სტუ–ს თემატური სამეცნიერო შრომების კრებული
"მართვის ავტომატიზებული სისტემები"

   
 
მთავარი გვერდი
ჩვენს შესახებ
ისტორია
ფორმები
რედკოლეგია
ავტორებისთვის
არქივი

2022–N1(33) vol.2 სტატიები

2022–N1(33) vol.1 სტატიები

2021–N1(32) V.1.1 სტატიები

2021–N1(32) V.1.2 სტატიები

2021–N1(32) V.2 სტატიები

2020 – N 2(31)    სტატიები

2020 – N 1(30)    სტატიები

2019 – N 2(29)    სტატიები

2019 – N 1(28)    სტატიები

2018 – N 3(27)    სტატიები

2018 – N 2(26)    სტატიები

2018 – N 1(25)    სტატიები

2017 – N 2(24)    სტატიები

2017 – N 1(23)    სტატიები

2016 – N 2(22)    სტატიები

2016 – N 1(21)    სტატიები

ნიმუში ავტორებისთვის

ჟურნალი "მართვის ავტომატიზებული სისტემები"
(ნიმუშის მაკეტი - გაფორმებისათვის)

1. ფურცლის ზომა A4. საზღვრები: 2,5 სმ ოთხივე მხრიდან.
2. გვერდების რაოდენობა: 4 -:- 10
3. ნაშრომი შეიძლება იყოს წარმოდგენილი ქართულ, რუსულ, ინგლისურ, გერმანულ ან ფრანგულ ენაზე (სტანდარტულ კოდებში = Times New Roman).

ნაშრომის სათაური (LitMtavr-11pt, bold)
სახელი გვარი (LitNusx-12pt)
ცენზი (LitNusx-11pt)

რეზიუმე (ნაშრომის ძირითად ენაზე)
ტექტსი (მინიმუმ 7-10 სტრიქონი)
საკვანძო სიტყვები: (LitNusx-11pt)

1. შესავალი
ტექსტი (LitNusx-11pt)
2. ძირითადი ნაწილი (LitNusx-11pt)
3. დასკვნა (LitNusx-11pt)
ლიტერატურა (LitNusx-11pt)
1.
2.
3. . . .

ინგლისური სათაური (Times New Roman=11pt,bold)
ინგლისურად ავტორის გვარი სახელი
ინგლისურად ცენზი
ინგლისური რეზიუმე (Summary = Times New Roman)
ტექსტი (მინიმუმ 7-10 სტრიქონი)

რუსულად სათაური (რუს-Times New Roman=11pt, bold)
რუსულად ავტორის გვარი ინიციალები
რუსულად ცენზი
რუსული რეზიუმე (Резюме = რუს-Times New Roman)
ტექსტი (მინიმუმ 7-10 სტრიქონი)


ნიმუში რეცენზენტებისთვის


რ ე ც ე ნ ზ ი ა

ავტორის(ან ავტორების) ს. გვარი (გვარები) სამეცნიერო სტატიაზე
"ნაშრომის დასახელება . . . "

1. სარეცენზიო ნაშრომი წარმოდგენილია . . . გვერდზე კომპიუტერზე ნაბეჭდი ფორმით, მასში გამოყენებულია . . . საილუსტრაციო ნახაზი (სურათი), . . . ცხრილი. ლიტერატურაში მითითებულია . . . ბიბლიოგრაფიული წყარო.

2. ნაშრომის აქტუალურობა:

3. ნაშრომის მეცნიერული სიახლე;

4. ნაშრომში დასმული და გადაწყვეტილია შემდეგი ამოცანა(ები):

5. ნაშრომისადმი შენიშვნები ან რეკომენდაციები:
- . . . .
- . . . .

6. დასკვნა:
ა) მიუხედავად შენიშვნებისა, [ს. ავტორის] ნაშრომი [სტატიის დასახელება] აქტუალურია და იგი შეიძლება გამოქვეყნებულ იქნას.
ბ) [ს. ავტორის] ნაშრომი [სტატიის დასახელება] აქტუალურია და იგი შეიძლება გამოქვეყნებულ იქნას შენიშვნების (ან რეკომენდაციების) გათვალისწინებით.
გ) [ს. ავტორის] ნაშრომის [სტატიის დასახელება] გამოქვეყნება არ მიმაჩნია მიზანშეწონილად, ვინაიდან:
• იგი არაა აქტუალური;
• მასში არაა მეცნიერული სიახლე (ან ამოცანის გადაწყვეტის ახალი გზა);
• შეიცავს მნიშვნელოვან შეცდომებს.

რეცენზენტი:
ცენზი, [ხელმოწერა] ს. გვარი

დამოწმებული რეცენზენტის
ორგანიზაციის ბეჭდით