სტუ

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთოგეოლოგიურ ფაკულტეტთან არსებული „სამთო-გეოლოგიური ტექნოლოგიების ცენტრიწარმოადგენს ფაკულ­ტეტის სამეცნიერო-კვლევით ერთეულს და ფაკულტეტის დებულების შესაბამისად ახორციელებს სასწავლო, სამეცნიერო და მეთოდურ საქმიანობას, სპეციალისტების გადამზადებას. იგი შუამდგომლობს სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის წინაშე არსებული საჭიროებების შემთხვევაში მისი დებულებით სამუშაოების გათვალის­წი­ნებული შესასრულებლად. 

საჭიროების შემთხვევაში, ცენტრი შუამდგომლობს უნივერსიტეტის წინაშე, როგორც საქართველოს, აგრეთვე სხვა ქვეყნის სპეციალისტების მოწვევის და მათთან სათანადო შრომითი ხელშეკრულებების გაფორმების თაობაზე. 

ცენტრის საქმიანობის  მიზანია უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიურ ფაკულ­ტეტზე „სამთო-გეოლოგიური ტექნოლოგიების“ მულტიფუნქციური პლატფორ­მის შექმნა. 

ცენტრის საქმიანობის ძირითადი ამოცანებია: 

ცენტრის მისამართია: ქ. თბილისი, კოსტავას ქუჩა # 77, უნივერსიტეტის III კორპუსი.

ცენტრის ხელმძღვანელი: სამთო და გეოინჟინერიის აკადემიური დოქტორი, სტუ-ის

                                               ასოცირებული პროფესორი გიორგი ხეცურიანი