п»ї

Transactions. Georgian Technical University . AUTOMATED CONTROL SYSTEMS -  No 2 (20),  2015

შინაარსი - CONTENTS- СОДЕРЖАНИЕ

   

     სატიტულო გვერდი


 

  აკადემიკოსი ივერი ფრანგიშვილი


 

თეორიული ინფორმატიკა-COMPUTER  SCIENCE-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА  


 

საქართველოს ეროვნული თვითმყოფადობის განმსაზღვრელი პარამეტრების დადგენა და ეთნო-კულტურული ევოლუციის მოდელირება. არჩილ ფრანგიშვილი, თამაზ ობგაძე // DETERMINATION OF THE DEFINING PARAMETERS OF GEORGIA'S NATIONAL IDENTITY AND MODELLING OF ETHNOCULTURAL EVOLUTION. Prangishvili Archil, Obgadze Tamaz//ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ПАРАМЕТРОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ САМОБЫТНОСТИ ГРУЗИИ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ЭВОЛЮЦИИ. Прангишвили А., Обгадзе Т.

 

9
კომპანიის ღირებულების დინამიკის მათემატიკური მოდელირება. თამაზ ობგაძე, რამაზ გოგოლაძე, ნანა ბიჩენოვი // MATHEMATICAL MODELLING OF DYNAMICS OF COST OF THE COMPANY. Obgadze Tamaz, Gogoladze Ramaz, Bichenovi Nana//МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ. Обгадзе Т., Гоголадзе В., Биченова Н.

 

16
მანქანური სწავლების კლასიფიკაციის ალგორითმებში შემავალი ინფორმაციის ფორმირება. ზურაბ ბოსიკაშვილი, დავით ჭოხონელიძე // INPUT INFORMATION GENERATION IN MACHINE LEARNING CLASIFICATION ALGORITHMS. Bosikashvili Zurab, Chokhonelidze David//ФОРМИРОВАНИЕ ВХОДЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ В АЛГОРИТМАХ КЛАССИФИКАЦИИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ. Босикашвили З., Чохонелидзе Д.

 

31
მანქანური სწავლების კლასტერიზაციის ალგორითმებში გამომავალი ინფორმაციის ფორმირება. ზურაბ ბოსიკაშვილი, დავით ჭოხონელიძე // OUTPUT INFORMATION GENERATION IN MACHINE LEARNING CLUSTERING ALGORITHMS. Bosikashvili Zurab, Chokhonelidze David // ФОРМИРОВАНИЕ ВЫХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ В АЛГОРИТМАХ КЛАСТЕРИЗАЦИИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ. Босикашвили З., Чохонелидзе Д.

 

36
საინვესტიციო პორტფელის შეფასება შარპის კოეფიციენტის გამოყენებით. ლაშა გურგენიძე // EVALUATE THE PERFORMANCE OF AN INVESTMENT PORTFOLIO USING SHARP RATIO. Gurgenidze Lasha // ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ С ПОМОЩЬЮ КОЭФФИЦИЕНТА ШАРПА. Гургенидзе Л.

 

42
საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდების პორტფელი და ჯ. ტობინის საინვესტიციო პორტფელის დაანგარიშებ. ლაშა გურგენიძე // INVESTMENT SECURITIES PORTFOLIO AND CALCULATION OF PORTFOLIO J. TOBIN.Gurgenidze Lasha // ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ И РАСЧЕТ ПОРТФЕЛЯ ДЖ. ТОБИНА. Гургенидзе Л.

 

46
ვიდეოთამაშებში მულტიაგენტური დასწავლის მეთოდების შესახებ. გიორგი აბელაშვილი, ზურაბ ბოსიკაშვილი // METHOD FOR MULTI-AGENT LEARNING IN COMPUTER GAMES. Abelashvili Giorgi, Bosikashvili Zurab // МЕТОД МНОГОАГЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГРАХ. Абелашвили Г., Босикашвили З.

 

52
ხელოვნური ინტელექტის არგუმენტაციის მექანიზმის გამოყენება ვიდეო-თამაშებში. გიორგი აბელაშვილი, ზურაბ ბოსიკაშვილი // USING OF ARGUMENTATION MECHANISM OF ARTIFICAL INTELLIGENCE IN VIDEO GAMES. Abelashvili Giorgi, Bosikasvili Zurab // ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМА АРГУМЕНТАЦИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ВИДЕО ИГРАХ. Абелашвили Г., Босикашвили З.

 

58
აგრო-ბიო ტექნოდინამიკური კომპლექსების ინტელექტუალური მართვის სისტემის სტრუქტურის აპრიორული ფორმალიზაცია. თემურ კაპანაძე, ნინო ჭალიძე, ნინო ლომიძე, ლევან ღურბელეიშვილი // GENERALIZED STRUCTURE OF INTELLIGENT CONTROL SYSTEM OF AGRO-BIO TECHNO-DYNAMIC COMPLEXES. Temur Kapanadze, Nino Chalidze , Nino Lomidze, Levan Gurbeleishvili // АПРИОРНАЯ СТРУКТУРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АГРО-БИО ТЕХНОДИНАМИЧЕСКИМИ КОМПЛЕКСАМИ. Капанадзе Т., Чалидзе Н., Ломидзе Н., Гурбелеишвили Л.

 

66
ქართული ღვინის წარმოების ტექნოდინამიკური კომპლექსის მართვის ავტომატიზებული სისტემის განზოგადოებული მოდელის პარამეტრების განსაზღვრა. თემურ კაპანაძე, ნინო ლომიძე, ნინო ჭალიძე, ლევან ღურბელეიშვილი // ABOUT ONE APPROACH DETERMINEFUNCTIONIN PARAMETRSOF THE GENERALIZED MODEL DURING DECOMPOSITION OF COMPLEX TECHNO – DYNAMICAL SYSTEMS. Temur Kapanadze, Nino Lomidze, Nino Chalidze, Levan Gurbeleishvili // ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОБОБЩЕННОЙ МОДЕЛИ АСУ ТЕХНОДИНАМЫЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ПРОИЗВОДСВА ГРУЗИНСКОГО ВИНА. Капанадзе Т., Ломидзе Н., Чалидзе Н., Гурбелеишвили Л.

 

73
კრიპტოგრაფიის სიმეტრიული სისტემის ზოგიერთი მეთოდის რეალიზაციის საკითხების შესახებ. ვალერიან კეკელია, გულნარა კოტრიკაძე // SYMMETRIC CRYPTOGRAPHY SYSTEM ON THE METHOD OF IMPLEMENTATION ISSUES. Kekelia Valer, Kotrikadze Gulnara // О ВОПРОСАХ РЕАЛИЗАЦИИ НЕКОТОРЫХ МЕТОДОВ СИМЕТРИЧНОЙ СИСТЕМЫ КРИПТОГРАФИИ. Кекелия В., Котрикадзе Г.

 

79
მონაცემთა კლასტერიზაცია ნაწილაკთა გროვის მეთოდის გამოყენებით. პეტრე პეტაშვილი // DATA CLUSTERING USING PARTICLE SWARM METHOD. Petre Petashvili // КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ДАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА РОЯ ЧАСТИЦ. Петре Петашвили

 

85

პრაქტიკული ინფორმატიკა- PRACTICAL INFORMATIC - ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА


 

მონაცემთა ბაზების მოთხოვნათა ოპტიმიზაცია: გენეტიკური პროგრამირებისადმი ახალი მიდგომა. ლელა წითაშვილი, ბადრი მეფარიშვილი, გულნარა ჯანელიძე // DATABASE QUERY OPTIMIZATION: NEW APPROACH TO GENETIC PROGRAMMING. Tsitashvili Lela, Meparishvili Badri, Janelidze Gulnara // ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАПРОСОВ БАЗ ДАННЫХ: НОВЫЙ ПОДХОД К ГЕНЕТИЧЕСКОМУ ПРОГРАММИРОВАНИЮ. Циташвили Л., Мепаришвили Б., Джанелидзе Г.

 

90
მულტიმოდალური გადაზიდვების მართვის ავტომატიზებული სისტემის აგება დაპროექტების CASE- და დაპროგრამების ჰიბრიდული ტექნოლოგიებით. გიორგი გოგიჩაიშვილი, გიორგი სურგულაძე, ნინო თოფურია, ლია პეტრიაშვილი, გია სურგულაძე // CONSTRUCTION OF MULTIMODAL FREIGHT FORWARDING MIS USING CASE DESIGN AND HYBRID PROGRAMMING TECHNOLOGIES. Gogichaishvili Giorgi, Surguladze Giorgi, Topuria Nino, Petriashvili Lily Surguladze Gia // ПОСРОЕНИЕ АСУ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫМИ ПЕРЕВОЗКАМИ ГРУЗОВ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ CASE ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ГИБРИДНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ. Гогичаишвили Георгий, Сургудадзе Георгий, Топурия Нино, Петриашвили Лили, Сургудадзе Гия

 

96
მულტიმოდალური გადაზიდვების ბიზნეს-პროცესების მართვის სისტემის ინფრასტრუქტურა და მისი იმიტაციური მოდელი. გიორგი სურგულაძე // INFRASTRUCTURE AND SIMULATION MODEL OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT FOR MULTIMODAL FREIGHT FORWARDING. Surguladze Giorgi // ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСПРОЦЕССАМИ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ И ЕЕ ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ. Сургуладзе Георгий

 

108
საინფორმაციო სისტემების დაპროექტების თანამედროვე მიდგომები და საშუალებები. თურქია ეკატერინე, გიუტაშვილი მეგი, სტომადოვა სოფიო, კაციტაძე ზურაბი // MODERN APPROUCHES AND PLANING TOOLS OF INFORMATION SYSTEMS. Turkia Ekaterine, Giutashvili Megi, Stomadova Sofio, Katsitadze Zurab // СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ. Туркия Е., Гиуташвили М., Стомадова С., Кацитадзе З.

 

124
ერთგვერდიანი JAVASCRIPT - პლატფორმების ANGULARJS და EMBERJS განხილვა და შედარება. გიორგი კენჭოშვილი // DISCUSSION AND COMPARISON OF SINGLE PAGE APPLICATION JAVASCRIPT PLATFORMS ANGULARJS AND EMBERJS. Kentchoshvili Giorgi // ОБСУЖДЕНИЕ И СРАВНЕНИЕ ОДНОСТРАНИЧНЫХ JavaScript ПЛАТФОРМ AngularJs И EmberJs. Кенчошвили Г.

 

130

ტექნიკური ინფორმატიკა- COMPUTER ENGINEERING ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАТИКА


 

უსადენო გრაფიკული ვიზუალიზაციის პროგრამული პაკეტების გამოყენების შეფასების მეთოდები. ელენე კამკამიძე, მარიამ ჯანელიძე, თეა აფხაძე // METHODS FOR ASSESSING THE USE OF GRAPHICAL VISUALIZATION SOFTWARE PACKAGES. Kamkamidze Elene, Janelidze Mariam, Apkhadze Tea // МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ ПАКЕТОВ ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. Камкамидзе Е., Джанелидзе М., Апхадзе Т.

136
დაშვების კონტროლის სისტემა განაწილებული ქსელებისათვის. გიორგი იაშვილი // ACCESS CONTROL SYSTEM FOR DISTRIBUTED NETWORKS. Giorgi Iashvili // СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СЕТЕЙ. Иашвили Г.Н.

142
ინტელექტუალური შესაძლებლობების მქონე კონცენტრატორის პროექტირე-ბისა და გამოყენების ზოგიერთი მოთხოვნები ქსელურ კომპიუტერულ სისტემებში. ოთარ ნატროშვილი, ნატალია გაბაშვილი, თამარ გაბაშვილი // SOME FEATURES OF DEVELOPMENT AND USE OF THE INTELLIGENT CONCENTRATOR FOR COMPUTER NETWORK SYSTEMS. Natroshvili Otar, Gabashvili Natalia, Gabashvili Tamar // НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КОНЦЕНТРАТОРА ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕВЫХ СИСТЕМ. Натрошвили О., Габашвили Н., Габашвили Т.

148
ღრუბლოვანი ტექნოლოგიის გამოყენების შესაძლებლობა წარმოებაში. Oომარ გაბედავა, ნინო გაბედავა, გიორგი სებისკვერაძე // POSSIBLE APPLICATIONS OF CLOUD TECHNOLOGY IN MANUFACTURING. Gabedava Omar, Gabedava Nino, Sebiskveradze Giorgi // ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЛАЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ. Габедава О., Габедава Н., Себискверадзе Г.

153
ხმის სენსორების მართვის პრობლემები. ია მოსაშვილი, ნინო მჭედლიშვილი, ირმა დავითაშვილი // THE CONTROL PROBLEMS OF SOUND SENSORS. Mosashvili Ia, Mchedlishvili Nino, Davitashvili Irma // ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗВУКОВЫМИ СЕНСОРАМИ. Мосашвили И., Мчедлишвили Н., Давиташвили И.

157
ავტომატიზებული მოწყობილობა ელექტროქიმიური ანალიზატორების შესამოწმებელი სქემებისათვის. ნაზიბროლა ერემეიშვილი, იზოლდა გარსევანიშვილი, ეთერი კუნელაშვილი// THE AUTOMATED INSTALLATION OF THE SCHEME OF ELECTROCHEMICAL ANALYZERS. Eremeishvili Nazi, Garsevanishvili Izolda, Kunelashvili Elene // АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА ПОВЕРОЧНОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ АНАЛИЗАТОРОВ. Еремеишвили Н.., Гарсеванишвили И., Kунелашвили Э.

162
Kerio Control – უსაფრთხოების კედელი და ადმინისტრატორის კომპლექსური ინსტრუმენტი. კახაბერ რევაზიშვილი // KERIO CONTROL – NETWORK FIREWALL AND ADMINISTRATOR’S COMPLEX TOOLS. Revazishvili Kakhaber // KERIO CONTROL – МЕЖСЕТЕВОЙ ЭКРАН И УДОБНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ АДМИНИСТРАТОРА. Ревазишвили К.
 

167

გამოყენებითი ინფორმატიკა- APPLIED INFORMATIC- ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА   


 

სამოქალაქო სამართლის უდავო წარმოების წესით განსახილველ საქმეთა კომპიუტერული მართვის სისტემის დამუშავება. თეიმურაზ სუხიაშვილი, ბექარ ხვედელიძე, ირაკლი შურღაია // DEVELOPMENT OF A COMPUTER CONTROL SYSTEM OF THE CONSIDERED CASES FOR A BEZISKOVY TYPE OF CIVIL LAW. Sukhiashvili Teimuraz, Khvedelidze Beka, Shurgaia Irakli // РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАССМАТРИВАЕМЫХ ДЕЛ БЕЗИСКОВОГО ВИДА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА. Сухиашвили Т., Хведелидзе Б., Шургая И.

 

173
ხელოვნური ინტელექტის სისტემების გამოყენება საბანკო სექტორში. მარიამ ჩხაიძე, მაკა ტაბატაძე // APPLYING OF THE SYSTEMS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE BANKING SPHERE. Chkhaidze Mariam, Tabatadze Maka // ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ. Чхаидзе М., Табатадзе М.

 

180
ლარის გაცვლითი კურსის პროგნოზირების პრობლემა. აკაკი გაბელაია, ლევან გაბელაია // EXCHANGE RATE FORECASTING PROBLEM FOR GEORGIAN CURRENCY GEL Gabelaia Akaki, Gabelaia Levan//ПРОБЛЕМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОБМЕННОГО КУРСА ГРУЗИНСКОЙ ВАЛЮТИ ЛАРИ. Габелая А., Габелая Л.

 

186
გრაფიკების აგება IMSL Chart ბიბლიოთეკის გამოყენებით. ლაშა იაშვილი, მიხეილ ნინუა, მარიამ თურმანიძე // BUILT CHARTS USING IMSL CHART LIBRARY. Iashvili Lasha, Ninua Mikheil, Turmanidze Mariam // ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ IMSL CHART БИБЛИОТЕКИ. Иашвили Л., Нинуа М., Турманидзе М.

 

194
ქარის აეროდინამიკური მოდელირება COMSOL MULTIPHYSICS პაკეტის ბაზაზე. ლაშა იაშვილი // WIND AERODYNAMIC MODELING USING PACKAGE OF COMSOL MULTIPHYSICS. Lasha iashvili // АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЕТРА НА БАЗЕ ПАКЕТА COMSOL MULTIPHYSICS. Иашвили Л.

 

200
ტესტირება და ტესტირების ელექტრონული საშუალებები. იზა ოქროპირიძე // TESTING AND ELECTRONIC TESTING MEANS. Okropiridze Iza // ТЕСТИРОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ТЕСТИРОВАНИЯ. Окропиридзе И.

 

205
პროგრამული აპლიკაციების დამუშავების სასიცოცხლო ციკლი Visual Studio.NET Framework-ის ახალ ვერსიებში. გია სურგულაძე, თინათინ კაიშაური, გულბაათ ნარეშელაშვილი, გიორგი მაისურაძე // SOFTWARE APPLICATIONS DEVELOPMENT LIFE CYCLE IN THE NEW VERSIONS OF PACKAGES VISUAL STUDIO.NET FRAMEWORK. Surguladze Gia, Kaishauri Tinatin, Nareshelashvili Gulbaat, Maisuradze Giorgi // ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНЫХ АППЛИКАЦИЙ В НОВЫХ ВЕРСИЯХ ПАКЕТА VISUAL STUDIO.NET FRAMEWORK. Сургуладзе Г., Нарешелашвили Г., Каишаури Т., Маисурадзе Г.
 

 

212