სტუ–ს თემატური სამეცნიერო შრომების კრებული
"მართვის ავტომატიზებული სისტემები"

   
 
მთავარი გვერდი
ჩვენს შესახებ
ისტორია
ფორმები
რედკოლეგია
ავტორებისთვის
არქივი

2022–N1(33) vol.2 სტატიები

2022–N1(33) vol.1 სტატიები

2021–N1(32) V.1.1 სტატიები

2021–N1(32) V.1.2 სტატიები

2021–N1(32) V.2 სტატიები

2020 – N 2(31)    სტატიები

2020 – N 1(30)    სტატიები

2019 – N 2(29)    სტატიები

2019 – N 1(28)    სტატიები

2018 – N 3(27)    სტატიები

2018 – N 2(26)    სტატიები

2018 – N 1(25)    სტატიები

2017 – N 2(24)    სტატიები

2017 – N 1(23)    სტატიები

2016 – N 2(22)    სტატიები

2016 – N 1(21)    სტატიები

ავტორთა საყურადღებოდ !

  • ჟურნალი არის საერთაშორისო ინდექსით, რეფერირებადი (რეზიუმეებით სამ ენაზე: ქართული, რუსული, ინგლისური).
  • გამოიცემა პერიოდულად: მაისი, დეკემბერი.
  • სტატიასთან ერთად საჭიროა: 1-რეცენზია (რედკოლეგიის წევრი), სხვა რეცენზენტისთვის CV და მისი ამ თემატიკის 2 ნაშრომის ქსეროასლი (სატიტულო გვერდითა და სარჩევით).
  • სტატიები ქვეყნდება ქართულ, რუსულ ან ინგლისურ ენებზე.
  • სტატიის შინაარსის სტრუქტურა: სათაური (Sylfaen=16-B), ავტორები და უნივერსიტეტის დასახელება (Sylfaen=11), რეზიუმე სტატიის ენაზე, საკვანძო სიტყვები. 1. შესავალი: აქტუალობა და ამოცანის დასმა, 2. ძირითადი ნაწილი, 3. დასკვნა, 4. ლიტერატურა. რეზიუმე ინგლისურ და რუსულ ენებზე (მინიმუმ 7-10 სტრიქონი).
  • ტექნიკური მოთხოვნები: MS Word, A4-ფორმატი, ტექსტის შრიფტი Sylfaen=11, სტრიქონ¬შუა ინტერვალი 1,15, რუსულ-ინგლისური TimesNewRoman. არეები 2,5 სმ., გრაფიკული მასალა JPG, GIF ან BMP ფაილები.
  • სტატია (4 – 12 გვერდი), 1-ეგზემპლარი გამობეჭდილი, CD. სტატიის გადმოგზავნა შეიძლება ელ-ფოსტით: gsurg@gmx.net
  • ავტორთა საკონტაქტო ტელეფონები ან ელ-მისამართი.

ჟურნალი "მართვის ავტომატიზებული სისტემები"
(ნიმუშის მაკეტი)

ნაშრომის სათაური (Sylfaen-11pt, bold)
სახელი გვარი (Sylfaen-12pt)
ცენზი (Sylfaen-11pt)

რეზიუმე (ნაშრომის ძირითად ენაზე)
ტექტსი (მინიმუმ 7-10 სტრიქონი)
საკვანძო სიტყვები: (Sylfaen-11pt)

1. შესავალი
ტექსტი (Sylfaen-11pt)
2. ძირითადი ნაწილი (Sylfaen-11pt)
3. დასკვნა (Sylfaen-11pt)
ლიტერატურა (Sylfaen-11pt)
1.
2.
3. . . .

ინგლისური სათაური (Times New Roman=11pt, bold)
ინგლისურად ავტორის გვარი სახელი
ინგლისურად ცენზი
ინგლისური რეზიუმე (Summary = Times New Roman)
ტექსტი (მინიმუმ 7-10 სტრიქონი)

რუსულად სათაური (რუს-Times New Roman=11pt, bold)
რუსულად ავტორის გვარი ინიციალები
რუსულად ცენზი
რუსული რეზიუმე (Резюме = რუს-Times New Roman)
ტექსტი (მინიმუმ 7-10 სტრიქონი)

4. თუ სტატია არაქართულ ენაზეა, მაშინ ბოლოში მოთავსდება ქართული რეზიუმეც.