п»ї

Transactions. Georgian Technical University . AUTOMATED CONTROL SYSTEMS -  No 2 (24),  2017

შინაარსი - CONTENTS- СОДЕРЖАНИЕ

   

     სატიტულო გვერდი

საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია


 

შინაარსი - CONTENTS- СОДЕРЖАНИЕ


 

ბიზნესის საინფორმაციო სისტემების ინტეგრირებული გამოყენება ინტერდისციპლინური განათლების სფეროში. გოჩა ჩოგოვაძე, არჩილ ფრანგიშვილი, გია სურგულაძე, ლილი პეტრიაშვილი, გულბაათ ნარეშელაშვილი // INTEGRATED APPLICATION OF BUSINESS INFORMATION SYSTEMS IN
THE FIELD OF INTERDISCIPLINARY EDUCATION. Chogovadze Gocha, Prangishvili Archil, Surguladze Gia, Petriashvili Lili, Nareshelashvili Gulbaat // ИНТЕГРИРОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ БИЗНЕС-ИНФОРМАЦИ¬ОННЫХ СИСТЕМ В СФЕРЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Чоговадзе Г., Прангишвили А., Сургуладзе Г., Петриашвили Л., Нарешелашвили Г.

 

7

პრაქტიკული ინფორმატიკა- PRACTICAL INFORMATIC - ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА  


 

სამუშაო ნაკადების ვიზუალიზაცია პროცესების მოპოვების ტექნოლოგიის ბაზაზე. ეკატერინე თურქია, სოფიო სტომადოვა // WORKFLOW VISUALIZATION BASED ON PROCESS MINING TECHNIQUE. Turkia Ekaterine, Stomadova Sophio // ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РАБОЧИХ ПОТОКОВ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРОЦЕССОВ. Туркия Е., Стомадова С.

 

17
ბიზნეს-ანალიზის ძირითადი პრობლემები წინა საპროექტო სტადიაზე და მისი თავიდან აცილების გზები. გულბაათ ნარეშელაშვილი, ხატია ქრისტესიაშვილი // THE MAIN OBSTACLES FOR BUSINESS ANALYSTS (BAS) AT THE STAGE OF IMPLEMENTATION OF THE PROJECT AND WAYS TO AVOID IT. Nareshelashvili Gulbaat, Kristesiashvili Khatia // ОСНОВНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ БИЗНЕС-АНАЛИТИКА НА СТАДИИ ПРОЕКТИ¬РОВАНИЯ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ. Нарешелашвили Г., Кристесиашвили Х.

 

23
პარალელურად აქტიური მონაცემთა ცენტრების არქიტექტურა და კომპონენტები. ალექსანდრე კვაიჭაძე, ზურაბ ბაიაშვილი // ARCHITECTURE AND COMPONENTS OF ACTIVE DATA CENTERS. Kvaichadze Aleksandre, Baiashvili Zurab // АРХИТЕКТУРА И КОМПОНЕНТЫ ПАРАЛЛЕЛЬНО АКТИВНЫХ ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ. Кваичадзе А., Баиашвили З.

 

29
რადიოსიხშირული საიდენტიფიკაციო ბარათით დაპროგრამება სწრაფი გადახდის სისტემაში. ქათამაძე სოფიო, თოფურია ნინო // RFID READER PROGRAMMING IN FAST PAYMENT SYSTEM. Katamadze Sofio, Topuria Nino // ПРОГРАМИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ RFID-УСТРОЙСТВА В СИСТЕМЕ БЫСТРЫХ ОПЛАТ. Катамадзе С., Топурия Н.

 

33
მენეჯმენტის ბიზნეს-პროცესების ავტომატიზაცია ნავთობკომპანიაში. ნინო თოფურია, ელზა ბიწაძე // AUTOMATION OF MANAGEMENT BUSINESS PROCESSES IN THE OIL COMPANY. Topuria Nino, Bitsadze Elza // АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ В НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ. Топурия Н., Бицадзе Э.

 

39
სამუშაო პროცესის ავტომატიზაცია სასწავლო პროცესში. ნინო თოფურია, ნინო ლომიძე, ხათუნა თაყაძე // AUTOMATION OF WORKFLOW FOR STYDU PROCESS. Topuria Nino, Lomidze Nino, Takadze Khatuna // АВТОЗАПОЛНЕНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ. Топурия Н, Ломидзе Н, Такадзе Х.

 

43
დისტანციური სწავლება სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებისთვის. იანინა გიგიბერია, რომან სამხარაძე, მედეა თევდორაძე, ლია გაჩეჩილაძე // DISTANCE EDUCATION FOR STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS. Gigiberia Ianina, Samkhsrsdze Roman, Tevdoradze Medea, Gachechiladze Lia // ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ УЧЕНИКОВ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ. Гигиберия Я., Самхарадзе Р., Тевдорадзе М., Гачечиладзе Л.

 

47
ფუნქციონალური დაპროგრამება თანამედროვე ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში. გიორგი დარჩიაშვილი, თალიკო ჟვანია // FUNCTIONAL PROGRAMMING IN THE MODERN INFORMATION TECHNOLOGY. Darchiashvili Giorgi, Zhvania Taliko // ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ. Дарчиашвили Г., Жвания Т.
 

 

54

თეორიული ინფორმატიკა-COMPUTER  SCIENCE-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА


 

ნეირონული ქსელების განვითარების ეტაპები. ნინო მჭედლიშვილი, ანტონ მგელაძე // STAGES OF NEURAL NETWORKS DEVELOPMENT. Mchedlishvili Nino, Mgeladze Anton // ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ. Мчедлишвили Н., Мгеладзе А.

 

61
ფესვური ჰოდოგრაფების მეთოდი მართვის ციფრული სისტემების სინთეზის ამოცანებში. ნოდარ ნარიმანაშვილი,თეონა კაპანაძე , თეიმურაზ გოჩოლეიშვილი // THE ROOT LOCUS METHOD IN THE TASKS SYNTHESIS OF DIGITAL CONTROL SYSTEMS. Narimanashvili Nodar, Kapanadze Teona, Gocholeishvili Teimuraz // МЕТОД КОРНЕВЫХ ГОДОГРАФОВ В ЗАДАЧАХ СИНТЕЗА ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ. Нариманашвили Н., Капанадзе Т., Гочолеишвили Т.

 

66
მიკროპროცესორული იონომეტრული ანალიზატორის კონცეპტუალური ალგორითმი. თამაზ ძაგანია,ზაალ აზმაიფარაშვილი, ელგუჯა ბუცხრიკიძე, ლევან ზერეკიძე, ოლღა მელიქიძე // CONCEPTUAL ALGORITHM OF MICROPROCESSOR IONOMETRIC ANALYZER. Dzganiya Tamaz, Azmaiparashvili Zaal, Butzhkrikidze Elguja, Zerekidze Levan, Melikidze Olga // КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ МИКРОПРОЦЕССОРНОГО ИОНО¬МЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗАТОРА. Дзаганиа Т., Азмайпарашвили З., Буцхрикидзе Э., Зерекидзе Л., Меликидзе О.

 

71
ლაბორატორიათაშორისი გამოცდები მსგავსების თეორიის გამოყენებით. ზაალ აზმაიფარაშვილი, ნიკა აბელაშვილი // INTER-LABORATORY COMPARISONS USING THE THEORY SIMILARITY. Azmaiparashvili Zaal, Abelashvili Nika // МЕЖЛАБОРАТОРНЫЕ СЛИЧЕНИЯ С ИСПОЛЗОВАНИЕМ ТЕОРИИ ПОДОБИЯ. Азмайпарашвили З., Абелашвили Н.

 

79
მზესუმზირის რაფინირებულ და არარაფინირებულ ზეთებში ჟანგვითი პროცესების მიმდინარეობის ანალიზი. ინგა პიტიურიშვილი, ნონა ოთხოზორია // ANALYSIS OF OXIDATION PROCESSES IN REFINED AND UNREFINED SUNFLOWER OILS. Piturishvili Inga, Otkhosoria Nona // АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ОКИСЛЕНИЯ В РАФИНИРОВАННЫХ И НЕРАФИНИРОВАННЫХ МАСЛАХ ПОДСОЛНЕЧНИКА. Питиуришвили И., Отхозория Н.

 

85
თვლიანი რობოტების კინემატიკური სქემების დამუშავება. ვლადიმერ კეკენაძე, ინდირა ნატრიაშვილი, მიხეილ კაკოჩაშვილი // DEVELOPING THE CINEMATIC SCHEMES OF THE ROBOT. Kekenadze Vladimer Natriashvili Indira, Kakofashvili Mikheil // РАЗРАБОТКА КИНЕМАТИЧЕСКИХ СХЕМ КОЛЕСНЫХ РОБОТОТОВ. Кекенадзе В., Натриашвили И., Какофашвили М.

 

89
ზოგიერთი მიდგომა ინფორმაციული მოდელირების საკითხებზე. ვლადიმერ კეკენაძე, ლელა ტაბაროკიშვილი // SOME APPROACH ON INFORMATION MODELING ISSUES. Kekenadze Vladimer, Ttabarokishvili Lela // НЕКОТОРЫЙ ПОДХОД К ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ. Кекенадзе В., Табарокишвили Л.

 

97

გამოყენებითი ინფორმატიკა- APPLIED INFORMATIC- ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА   


 

„ჭკვიანი“ სისტემები, როგორც თანამედროვე სახლის განუყოფელი ნაწილი. გიორგი ბასილაია, ზაალ აზმაიფარაშვილი // SMART SYSTEMS AS ESSENTIAL PART OF MODERN HOME. Basilaia Giorgi, Azmaiparashvili Zaal // ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ СОВРЕМЕННОГО ДОМА. Басилая Г., Азмайпарашвили З.

105
სოციალური ქსელი - პერსონალის შერჩევის ინფორმაციის ერთ-ერთი წყარო. ხათუნა ქორთიაშვილი, გიორგი მაისურაძე // SOCIAL NETWORK - ONE SOURCES OF INFORMATION FOR THE STAFF SELECTION. Kortiashvili Khatuna, Maisuradze George // СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ – ОДИН ИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧ¬НИ¬КОВ ПОДБОРА КАДРОВ. Кортиашвили Х., Маисурадзе Г.

115
პერსონალის შერჩევის თანამედროვე მეთოდები. ხათუნა ქორთიაშვილი // MODERN METHODS OF THE STAFF SELECTION. Kortiashvili Khatuna // СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА. Кортиашвили Х.

118


ენერგეტიკა - ENERGETICS – ЭНЕРГЕТИКА
   


 

ალტერნატიული ენერგიის წყაროს - წყალბადის გამოყენების გზები ელექტროენერგეტიკაში. ელენე კამკამიძე, კონსტანტინე კამკამიძე, ეკატერინე გვარამია, ეკატერინე ბოჭორიძე // ALTERNATIVE ENERGY SOURCE - THE USE OF HYDROGEN IN ELECTRICAL POWER. Kamkamidze Elene, Kamkamidze Konstantine, Gvaramia Ekaterine, Bochoridze Ekaterine // ПУТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ – ВОДОРОДА В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ. Камкамидзе Е., Камкамидзе К., Гварвмия Е., Бочоридзе Е.

 

122

ფიზიკა - PHYSICS – ФИЗИКА   


 

სმენის ბიოფიზიკური ანალიზისათვის. აკაკი გიგინეიშვილი, კონსტანტინე ცხაკაია, რამაზ კიკვიძე, მალხაზ ბიბილური // TO THE BIOPHYSICAL ANALYSIS OF HEARING. Gigineishvili Akaki, Tskhakaia Konstantine, Kikvidze Ramaz, Bibiluri Malkhaz // К БИОФИЗИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ СЛУХА. Гигинеишвили А., Цхакая К., Киквидзе Р., Бибилури М.

 

125

ფიზიკური ქიმია - PHYSICAL CHEMISTRY - ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 


 

ქიმიური ელემენტების ატომების გარეთა ელექტრონული შრის შევსების დინამიკა და მათი თვისებების პერიოდულად გამეორების მიზეზი. გივი ხიდეშელი // THE DYNAMICS OF THE FILLING OF OUTER ELECTRONE LAYERS OF THE ATOMS OF CHEMICAL ELEMENTS AND THE REASON OF PERIODICAL REPEATABILITY OF THEIR PROPERTIES. Khidesheli Givi // ДИНАМИКА ЗАПОЛНЕНИЯ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОННОГО СЛОЯ АТОМОВ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПРИЧИНА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПОВТОРЕНИЕ ИХ СВОЙСТВ. Хидешели Г.
 

 

133
  ბოლო გვერდი