п»ї

Transactions. Georgian Technical University . AUTOMATED CONTROL SYSTEMS -  No 2 (22),  2016

შინაარსი - CONTENTS- СОДЕРЖАНИЕ

   

  სატიტულო გვერდი

  სარჩევი

  საქართველოს ხელსაწყოთმშენებლობის ფლაგმანი „ანალიზხელსაწყო“ 60 წლისაა !


 

თეორიული ინფორმატიკა-COMPUTER  SCIENCE-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА  


 

ინფორმაცია – ცივილიზაციის კოდი (ცივილიზაციის იბერიული მოდელი). გოჩა ჩოგოვაძე, ალიკო ცინცაძე // INFORMATION – CIVILIZATION CODE (IBERIAN CIVILIZATION MODEL). Chogovadze G., Tsintsadze A. // ИНФОРМАЦИЯ – КОД ЦИВИЛИЗАЦИИ (МОДЕЛЬ ИБЕРИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ). Чоговавзе Г., Цинцадзе А.


 

9

სასაზღვრო ამოცანების ამოხსნა რვაჩოვ-ობგაძის RO მეთოდით. თამაზ ობგაძე, ვერა ქორთიევა // DECISION OF BOUNDARY PROBLEMS BY RO-METHOD RVACHEV-OBGADZE. Obgadze Tamaz, Kortieva Vera // РЕШЕНИЕ ГРАНИЧНЫЗ ЗАДАЧ RO-МЕТОДОМ РВАЧЁВА-ОБГАДЗЕ. Обгадзе Т., Кортиева В.


 

15

გეომეტრიულად კონსტრუირებადი იდეალური ფრაქტალი და ცოცხალი სისტემების მოდელირების საკითხები. თამაზ ობგაძე, ვერა ქორთიევა // GEOMETRICALLY CONSTRUCTED BY COMMON FRACTALS AND QUESTIONS OF MODELING OF LIVING SYSTEMS. ObgadzeTamaz, KortievaVera // ГЕОМЕТРИЧЕСКИ КОНСТРУИРУЕМЫЕ ИДЕАЛЬНЫЕ ФРАКТАЛЫ И ВОПРОСЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЖИВЫХ СИСТЕМ. Обгадзе Т., Кортиева В.


 

27

მობილური ტელესაკომუნიკაციო სისტემების ექსპლოატაციის საიმედოობის ზოგიერთი საკითხისათვის. ზურაბ ბაიაშვილი, დავით წამალაშვილი, მზიანა ნიჟარაძე // TO SOME QUESTION OF OPERATION RELIABILITY OF MOBILE TELECOMMUNICATION SYSTEMS. Baiashvili Zurab, Tsamalashvili David, Nijharadze Mziana // К НЕКОТОРОМУ ВОПРОСУ НАДЕЖНОСТИ ЭКСПЛУА-ТАЦИИ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ. Баиашвили З., Цамалашвили Д., Нижарадзе М.


 

43

ტერიტორიულად განაწილებული ქსელების საიმედოობისა და სიცოცხლისუნარიანობის საკითხისათვის. რევაზ კაკუბავა, დავით წამალაშვილი // TERRITORIALLY DISTRIBUTED NETWORKS RELIABILITY AND VITALITY ISSUE. Kakubava Revaz, Tsamalashvili David // К ВОПРОСУ НАДЕЖНОСТИ И ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНО РАСПРЕДЕ-ЛЕННЫХ СЕТЕЙ. Какубава Р., Цамалашвили Д.


 

50

სტოქასტური პროცესების ფრაქტალური მოდელირების მეთოდი. ირინა ჩხეიძე, ნიკოლოზ აბზიანიძე, გედევან მურჯიკნელი // FRACTAL MODELING METHOD OF STOCHASTIC PROCESSES. Chkheidze Irina, Abzianidze Nikoloz, Murjikneli Gedevan // ФРАКТАЛЬНЫЙ МЕТОД МОДЕ-ЛИРОВАНИЯ СТОХАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. Чхеидзе И., Абзианидзе Н., Мурджикнели Г.


 

56

მეოთხე რიგის განტოლების ფესვური ჰოდოგრაფების აგება. ომარ კოტრიკაძე, ქეთევან კოტრიკაძე, ალექსანდრე დემეტრაშვილი // BUILDING A ROOT LOCUS FOR FOURTH-ORDER EQUA-TIONS. Kotrikadze Omar, Kotrikadze Ketevan, Demetrashvili Alexander // ПОСТРОЕНИЕ КОРНЕВЫХ ГОДОГРАФОВ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ 4-ОГО ПОРЯДКА. Котрикадзе О., Котрикадзе К., Деметрашвили А.


 

61

სტატისტიკური ენის მოდელი. ალექსანდრე მელაძე, კონსტანტინე კამკამიძე // STATISTICAL LANGUAGE MODEL. Meladze Aleksandre, Kamkamidze Konstantin // СТАТИСТИЧЕСКИХ ЯЗЫКОВЫХ МОДЕЛЕЙ. Меладзе A., Камкамидзе К.


 

65

ოპტიმალური რეგულატორების ანალიზური კონსტრუირება სინერგეტიკის მეთოდებით. ვალიდა სესაძე, ვლადიმერ კეკენაძე, გელა ჭიკაძე, ნანა მაღლაკელიძე // ANALYTICAL DESIGNING OPTIMAL REGULATORS WITH METHODS OF SYNERGETRICS. Sesadze Valida, Kekenadze Vladimer, Chikadze Gela, Maglakelidze Nana // АНАЛИТИЧЕСКОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕГУЛЯТОРОВ МЕТОДАМИ СИНЕРГЕТИКИ. Сесадзе В., Кекенадзе В., Чикадзе Г., Маглакелидзе Н.


 

71

სტრუქტურული იდენტიფიკაციის ამოცანა მართვის არაწრფივი, განაწილებულპარამეტ-რებიანი ობიექტებისათვის ორმაგი ბმით. ნოდარ ნარიმანაშვილი // THE TASK OF STRUCTURAL IDENTIFICATION FOR THE NON-LINEAR CONTROL OBJECTS WITH DISTRIBUTED PARAMETERS AND WITH DOUBLE BOND. Narimanashvili Nodar // ЗАДАЧА СТРУКТУРНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИЙ ДЛЯ НЕЛИНЕЙННОГО РАСПРЕДЕЛЕННОГО ОБЪЕКТА С ДВУМЯ СВЯЗЬЮ. Нариманашвили Н.


 

77

 საცხოვრებელ სახლში ჰაერის ტემპერატურის გათბობის მოდელირება Matlab/Simulink-ის საშუალებით. ნინო მჭედლიშვილი, ირმა დავითაშვილი, ია მოსაშვილი // MODELING OF HOME HEATING WITH MATLAB/SIMULINK. Mchedlishvili Nino, Davitashvili Irma, Mosashvili Ia // МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЖИЛОГО ДОМА С ИСПОЛЬЗАВАНИЕМ MATLAB/SIMULINK. Мчедлишвили Н., Давиташвили И., Мосашвили И.


 

82

 ტექნოლოგიური პროცესის მრავალპარამეტრული სტატისტიკური კონტროლის ეფექტურობის უზრუნველყოფის საკითხები. ნონა ოთხოზორია, თამარ ცხაკაია, მედეა ნარჩემაშვილი // SUPPORT ISSUES OF MONITORING IN MULTIVARIATE STATISTICAL CONTROL OF A TECHNOLOGICAL PROCESS. Otkhozoria Nona, Tskhakaia Tamar, Narchemashvili Medea // ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МНОГОМЕРНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ТЕХНО-ЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. Oтхозория Н., Цхакая Т., Нарчемашвили М.


 

86

 არაწრფივი, არასტაციონალური ჩაკეტილი მართვის სისტემის იდენტიფიკაცია მრავალი ცვლადის მახასიათებელი ფუნქციების საშუალებით. ნინო ვარძიაშვილი // IDENTIFICATION OF NON-LINEAR, NON-STATIONARY LOCKED CONTROL SYSTEM BY CHARACTERISTIC MULTIVARIABLE FUNCTIONS. Vardziashvili Nino // ИДЕНТИФИКАЦИЯ НЕЛИНЕЙНЫЙ, НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ЗАМКНУТЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ХАРАКТЕРИС-ТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ МНОГИХ ПЕРЕМЕННЫХ. Вардзиашвили Н.


 

90

პრაქტიკული ინფორმატიკა- PRACTICAL INFORMATIC - ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА


 

პროგრამული ინჟინერიის ტექნოლოგიის გაფართოებული გამოყენება მოდელებით მართვადი არქიტექტურით. ეკატერინე თურქია, დავით ჯიბუტი, სოფიო სტომადოვა // EXTENDED USE OF SOFTWARE ENGINEERING TECHNOLOGY WITH MODEL-DRIVEN ARCHITECTURE. Turkia Ekaterine, Jibuti Davit, Stomadova Sophio // РАСШИРЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ АРХИТЕКТУРОЙ УПРАВЛАЕМОЙ МОДЕЛЯМИ. Туркия Е., Джибути Д., Стомадова С.

95
 მულტიმოდალური გადაზიდვების იმიტაციური მოდელის აგება და კვლევა ბიზნესპროცესების კლასებისა და მდგომარეობათა დიაგრამების საფუძველზე. გიორგი სურგულაძე // CONSTRUCTION AND RESEARCH OF SIMULATION MODEL FOR MULTIMODAL TRANSPORTA¬TION OF BUSINESS-PROCESSES BASED ON CLASSES AND STATECHARTS DIAGRAMMS. Surguladze Giorgi // ПОСТРОЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИММИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ МУЛЬТИМОДАЛЬ¬НОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ НА ОСНОВЕ ДИАГРАММ КЛАССОВ И СОСТОЯНИЙ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ. Сургуладзе Георгий

101
URLConnection და HttpURLConnection კლასების რეალიზება Java ენაში. ლელა გაჩეჩილაძე, ლაშა იაშვილი, ნანა კურკუმული // REALIZATION OF URLConnection AND HttpURLConnection CLASSES IN JAVA LANGUAGE. Gachechiladze Lela, Kurkumuli Nana, Iashvili Lasha // РЕАЛИЗАЦИЯ URLCONNECTION И HTTPURLCONNECTION КЛАССОВ В ЯЗЫКЕ JAVA. Гачечиладзе Л., Иашвили Л., Куркумули Н.

123
კრიპტოგრაფიის სიმეტრიული სისტემის მეთოდების რეალიზაციის შესახებ MS Exsel-ის გარემოში. გულბაათ ნარეშელაშვილი, ვალერიან კეკელია, იბრაიმ დიდმანიძე // ON THE METHODS OF SYMMETRIC CRYPTOGRAPHY In MS Excel ENVIRONMENT. Nareshelashvili G., Kekelia V., Didmanidze I. // О РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДОВ СИМЕТРИЧНОЙ СИСТЕМЫ КРИПТО-ГРАФИИ В СРЕДЕ MS Excel. Нарешелашвили Г., Кекелия В., Дидманидзе И.

128
ადაპტაციის საშუალებების დამუშავება ობიექტ-ორიენტირებული დაპროექტებისას. თეიმურაზ სუხიაშვილი // DEVELOPMENT MEANS OF ADAPTATION AT OBJECT-ORIENTED DESIGN. Sukhiashvili Teimuraz // РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ АДАПТАЦИИ ПРИ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ. Сухиашвили Т.

135
მმართველობითი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენება. სიმონ პოჩოვიანი // USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN MANAGEMENT DECISION-MAKING PROCESSES. Pochovyan Simon // ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССАХ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ. Почовян С.

139

ტექნიკური ინფორმატიკა- COMPUTER ENGINEERING ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАТИКА


 

  მონიტორების სერტიფიკაციის სტანდარტები. მედეა ბალიაშვილი, ალექსანდრე ბენაშვილი, გიორგი ბენაშვილი // STANDARDS OF CERTIFICATION OF DISPLAYS. Baliashvili Medea, Benashvili Alexander, Benashvili Giorgi // СТАНДАРТЫ СЕРТИФИКАЦИИ МОНИТОРОВ. Балиашвили М., Бенашвили А., Бенашвили Г.

 

143
კომპიუტერებისთვის სისტემური პლატის და კორპუსის ფორმ-ფაქტორის შერჩევის საკითხისათვის. ალექსანდრე ბენაშვილი, გიორგი ბენაშვილი, მედეა ბალიაშვილი // THE PROBLEMS OF SELECTION OF SYSTEM BOARD AND CASE FORM FACTOR FOR COMPUTERS. Benashvili Alexander, Benashvili Giorgi, Baliashvili Medea // К ВОПРОСУ ВЫБОРА ФОРМ-ФАКТОРА СИСТЕМНОЙ ПЛАТЫ И КОРПУСА КОМПЬЮТЕРА. Бенашвили А., Бенашвили Г., Балиашвили М.

 

149
თანამედროვე საინფორმაციო RFID ტექნოლოგიის გამოყენება სასაწყობე ლოგისტიკაში. ლილი პეტრიაშვილი, დიმიტრი მასხარაშვილი, ილია ყაჯრიშვილი // MODERN INFORMATION RFID TECHNOLOGY IN THE WAREHOUSE LOGISTICS. Lili Petriashvili, Dimitri masxarashvili, Ilia Kajrishvili // СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ RFID В СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКЕ. Петриашвили Л. Масхарашвили Д., Каджришвили И.

 

155
ტოროიდული მაგნიტის გეომეტრიული ანალიზი ATLAS-ის მოდელირების ამოცანებისათვის. არჩილ სურმავა, ბესიკ კეკელია, ნიკო ცუცქირიძე // GEOMETRICAL ANALYSIS OF TOROIDAL MAGNET FOR SIMULATION TASKS OF ATLAS. Surmava Archil, Kekelia Besik, Tsutskiridze Niko // ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТОРОИДАЛЬНОГО МАГНИТА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗАДАЧИ ATLAS. Сурмава А., Кекелия Б., Цуцкиридзе Н.

 

161
ხელშეშლამდგრადობის საკითხები ოპტიკურ სატრანსპორტო ქსელებში. კახა ხოშტარია, ლევანი კახელი, ნიკოლოზ აბზიანიძე // NOISE IMMUNITY ISSUES IN OPTICAL TRANSPORT NETWORKS. Khoshtaria Kakha, Kakheli Levan, Abzianidze Nikoloz // ВОПРОСЫ ПОМЕХО-УСТОЙЧИВОСТИ ОПТИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЕЙ. Хоштария К., Кахели Д., Абзианидзе Н.

 

173
  სხვადასხვა ხსნარების ქიმიური ანალიზისათვის სითხეების გადასატუმბი მოწყობილობა. ნუგზარ იაშვილი // A DEVICE FOR PUMPING OF DIFFERENT FLUIDS DURING CHEMICAL ANALYSIS. Iashvili Nugzar // УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ ПРИ ХИМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ. Иашвили Н.

 

179
ინტელექტუალური სენსორები და მათი გავითარების პერპექტივები. ომარ ტომარაძე // INTELLIGENT SENSORS AND THEIR DEVELOPMENT PROSPECTS. Tomaradze Omar // ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫE СЕНСОРЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ. Томарадзе О.

 

184

გამოყენებითი ინფორმატიკა- APPLIED INFORMATIC- ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА   


 

ვებ-სერვისის რეალიზაცია შავი ზღვის მდინარეთა ესტუარების მონიტორინგის სისტე-მისათვის. გია სურგულაძე, ნინო თოფურია, ანა გავარდაშვილი // Web-SERVICE IMPLE-MENTATION OF THE BLACK SEA RIVERS FOR ESTUARIES MONITORING SYSTEM. Surguladze Gia, Topuria Nino, Gavardashvili Anna // РЕАЛИЗАЦИЯ Web-СЕРВИСА ДЛЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ЭСТУАРИИ РЕК ЧЕРНОГО МОРЯ. Сургуладзе Г., Toпuриа Н., Гавардашвили А.

 

190
გაყიდვების ბიზნესპროცესის ხელშემწყობი თანამედროვე ტექნოლოგიები. გულნარა ჯანელიძე, ნინო ჭალიძე // MODERN TECHNOLOGIES SUPPORTING BUSINESS-PROCESS OF SALES. Janelidze Gulnara, Tchalidze Nino // СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПОДДЕРЖИВАЮ-ЩИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕСС ПРОДАЖ. Джанелидзе Г., Чалидзе Н.

 

194
AutoCAD 2017-ის ზოგიერთი სიახლე. გოჩა ჩიტაიშვილი, ნანა ნოზაძე, მანანა ნოზაძე // SOME NOVELTIES OF AutoCAD 2017. Chitaishvili Gocha, Nozadze Nana, Nozadze Manana // НЕКОТОРЫЕ НОВИЗНА В AutoCAD 2017. Читашвили Г., Нозадзе Н., Нозадзе М.

 

200
ინტერაქტიური სწავლება ანუ ჩინური პრიტჩა საინჟინრო განათლებაში. ზაურ ადამია // INTERACTIVE EDUCATION OR CHINESE talk of Engineering Education. Adamia Zaur // ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ ИЛИ КИТАЙСКАЯ ПРИТЧА В ИНЖЕНЕРНОМ ОБРАЗО-ВАНИИ. Адамия З.

 

209
მარკეტინგის მართვა და მისი ინფორმაციული მხარდაჭერა. თამთა რუხაძე, მედეა თევდორაძე, ნინო ლოლაშვილი, მაია სალთხუციშვილი, ანასტასია ბაჯიაშვილი // MARKETING MANAGEMENT AND ITS INFORMATION SUPPORT. Rukhadze Tamta, Tevdoradze Medea, Lolashvili Nino, Saltkhutsishvili Maia, Bajiashvili Anastasia // УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ И ЕГО ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Рухадзе Т., Тевдорадзе М., Лолашвили Н., Салтхуцишвили М., Баджиашвили А

 

213
ოქტალიზი - შემსწავლელთა მოტივაციის მამოძრავებელი ფაქტორები გეიმიფიკაციაში. თამარ ლომინაძე, ქეთევან მამათელაშვილი // OCTALYSIS - MOTIVATION DRIVING FACTORS FOR GAMIFICATION. Lominadze Tamar, Mamatelashvili Ketevan // ОКТАЛИЗ -ДВИГАТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ МОТИВАЦИИ В ГЕИМИФЫКАЦИИ. Ломинадзе Т., Мамателашвили К.

 

222
 NoSQL მონაცემთა ბაზების განვითარების პერსპექტივები და პრობლემები მართვის საინფორმაციო სისტემებში. სურგულაძე გია, კივილაძე გიორგი, კახელი ბექა // NoSQL Databases Prospects of Development and Implementation Problems for MIS. Surguladze Gia, Kiviladze Giorgi, Kakheli Beqa // NoSQL Базы данных: перспективы развития и проблемы реализации для АСУ. Сургуладзе Г., Кивиладзе Г., Кахели Б.

 

230
ნორმატიულ-სამართლებრივ დოკუმენტებში პოტენციურად საშიში სიტუაციების განსაზღვრა და მათში კრიტერიუმების გამოყოფა. ოთარ შონია, იოსებ ქართველიშვილი, ზებურ ბერიძე, ლევან ყოლბაია // REVEALING OF POTENTIALLY DANGEROUS SITUATIONS IN NORMATIVE-LEGAL DOCUMENTS AND UNDERLINE THE CRITERIA IN THEM. Shonia Otar, Kartvelishvili Ioseb, Beridze Zebur, Kolbaia Levan // ПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ СИТУАЦИЙ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТАХ И ВЫЯВЛЕНИЕ В НИХ КРИТЕ-РИЕВ. Шония О., Картвелишвили И., Беридзе З., Колбая Л.

 

240

ფიზიკური ქიმია - PHYSICAL CHEMISTRY - ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ


 

ბენზოლის მოლეკულის ელექტრონული აღნაგობის თვისებების გამოსახვის ახალი ფორმულა. გივი ხიდეშელი // NEW FORMULA OF BENZOLE MOLECULE ELECTRONIC STRUCTURE, CLEARLY SHOWING ITS FEATURES. Khidesheli Givi // НОВАЯ ФОРМУЛА ЭЛЕКТРОННОГО СТРОЕНИЯ МОЛЕКУЛЫ БЕНЗОЛА, НАГЛЯДНО ВЫРАЖАЮЩАЯ ЕГО СВОЙСТВА. Хидешели Г.

 

246
აცეტილენის, ეთილენის, ეთანის და ბენზოლის მოლეკულებში ნახშირბად ატომებს შორის განზიდვის ენერგიების გამოთვლა და მათი გამოყენება აცეტილენის, ეთილენის და ბენზოლის ჰიდრირების დროს გამოყოფილი სითბოს რაოდენობის დადგენაში. გივი ხიდეშელი // REPULSION ENERGY CALCULATION IN THE ATOMS OF ACETYLENE, ETHYLENE, BENZENE, CARBON, AND THEIRUSE IN DETERMINING OF THE VOLUME OF EVOLVED HEAT IN THE PROCESS OF THEIR HYDROGENATION. Givi Khidesheli // РАСЧЕТ ЭНЕРГИИ ОТТАЛКИВАНИЯ МЕЖДУ АТОМАМИ УГЛЕРОДА В АЦЕТИЛЕНЕ, ЭТИЛЕНЕ, ЭТАНЕ И БЕНЗОЛЕ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМА ВЫДЕЛЕННОГО ТЕПЛА В ПРОЦЕССЕ ИХ ГИДРИРОВАНИЯ. Хидешели Г.

 

253
ხსოვნის გვერდი: პროფესორი თემურ კაპანაძე

 

259
  ავტორებისთვის  

 

261