სტუ–ს თემატური სამეცნიერო შრომების კრებული
"მართვის ავტომატიზებული სისტემები"

   
 
მთავარი გვერდი
ჩვენს შესახებ
ისტორია
ფორმები
რედკოლეგია
ავტორებისთვის
არქივი

2022–N1(33) სტატიები

2021–N1(32) V.1.1 სტატიები

2021–N1(32) V.1.2 სტატიები

2021–N1(32) V.2 სტატიები

2020 – N 2(31)    სტატიები

2020 – N 1(30)    სტატიები

2019 – N 2(29)    სტატიები

2019 – N 1(28)    სტატიები

2018 – N 3(27)    სტატიები

2018 – N 2(26)    სტატიები

2018 – N 1(25)    სტატიები

2017 – N 2(24)    სტატიები

2017 – N 1(23)    სტატიები

2016 – N 2(22)    სტატიები

2016 – N 1(21)    სტატიები

ავტორთა საყურადღებოდ !

  • ჟურნალი არის საერთაშორისო ინდექსით, რეფერირებადი (რეზიუმეებით სამ ენაზე: ქართული, რუსული, ინგლისური).
  • გამოიცემა პერიოდულად: მაისი, დეკემბერი.
  • სტატიასთან ერთად საჭიროა: 1-რეცენზია (რედკოლეგიის წევრი), სხვა რეცენზენტისთვის CV და მისი ამ თემატიკის 2 ნაშრომის ქსეროასლი (სატიტულო გვერდითა და სარჩევით).
  • სტატიები ქვეყნდება ქართულ, რუსულ ან ინგლისურ ენებზე.
  • სტატიის შინაარსის სტრუქტურა: სათაური (Sylfaen=16-B), ავტორები და უნივერსიტეტის დასახელება (Sylfaen=11), რეზიუმე სტატიის ენაზე, საკვანძო სიტყვები. 1. შესავალი: აქტუალობა და ამოცანის დასმა, 2. ძირითადი ნაწილი, 3. დასკვნა, 4. ლიტერატურა. რეზიუმე ინგლისურ და რუსულ ენებზე (მინიმუმ 7-10 სტრიქონი).
  • ტექნიკური მოთხოვნები: MS Word, A4-ფორმატი, ტექსტის შრიფტი Sylfaen=11, სტრიქონ¬შუა ინტერვალი 1,15, რუსულ-ინგლისური TimesNewRoman. არეები 2,5 სმ., გრაფიკული მასალა JPG, GIF ან BMP ფაილები.
  • სტატია (4 – 12 გვერდი), 1-ეგზემპლარი გამობეჭდილი, CD. სტატიის გადმოგზავნა შეიძლება ელ-ფოსტით: gsurg@gmx.net
  • ავტორთა საკონტაქტო ტელეფონები ან ელ-მისამართი.

ჟურნალი "მართვის ავტომატიზებული სისტემები"
(ნიმუშის მაკეტი)

ნაშრომის სათაური (Sylfaen-11pt, bold)
სახელი გვარი (Sylfaen-12pt)
ცენზი (Sylfaen-11pt)

რეზიუმე (ნაშრომის ძირითად ენაზე)
ტექტსი (მინიმუმ 7-10 სტრიქონი)
საკვანძო სიტყვები: (Sylfaen-11pt)

1. შესავალი
ტექსტი (Sylfaen-11pt)
2. ძირითადი ნაწილი (Sylfaen-11pt)
3. დასკვნა (Sylfaen-11pt)
ლიტერატურა (Sylfaen-11pt)
1.
2.
3. . . .

ინგლისური სათაური (Times New Roman=11pt, bold)
ინგლისურად ავტორის გვარი სახელი
ინგლისურად ცენზი
ინგლისური რეზიუმე (Summary = Times New Roman)
ტექსტი (მინიმუმ 7-10 სტრიქონი)

რუსულად სათაური (რუს-Times New Roman=11pt, bold)
რუსულად ავტორის გვარი ინიციალები
რუსულად ცენზი
რუსული რეზიუმე (Резюме = რუს-Times New Roman)
ტექსტი (მინიმუმ 7-10 სტრიქონი)

4. თუ სტატია არაქართულ ენაზეა, მაშინ ბოლოში მოთავსდება ქართული რეზიუმეც.