სტუ

საქართველოს ტექნიკური უნივერისტეტის ქართულ-ფრანგული ორდიპლომიანი საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულებს დიპლომები გადაეცათ

24/11/2023

სა­ქარ­თვე­ლოს ტექ­ნი­კუ­რი უნი­ვერ­სი­ტე­ტის აგ­რა­რუ­ლი მეც­ნი­ე­რე­ბე­ბი­სა და ბი­ო­სის­ტე­მე­ბის ინ­ჟი­ნე­რინ­გის ფა­კულ­ტე­ტის ფრან­გულ-ქარ­თულ ორდიპლო­მი­ანი პროგ­რა­მის - „წარ­მო­ე­ბის მარ­თვა რძის ინ­დუსტრი­ა­ში“, რო­მე­ლიც სტუ-ისა და ფრან­გუ­ლი უნი­ვერ­სი­ტე­ტის რენ - ის მჭიდ­რო თა­ნამ­შრომ­ლო­ბით ხორ­ცი­ელ­დე­ბა, კურსდამ­თავ­რე­ბულ­ებს დიპლომები გადასცეს.

2023 წლის 11 კურსდამ­თავ­რე­ბულს 14 ნოემბერს დიპ­ლო­მე­ბი სა­ზე­ი­მო ვი­თა­რე­ბა­ში, პროგრამის ხელმძღვანელმა ფრანგული მხრიდან, პროფესორმა აჰმედ ზუარმა გადასცა. წელს ჩარიცხულ სტუდენტებს კი მიულოცა ორდიპლომიან პროგრამაში მოხვედრა და სტუდენტის ბარათები გადასცა.

დიპ­ლო­მე­ბის გა­და­ცე­მის ცე­რე­მო­ნი­ას სტუ­დენ­ტებ­თან ერ­თად ესწრებოდნენ, ფრანგულ-ქართული უნივერსიტეტის წარმომადგენელები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, და ორდიპლომიან პროგრამაში ჩართული სტუ-ს პრო­ფე­სორ-მას­წავ­ლებ­ლე­ბი.

აღ­ნიშ­ნუ­ლი პროგ­რა­მა 2020 წელს, სა­ქარ­თვე­ლოს ტექ­ნი­კურ უნი­ვერ­სი­ტეტ­სა და საფრან­გე­თის უნი­ვერ­სი­ტეტ რენ 1-ს შო­რის, სა­ქარ­თვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეცნიერების სა­მი­ნის­ტრო­სა და სა­ქარ­თვე­ლო­ში საფ­რან­გე­თის სა­ელ­ჩოს მრა­ვალ­მხრი­ვი მხარ­და­ჭე­რით და­არ­სდა.

„წარ­მო­ე­ბის მარ­თვა რძის ინ­დუსტრი­ა­ში“ სტუ-ის აგ­რა­რუ­ლი მეც­ნი­ე­რე­ბე­ბი­სა და ბიოსისტემე­ბის ინ­ჟი­ნე­რინ­გის ფა­კულ­ტე­ტის პროფესორის, გიორგი ქვარ­ცხა­ვას ინიციატივი­თა და მისი უშუა­ლო ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბით შე­მუ­შავ­და.

ერ­თობ­ლი­ვი, ფრან­გულ-ქარ­თუ­ლი ორ­დიპ­ლო­მი­ა­ნი სა­ბა­კა­ლავ­რო პროგ­რა­მა 60 კრედიტიანი მო­დულს მო­ი­ცავს და ლექ­ცი­ე­ბი ინ­გლი­სურ ენა­ზე მიმ­დი­ნა­რე­ობს. ამ მოდულის დასრულე­ბის შემ­დეგ კი, სტუ­დენ­ტე­ბი ფრან­გულ უნი­ვერ­სი­ტეტ რენ -ის და სტუ-ს დიპ­ლომს იღე­ბენ. სას­წავ­ლო კურსს ფრანგ კო­ლე­გებ­თან ერ­თად, ქარ­თვე­ლი პროფესორ-მას­წავ­ლებ­ლე­ბიც წარ­მარ­თა­ვენ და სტუ-ს სტუ­დენ­ტე­ბი სწავ­ლის პრო­ცეს­ში ყვე­ლა იმ კომ­პო­ნენტს გა­დი­ან, რა­საც მათი ფრან­გი თა­ნა­ტო­ლე­ბი.

ორ­დიპ­ლო­მი­ა­ნი სა­ბა­კა­ლავ­რო პროგ­რა­მის სტუ­დენ­ტე­ბი პრაქ­ტი­კულ სა­მუ­შა­ო­ებს სურსათის უვნებ­ლო­ბის, მიკ­რო­ბი­ო­ლო­გი­ი­სა და ბი­ო­ლო­გი­ის უახ­ლე­სი ტექ­ნი­კა-და­ნად­გა­რე­ბით აღ­ჭურ­ვილ ლა­ბო­რა­ტო­რებ­ში გა­დი­ან. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია ისიც, რომ ამ პროგ­რა­მა­ზე სწავ­ლა უფასოა.


სიახლეებში დაბრუნება