სტუ
01

საგანმანათლებლო პროგრამები

ქვეყანაში მხოლოდ სამთო-გეოლოგიურ ფაკულტეტზე ხორციელდება ბაკალავ­რიატის, მაგისტრატურის და დოქტორანტურის შემდეგი საგანმანათლებლო პროგრამები:

  • სამთო და გეოინჟინერია (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა)
  • საინჟინრო გეოდეზია (სამივე საფეხური)
  • საინჟინრო უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა
  • (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა)
  • პროფესიული უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა (დოქტორანტურა)
  • სამთო ტექნოლოგიები (დოქტორანტურა)
  • ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიები (დოქტორანტურა)
  • ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიები (რუსულენოვანი ბაკალავრიატი, მაგის­ტრატურა)

02

მუზეუმები და ლაბორატორიები

ფაკულტეტზე ფუნქციონირებს სამი გეოლოგიური მუზეუმი, რომელიც შევსებულია უნიკალური ექსპონატებით და სასწავლო შახტი-ლაბორატორია, რომელსაც არ გააჩნია ანალოგი ახლო საზღვარგარეთის და ევროპის მრავალ ქვეყნებში, გარდა ამისა ფაკულტეტზე სტუდენტებსა და მკვლევარებს ემსახურება სასწავლო-კვლევითი ლაბორატორიები, რომლებიც აღჭურვილია შესაბამისი თანამედროვე ტექნიკით.

03

სამთო - გეოლოგიური ტექნოლოგიების ცენტრი

ფაკულტეტზე ფუნქციონირებს აგრეთვე სამთო - გეოლოგიური ტექნოლოგიების ცენტრი, სადაც სტუდენტები და მკვლევარები შეისწავლიან თანამედროვე დარგობრივ ტექნოლოგიურ პროგრამებს.

04

პროგრამა „ამფეთქებელი“ - ერთადერთია ქვეყანაში

მხოლოდ სამთო-გეოლოგიურ ფაკულტეტზე ხორციელდება აკრედიტირებული პროფესიული მომზადების პროგრამა „ამფეთქებელი“ ერთადერთი ქვეყანაში, რომელიც ამზადებს კადრებს სამთო-მომპოვებელი სამშენებლო სატრანსპორტო და მრეწველობის სხვა დარგებისათვის.

05

პროგრამა უზრუნველყოფილია როგორც ქართულ, ისე უცხოური ლიტერატურით

ყველა საგანმანათლებლო პროგრამა უზრუნველყოფილია შესაბამისი პროგრა-მით, ქართულ ენაზე, ხოლო საფაკულტეტო და საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკები უზრუნველყოფენ შეუფერხებელ წვდომას უცხოურ ლიტერატურაზე.

06

სახელმწიფო და სახელობითი სტიპენდიები

ფაკულტეტის წარჩინებულ სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ მოიპოვონ, როგორც სახელმწიფო ასევე სახელობითი სტიპენდიები, რომლებსაც აფინანსებს დამსაქმებელი.

07

საწარმოო პრაქტიკა და სტაჟირება

ფაკულტეტის სტუდენტები უზრუნველყოფილი არიან საწარმოო პრაქტიკით ხოლო წარჩინებული სტუდენტები სტაჟირებითა და დასაქმებით მაღალანაზღაურებად პოზიციებზე.

08

გაცვლითი პროგრამები

სტუდენტებს საშუალება აქვთ მონაწილეობა მიიღონ ERASMUS+ - ის გაცვლით პროგრამებში ევროპის წამყვან უმაღლეს დაწესებულებებში.

09

მეცნიერული კვლევები და კონფერენციები

სტუდენტებს საშუალება აქვთ ჩაერთონ მეცნიერულ კვლევებში წარმოაჩინონ თავიანთი ნამუშევრები ადგილობრივ თუ საერთაშორისო სტუდენტურ და დარგობრივ კონფერენციებზე.

10

სტუდენტური ცხოვრება და სწავლების ინდივიდუალური გრაფიკი

სტუდენტებს საშუალება აქვთ მიიღონ სრულყოფილი სტუდენტური სერვისები, მონაწილეობა მიიღონ სპორტულ, კულტურულ, შემოქმედებით ღონისძიებებში. ამათგან იმ სტუდენტებს, რომლებიც უნივერსიტეტის სახელით წარმატებას მიაღწევენ ქვეყნის მასშტაბით ან საერთაშორისო ასპარეზზე დაენიშნებათ სწავლების ინდივიდუალური გრაფიკი.