სტუ–ს თემატური სამეცნიერო შრომების კრებული
"მართვის ავტომატიზებული სისტემები"

   
 
მთავარი გვერდი
ჩვენს შესახებ
ისტორია
ფორმები
რედკოლეგია
ავტორებისთვის
არქივი

2022–N1(33) სტატიები

2021–N1(32) V.1.1 სტატიები

2021–N1(32) V.1.2 სტატიები

2021–N1(32) V.2 სტატიები

2020 – N 2(31)    სტატიები

2020 – N 1(30)    სტატიები

2019 – N 2(29)    სტატიები

2019 – N 1(28)    სტატიები

2018 – N 3(27)    სტატიები

2018 – N 2(26)    სტატიები

2018 – N 1(25)    სტატიები

2017 – N 2(24)    სტატიები

2017 – N 1(23)    სტატიები

2016 – N 2(22)    სტატიები

2016 – N 1(21)    სტატიები

ნიმუში ავტორებისთვის

ჟურნალი "მართვის ავტომატიზებული სისტემები"
(ნიმუშის მაკეტი - გაფორმებისათვის)

1. ფურცლის ზომა A4. საზღვრები: 2,5 სმ ოთხივე მხრიდან.
2. გვერდების რაოდენობა: 4 -:- 10
3. ნაშრომი შეიძლება იყოს წარმოდგენილი ქართულ, რუსულ, ინგლისურ, გერმანულ ან ფრანგულ ენაზე (სტანდარტულ კოდებში = Times New Roman).

ნაშრომის სათაური (LitMtavr-11pt, bold)
სახელი გვარი (LitNusx-12pt)
ცენზი (LitNusx-11pt)

რეზიუმე (ნაშრომის ძირითად ენაზე)
ტექტსი (მინიმუმ 7-10 სტრიქონი)
საკვანძო სიტყვები: (LitNusx-11pt)

1. შესავალი
ტექსტი (LitNusx-11pt)
2. ძირითადი ნაწილი (LitNusx-11pt)
3. დასკვნა (LitNusx-11pt)
ლიტერატურა (LitNusx-11pt)
1.
2.
3. . . .

ინგლისური სათაური (Times New Roman=11pt,bold)
ინგლისურად ავტორის გვარი სახელი
ინგლისურად ცენზი
ინგლისური რეზიუმე (Summary = Times New Roman)
ტექსტი (მინიმუმ 7-10 სტრიქონი)

რუსულად სათაური (რუს-Times New Roman=11pt, bold)
რუსულად ავტორის გვარი ინიციალები
რუსულად ცენზი
რუსული რეზიუმე (Резюме = რუს-Times New Roman)
ტექსტი (მინიმუმ 7-10 სტრიქონი)


ნიმუში რეცენზენტებისთვის


რ ე ც ე ნ ზ ი ა

ავტორის(ან ავტორების) ს. გვარი (გვარები) სამეცნიერო სტატიაზე
"ნაშრომის დასახელება . . . "

1. სარეცენზიო ნაშრომი წარმოდგენილია . . . გვერდზე კომპიუტერზე ნაბეჭდი ფორმით, მასში გამოყენებულია . . . საილუსტრაციო ნახაზი (სურათი), . . . ცხრილი. ლიტერატურაში მითითებულია . . . ბიბლიოგრაფიული წყარო.

2. ნაშრომის აქტუალურობა:

3. ნაშრომის მეცნიერული სიახლე;

4. ნაშრომში დასმული და გადაწყვეტილია შემდეგი ამოცანა(ები):

5. ნაშრომისადმი შენიშვნები ან რეკომენდაციები:
- . . . .
- . . . .

6. დასკვნა:
ა) მიუხედავად შენიშვნებისა, [ს. ავტორის] ნაშრომი [სტატიის დასახელება] აქტუალურია და იგი შეიძლება გამოქვეყნებულ იქნას.
ბ) [ს. ავტორის] ნაშრომი [სტატიის დასახელება] აქტუალურია და იგი შეიძლება გამოქვეყნებულ იქნას შენიშვნების (ან რეკომენდაციების) გათვალისწინებით.
გ) [ს. ავტორის] ნაშრომის [სტატიის დასახელება] გამოქვეყნება არ მიმაჩნია მიზანშეწონილად, ვინაიდან:
• იგი არაა აქტუალური;
• მასში არაა მეცნიერული სიახლე (ან ამოცანის გადაწყვეტის ახალი გზა);
• შეიცავს მნიშვნელოვან შეცდომებს.

რეცენზენტი:
ცენზი, [ხელმოწერა] ს. გვარი

დამოწმებული რეცენზენტის
ორგანიზაციის ბეჭდით