთვის ამბობდა თავის სიტყვას მსოფლიო ასპარეზზე, ამიტომ მნიშვნელოვანია ჩვენს ქვეყანაში წარმოებული ღვინო აკმაყოფილებდეს ხარისხის მოთხოვნებს. ამ მოთხოვნათა ნორმები არ გამორიცხავს ფალსიფიკაციას, კერძოდ,  შესაძლებელია ღვინო აკმაყოფილებდეს მასში ძირითადი პარამეტრების ნორმებს, მაგრამ იყოს ფალსიფიცირებული, ამის დადგენა კი ატომურ (იზოტოპურ) დონეზე შესაძლებელია. ამდენად,  თუ ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოებს შევისწავლით იზოტოპურად, შეუძლებელი გახდება მათი ფალსიფიკაცია. ვფიქრობ, თემის ფარგლებში ჩატარებული კვლევა,  დაინტერესებულ  პირებს მისცემს საშუალებას გაეცნონ იზოტოპური ანალიზის თავისებურებებს, ამა თუ იმ ნაერთის ფრაგმენტაციის ხასიათს და სპექტრის გაშიფვრას.  კვლევამ დაადასტურა, რომ  იზოტოპური ანალიზები ერთ-ერთი საუკეთესო ტექნიკაა ღვინის ავთენტიფიკაციისთვის“, - აცხადებს ლევან ელიაშვილი.