п»ї

Transactions. Georgian Technical University . AUTOMATED CONTROL SYSTEMS -  No 2 (15),  2013

შინაარსი - CONTENTS- СОДЕРЖАНИЕ

   

თეორიული ინფორმატიკა-COMPUTER  SCIENCE-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА  


 

ამოცნობის შეცდომების გასწორება ნეირონული ქსელის სწავლების პროცესში. ოთარ ვერულავა, მარიამ ჩხაიძე, მაკა ტაბატაძე  // CORRECTING THE MISTAKES OF RECOGNITION IN THE LEARNING PROCESS OF NEURAL NETWORK. Verulava Otar, Chkhaidze Mariam, Tabatadze Maka // ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК РАСПОЗНАВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ НЕЙРОННОЙ СЕТИ. Верулава О.Г. Чхаидзе М.Н. Табатадзе М.

 

7
გაზსადენების კოროზიული რღვევის კინეტიკური ანალიზი. კონსტანტინე კამკამიძე, ირინე ბერძენიშვილი, ელენე კამკამიძე //KINETIC ANALYSIS OF GAS PIPELINE CORROSION. Kamkamidze Konstantin, Berdzenishvili Irina, Kamkamidze Еlene//  КИНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОРРОЗИИ ГАЗОПРОВОДОВ. Камкамидзе К.Н., Бердзенишвили И.Г, Камкамидзе Е.К.

 

11

რთულ სისტემებში რეზერვის არსებობის დასაბუთების მათემატიკური მოდელი. დავით გულუა, გიორგი ამილახვარი, ნუგზარ ამილახვარი // Mathematical model FEASIBILITY STUDY ALLOWANCE in complex systems. Gulua David, Amilakhvari George, Amilakhvari Nugzar // МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОБОСНОВАНИЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РЕЗЕРВА В СЛОЖНОЙ СИСТЕМЕ. Гулуа Д., Амилахвари Г., Амилахвари Н.


 

15
ენერგოსისტემებში სინქრონიზირებადი მართვა სინერგეტიკის მეთოდების გამოყენებით. გოჩა დალაქიშვილი, გელა ჭიკაძე, ვლადიმერ კეკენაძე, ვალიდა სესაძე // CONTROL OF SYNCHRONIZABLE PROCESSES IN  POWER SYSTEMS USE METHODS OF SYNERGETRICS. Dalakishvili Gocha,  Chikadze Gela, Kekenadze Vladimer, Sesadze Valida // УПРАВЛЕНИЕ СИНХРОНИЗИРУЕМЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭНЕРГЕТИКЕ МЕТОДАМИ СИНЕРГЕТИКИ. Далакишвили Г., Чикадзе Г., Кекенадзе В., Сесадзе В.

 

20

არაწრფივი აგრეგირებული რეგულატორების ანალიზური კონსტრუირების განზოგადოებული მეთოდი. ვლადმერ კეკენაძე, გელა ჭიკაძე, ნანა მაღლაკელიძე // THE GENERALIZED METHOD OF ANALYTICAL DESIGNING OF THE AGGREGATED REGULATORS Kekenadze Vladimer, Chikadze Gela, Maglakelidze Nana // ОБОБЩЕННЫЙ МЕТОД АНАЛИТИЧЕСКОГО  КОНСТРУИРОВАНИЯ АГРЕГИРОВАННЫХ РЕГУЛЯТОРОВ. Кекенадзе В., Чикадзе Г.. Маглакелидзе Н.


 

24
ქაოსური პროცესების მართვა სინერგეტიკის მეთოდის გამოყენებით. გელა ჭიკაძე, ალექსანდრე კეკენაძე, ციური ფხაკაძე // СONTROL OF CHAOTIC PROCESSES OF SYNERGETRICS METHODS. Chikadze Gela, Kekenadze Alexander, Fchakadze Ciuri // УПРАВЛЕНИЕ ХАОТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ МЕТОДАМИ СИНЕРГЕТИКИ. Чикадзе Г., Кекенадзе А., Пхакадзе Ц.

 

29

ინდივიდის ცნობიერებაში კეთილისა და ბოროტის ბრძოლის მათემატიკური მოდელირება. არჩილ ყანჩაველი // MATHEMATICAL MODELING OF AN INDIVIDUAL'S CONSCIOUSNESS OF GOOD AND EVIL BATTLE. Kanchaveli Archil // МОДЕЛИРОВАНИЕ БОРЬБЫ ДОБРА И ЗЛА В СОЗНАНИИ ИНДИВИДА. Канчавели А.


 

35

პრაქტიკული ინფორმატიკა- PRACTICAL INFORMATIC - ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА  


 

მართვის მონაცემთა ბაზის ავტომატიზებული დაპროექტება და აგება ORM/ERM ტექნოლოგიით საგადასახადო დავების სისტემისთვის. გია სურგულაძე, ნინო თოფურია, მარინე ბიტარაშვილი // AUTOMATED DESIGN AND CONSTRUCTION OF DATABASES FOR THE TAX APPEAL SYSTEM BY TECHNOLOGY ORM / ERM. Surguladze Gia, Topuria Nino, Bitarashvili Marine // АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПОСТРОЕНИЕ БАЗ ДАННЫХ ДЛЯ НАЛОГОВОЙ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ТЕХНОЛОГИЯМИ ORM / ERM. Сургуладзе Г., Топурия Н., Битарашвили М.

40
წარმოების ოპერატიული დაგეგმვის ავტომატიზაცია. თამაზ შეროზია, გულბაათ ნარეშელაშვილი, ხატია ქრისტესიაშვილი //AUTOMATION OF THE MANUFACTURING  PROCESS. Sherozia Tamaz., Nareshelashvili Gulbaat, Kristesiashvili Khatia // АВТОМАТИЗАЦИЯ  ОПЕРАТИВНОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА. Шерозия Т., Нарешелашвили Г., Кристесиашвили Х.

46
ექსპერტული შეფასებები მენეჯმენტში და მათი როლი. ნუგზარ ამილახვარი, გიორგი ამილახვარი // EXPERT ESTIMATES IN MANAGEMENT AND THEIR ROLE. Nugzar Amilakhvari, George Amilakhvari // ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ И ИХ РОЛЬ. Амилахвари Н., Амилахвари Г. 

51
კომპანიაში ცოდნის მართვა. გულნარა ჯანელიძე // MANAGEMENT OF KNOWLEDGE IN THE COMPANY. Gulnara Janelidze // УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ  В  КОМПАНИИ. Джанелидзе Г.

54
ინფორმაციის დაცვა გასაღების გარეშე, მხოლოდ შავი ფერის გამოყენებით. გულნარა კოტრიკაძე, ეკატერინე როჭიკაშვილი, გიორგი კუჭავა,  ანდრო გაფრინდაშვილი, თეიმურაზ  მამუკაშვილი // PROTECTION OF INFORMATION WITHOUT KEY  USE ONLY BLACK COLORS. Kotrikadze Gulnara, Rodjikashvili Ekaterine, Kudjava Giorgi, Gaprindashvili Andro, Mamukashvili Teimuraz // ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ БЕЗ КЛЮЧА ИСПОЛЬЗУЯ ТОЛЬКО ЧЁРНЫЙ ЦВЕТ. Котрикадзе  Г., Рочикашвили Е., Кучава Г., Гаприндашвили А., Мамукашвили Т. 

59
ასიმეტრიული კრიპტოსისტემის RSA- მეთოდის გატეხვა. გულნარა კოტრიკაძე, ეკატერინე როჭიკაშვილი, ზვიად ჯობავა, ნუგზარ ყანდაშვილი, თეიმურაზ მამუკაშვილი // KRIPTOSISTEMIS ASYMMETRIC METHOD RSA-BREAK. Kotrikadze Gulnara, Rodjikashvili Ekaterine, Jobava Zviad, Kandashvili Nugzar, Mamukashvili Teimuraz // ВЗЛОМ  RSA  МЕТОДА АСИММЕТРИЧНОЙ КРИПТОСИСТЕМЫ. Котрикадзе  Г., Рочикашвили Е., Джобава З., Кандашвили Н., Мамукашвили Т.

63
ინფორმაციის დაცვა RGB ფერთა კოდების გამოყენებით. გულნარა კოტრიკაძე, ეკატერინე როჭიკაშვილი, გიორგი კუჭავა,  ანდრო გაფრინდაშვილი, თეიმურაზ  მამუკაშვილი // PROTECTION INSFORMATIONS WITH RGB COLOR CODES. Kotrikadze Gulnara, Rodjikashvili Ekaterine, Kudjava Giorgi, Gaprindashvili Andro, Mamukashvili Teimuraz // ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОДОВ  RGB ЦВЕТОВ. Котрикадзе  Г., Рочикашвили Е., Кучава Г., Гаприндашвили А., Мамукашвили Т.

67
ცვლადპარამეტრებიანი დაშიფვრის RSA კრიპტოსისტემა. ვასილ კუციავა, გიორგი გოგოლაძე // VARIABLE PARAMETERS ENCODING RSA CRYPTOSYSTEM. Kutsiava Vasili, Gogoladze Georgi // КРИПТОСИСТЕМА ШИФРОВАНИЯ RSA С ПЕРЕМЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ. Куциава В., Гоголадзе Г.

71
რეალური დროის სისტემები. გერჰარდ ფოჰლერი, ლილ პეტრიაშვილი // THE REAL-TIME SYSTEMS. Fohler Gerhard, Petriashvili Lily // СИСТЕМЫ  РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ. Фохлер Г., Петриашвили Л.

76
ებ-არქიტექტურის მიმოხილვითი ანალიზი. იოსებ ძმანაშვილი, ზურაბ ბოსიკაშვილი // ANALYSIS OF THE WEB ARCHITECTURE. Dzmanashvili Ioseb, Bosikashvili Zurab // АНАЛИЗ WEB АРХИТЕКТУРЫ. Дзманашвили И., Босикашвили З.

80
ჩაწერის ოპერაციათა კოორდინაცია სემანტიკური ჰიპერმიმთითებლების მეშვეობით. იოსებ ძმანაშვილი, ზურაბ ბოსიკაშვილი // COORDINATING WRITE OPERATIONS WITH SEMANTIC LINKS. Ioseb Dzmanashvili, Zurab Bosikashvili//КООРДИНАЦИЯ ОПЕРАЦИИ ЗАПИСИ С ПОМОЩЬЮ СЕМАНТИЧЕСКИХ ГИПЕРССЫЛОК. Дзманашвили И., Босикашвили З. 

88

ტექნიკური ინფორმატიკა- COMPUTER ENGINEERING ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАТИКА


 

კომპიუტერული ქსელები - პრობლემები და პერსპექტივები. ზაურ ჯოჯუა // COMPUTER NETWORKS - PROBLEMS AND PROSPECTS. Jojua Zaur // КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. Джоджуа З.

 

96
ვირტუალიზაციის თანამედროვე ტექნოლოგიები. შალვა სვანიშვილი // THE MODERN TECHNOLOGIES OF VIRTUALIZATION. Svanishvili Shalva //  СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛИЗАЦИИ. Сванишвили Ш.

 

104
მონაცემთა დაცვის ცენტრების ინფრასტრუქტურის რაციონალიზაცია. ნუგზარ გუგუნაშვილი, ნონა ოთხოზორია, ვანო ოთხოზორია // RATIONALIZATION OF DATA CENTER INFRASTRUCTURE. Gugunashvili Nugzar, Otkhozoria Nona, Otkhozoria Vano // РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЦЕНТРА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ. Гугунашвили Н., Отхозория Н.,  Отхозория В. 

 

112
აგრობიო ტექნოდინამიკური კომპლექსის მართვის ინტელექტუალური სისტემის  განზოგადებული სტრუქტურა. თეიმურაზ კაპანაძე, ალიკო ცინცაძე // GENERALIZED STRUCTURE OF INTELLIGENT MANAGEMENT SYSTEM OF AGROBIOTECHNODYNAMIC COMPLEX SUMMARY. Kapanadze Teimuraz, Tsintsadze Aliko // ОБОБЩЕННАЯ СТРУКТУРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АГРОБИО ТЕХНОДИНАМИЧЕСКИХ  КОМПЛЕКСОВ. Капанадзе Т., Цинцадзе А.

 

117
რეალური ობიექტისა და ვირტუალური მოდელის გაზომვის მონაცემების გაერთიანების პირობები. ნოდარ აბელაშვილი, გიორგი ქართველიშვილი, გივი მურჯიკნელი // CONDITIONS OF CONSOLIDATION OF RESULTS OF MEASUREMENT. OF REAL AND VIRTUAL OBJECT. Abelashvili Nodar, Kartvelishvili Giorgi, Murdzhikneli Givi // УСЛОВИЯ ОБЪЕДЕНЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ. РЕАЛЬНОГО И ВИРТУАЛЬНОГО ОБЪЕКТА. Абелашвили Н., Картвелишвили Г., Мурджикнели Г.

 

122

გამოყენებითი ინფორმატიკა- APPLIED INFORMATIC- ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА   


 

საქართველოს ელექტორენერგეტიკული სისტემის ოპტიმალური სტრუქტურის განსაზღვრა. ლელა გაჩეჩილაძე, ნანა კურკუმული, სოფიო ბარნოვი, ლია ნონიკაშვილი // DETERMINATION OF THE OPTIMAL STRUCTURE OF THE ELECTRO ENERGY SYSTEM OF GEORGIA. Gachechiladze Lela, Kurkumuli Nana, Barnovi Sophio, Nonikashvili Lia // ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕ-ТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ГРУЗИИ. Гачечиладзе Л., Куркумули Н.,  Барнови С., Ноникашвили Л.

 

128
ელექტროენერგიის ხარისხის აღრიცხვა და მართვა. გიორგი მაჭარაშვილი, ნიკოლოზ ბჟალავა // ACCOUNT AND MANAGEMENT OF ELECTRIC POWER QUALITY. Macharashvili Giorgi, Bzhalava Nikoloz // УЧЁТ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. Мачарашвили Г., Бжалава Н. 

 

133
IPV4-დან IPV6 პროტოკოლზე მიგრაციის უპირატესობა და სირთულეები. ნიკოლოზ ბჟალავა, გიორგი მაჭარაშვილი // THE ADVANTAGES AND DIFFICULTIES OF MIGRATION OF PROTOCOL IPV4 TO IPV6 VERSION. Bzhalava Nikoloz, Macharashvili Giorgi //  ПРЕИМУЩЕСТВА И СЛОЖНОСТИ МИГРАЦИИ ПРОТОКОЛА IPV4 К ПРОТОКОЛУ IPV6. Бжалава Н., Мачарашвили Г. 

 

137
გადაზღვევის ბიზნეს-პროცესის ავტომატიზაციის ამოცანა. მარინე თუშიშვილი, ქეთევან ავალიშვლი, დავით ჟორჟოლიანი // THE PROBLEM OF AUTOMATION OF BUSINESS-PROCESSES REINSURANCE. Tushishvili Marine, Avalishvili Ketevan, Jorjoliani David // ЗАДАЧА АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ. Тушишвили М., Авалишвили К., Жоржолиани Д. 

 

142
ელექტრონული საგადახდო სისტემები და მათი განვითარების ტენდენციები. თალიკო ჟვანია, ზვიად საჯაია  // ELECTRONIC PAYMENT SYSTEMS AND THEIR DEVELOPMENT TRENDS. Zhvania Taliko, Sajaia Zviad // ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ И ИХ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ. Жвания Т., Саджаиа З.

 

148
საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცვლილებების მართვის დოკუმენტ-ბრუნვის პროცესის დამუშავება. ეკატერინე თურქია, მარინა კაშიბაძე, მაია ოხანაშვილი, ნატო მოროზი, ნიკოლოზ ნიქაბაძე//DEVELOPMENT OF IT CHANGE MANAGEMENT DOCFLOW PROCESSING Eekaterine Turkia, Marina Kashibadze, Maia Okhanashvili, Nato Morozi, Nikoloz ikabadze//РАЗРАБОТКА ПРОЦЕССА ДОКУМЕНТООБОРОТА В УПРАВЛЕНИИ ИТ ИЗМЕНЕНИЯМИ Туркия Е., Кашибадзе М., Оханашвили М., Морози Н., Никабадзе Н.

 

154

მათემატიკა MATHEMATICS – МАТЕМАТИКА 


 

   
  ინტეგრალური განტოლების ამოხსნა სპლაინ მეთოდების გამოყენებით. თამაზ ვეკუა // on new applications of METhOD splines for solution of integral equation. Vekua Tamaz // О НЕКОТОРЫХ ПРИМЕНЕНИЯХ MЕТОДА СПЛАЙНОВ К РЕШЕНИЮ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ. Векуа Т.

 

159

გამოყენებითი მათემატიკაAPLIED MATHEMATICS – ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА 


 

   
 სამშენებლო კომპანიის ფასის ეკონომიკური დინამიკის მათემატიკური მოდელი. ვლადიმერ გოგოლაძე, თამაზ ობგაძე //MATHEMATICAL MODEL OF ECONOMIC DYNAMICS OF COST OF CONSTRUCTION COMPANY. Gogoladze Vladimer, Obgadze Tamaz // МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ. Гоголадзе В., Обгадзе Т. 

 

164
 ლორენცის მათემატიკური მოდელი სამშენებლო ბიზნესში. ვლადიმერ გოგოლაძე // MATHEMATICAL MODEL OF THE LORENTZ IN THE ONSTRUCTION BUSINESS. Gogoladze Vladimer // МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЛОРЕНЦА В СТРОИТЕЛЬНОМ БИЗНЕСЕ. Гоголадзе В.

 

169
 საგადასახადო დავების ბიზნეს-პროცესების მოდელირება რიგების თეორიის საფუძველზე და პროგრამული რეალიზაცია. მარინე ბიტარაშვილი, ანა რამიშვილი, ბექა ურუშაძე, ნანა მიქიაშვილი // BUSINESS PROCESS MODELING FOR THE TAX DISPUTES BASED ON THE THEORY OF QUEUES AND SOFTWARE SYSTEM IMPLEMENTATION. Bitarashvili Marine, Ramishvli Anna, Urushadze Beka, Mikiashvili Nana // МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ОЧЕРЕДЕЙ. Битарашвили М., Рамишвили А., Урушадзе Б., Микиашвили Н.

 

174
 ბოლო გვერდი

 

174