п»ї

Transactions. Georgian Technical University . AUTOMATED CONTROL SYSTEMS -  No 1 (28),  2019

შინაარსი - CONTENTS- СОДЕРЖАНИЕ

   

     სატიტულო გვერდი


 

შინაარსი - CONTENTS- СОДЕРЖАНИЕ


 

სასწავლო პროცესის სრულყოფა ინტერდისციპლინური დიდაქტიკის ინტენსიფიკაციის საფუძველზე. გოჩა ჩოგოვაძე, არჩილ ფრანგიშვილი, გია სურგულაძე, ნინო თოფურია, მარინე ხარიტონაშვილი // IMPROVING THE EDUCATIONAL PROCESS ON THE BASIS OF INTENSIFICATION OF INTERDISCIPLINARY DIDACTICS. Chogovadze Gocha, Prangishvili Archil, Surguladze Gia, Topuria Nino, Kharitonashvili Marine // СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОЙ ДИДАКТИКИ. Чоговадзе Г., Прангишвили А., Сургуладзе Г., Топурия Н., Харитонашвили М.

 

7

თეორიული ინფორმატიკა-COMPUTER  SCIENCE-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА


 

მაკორექტირებელი რგოლების ანალიზი ავტომატური რეგულირების სისტემებში. ომარ კოტრიკაძე, ქეთევან კოტრიკაძე, ალექსანდრე დემეტრაშვილი // ANALYSIS OF CORRECTIVE UNITS IN AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS. Kotrikadze Omar, Kotrikadze Ketevan, Demetrashvili Alexander // АНАЛИЗ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ЗВЕЬЕВ В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ. Котрикадзе О., Котрикадзе К., Деметрашвили А.

 

17
მაკორექტირებელი რგოლის პარამეტრების სინთეზის ამოცანა. ომარ კოტრიკაძე, ქეთევან კოტრიკაძე, ალექსანდრე დემეტრაშვილი // THE PROBLEM OF SYNTHESIS PARAMETERS CORRECTION ELEMENT. Kotrikadze Omar, Kotrikadze Ketevan, Demetrashvili Alexander // ЗАДАЧА СИНТЕЗА ПАРАМЕТРОВ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО ЗВЕНА. Котрикадзе О., Котрикадзе К., Деметрашвили А.

 

23
ციფრული რეგულატორის ანალიზური კონსტრუირება დინამიკური დაპროგრამების მეთოდის გამოყენებით. ნოდარ ნარიმანაშვილი // ANALYTICAL CONSTRUCTION OF DIGITAL CONTROLLERS USING A DYNAMIC PROGRAMMING METHOD. Narimanashvili Nodar // АНАЛИТИЧЕСКОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ РЕГУЛЯТОРОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ. Нариманашвили Н.

 

28
კრიპტოგრაფიული სისტემებისათვის საიდუმლო გასაღების მაფორმირებელი ალგორითმი. ვასილ კუციავა, ანა კუციავა, ნატალია კობერიძე // ALGORITHM FOR FORMATION OF PRIVATE KEYS FOR CRYPTOGRAPHIC SYSTEMS. Kutsiava Vasil, Kutsiana Ana, Koberidze Natalia. // АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ СЕКРЕТНЫХ КЛЮЧЕЙ ДЛЯ КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ СИСТЕМ. Куциава В.А., Куциава А.В., Коберидзе Н.А.

 

33
პარაბოლური განტოლებისთვის საწყის სასაზღვრო ამოცანის მიახლოებითი ამოხსნის ოთხშრიანი სქემის გახლეჩის ალგორითმი და რიცხვითი რეალიზაცია. დავით გულუა, ეკატერინე გულუა // ALGORITHM OF SPLITTING OF THE FOUR-LEVEL SCHEME FOR APPROXIMATE SOLUTION OF THE INITIAL-BOUNDARY VALUE PROBLEM FOR PARABOLIC EQUATION AND RESULTS OF THE NUMERICAL REALIZATION. Gulua David, Gulua Ekaterine // АЛГОРИТМ РАСЩЕПЛЕНИЯ ЧЕТЫРЁХСЛОЙНОЙ СХЕМЫ ДЛЯ ПРИБЛИЖЁННОГО РЕШЕНИЯ НАЧАЛЬНО-КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ПАРАБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ. Гулуа Д., Гулуа Е.

 

41
სივრცით ორგანზომილებიანი ევოლუციური განტოლებისთვის შეშფოთებათა ალგორითმის რიცხვითი რეალიზაცია. ეკატერინე გულუა // THE NUMERICAL REALIZATION OF THE PERTURBATION ALGORITHM FOR THE THREE-LEVEL SCHEME FOR SPATIAL TWO DIMENSIONAL EVOLUTIONARY EQUATION. Gulua Ekaterine // ЧИСЛЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ВОЗМУЩЕНИЙ ДЛЯ ПРОСТРАНСТВЕННО ДВУМЕРНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО УРАВНЕНИЯ. Гулуа Е.

 

46
მუდმივი დენის ძრავების შერჩევა მობილური რობოტებისთვის. პაატა ჯოხაძე, თორნიკე მამიაშვილი // SELECTION OF DC MOTORS FOR MOBILE ROBOTS. Jokhadze Paata, Mamiashvili Tornike // ВЫБОР ДВИГАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ РОБОТОВ. Джохадзе П., Мамиашвили Т.

 

50
ბიჯური ძრავები და მათი გამოყენების პრინციპები რობოტიკაში. თორნიკე მამიაშვილი // STEPPER MOTORS AND PRINCIPLES OF THEIR APPLICATION IN ROBOTICS. Mamiashvili Tornike // ШАГОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В РОБОТОТЕХНИКЕ. Мамиашвили Т.

 

56
გეომეტრიული აღწერების უზუსტობების გამოკვლევა ATLAS-ის ექსპერიმენტისათვის. ნიკო ცუცქირიძე // INVESTIGATION OF INACCURACIES OF GEOMETRIC DESCRIPTION FOR THE ATLAS EXPERIMENT. Tsutskiridze Niko // ИССЛЕДОВАНИЕ НЕТОЧНОСТЕЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТА ATLAS. Цуцкиридзе Н.

 

65
ქაოსი და რთული სისტემების მართვის ამოცანები. ვალიდა სესაძე, შორენა დავითელაშვილი // CHAOS AND NONLINEAR SYSTEMS MANAGEMENT TASKS. Sesadze Valida, Davitelashvili Shorena // ХАОС И СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ. Сесадзе В., Давителашвили Ш.

 

72
ჰილბერტის დისკრეტული გარდაქმნის (DHT) საფუძველზე კაუზალობის განხორციელების ალგორითმი. დარეჯან ვედიაკოვი, ჯულიეტა ტაბეშაძე, მიხეილ იკლაური // DHT BASED ALGORITHM FOR MANAGING THE CAUSALITY. Vediakovi Darejan, Tabeshadze Julieta, Tsiklauri Mikheil // АЛГОРИТМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КАУЗАЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ DHT. Ведякова Д., Табешадзе Дж., Циклаури М.

 

81

ტექნიკური ინფორმატიკა – COMPUTER ENGINEERING – ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА

 


 

ენერგოეფექტურობა, როგორც პროცესორების განვითარების ძირითადი ტენდენცია. ალექსანდრე ბენაშვილი, თამაზ კუცია, გიორგი ბენაშვილი // ENERGY EFFICIENCY, AS THE MAIN TREND OF PROCESSOR DEVELOPMENT. Benashvili Aleksandre, Kutsia Tamaz, Benashvili Giorgi // ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ – ОСНОВНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССОРОВ. Бенашвили А., Куция Т., Бенашвили Г.

 

88
MPLS ქსელში მონაცემთა ნაკადის ავტომატური მართვის მოდელი. ვახტანგი აბულაძე, ჯანიკო ხუნწარია, ირაკლი ჯორჯაძე, გიორგი გიორგაძე // AUTOMATION MODEL OF DATA FLOW MANAGEMENT IN MPLS NETWORK. Abuladze Vakhtang, Khuntsaria Janiko, Jorjadze Irakli, Giorgadze Giorgi // MОДЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКОМ ДАННЫХ В СЕТИ MPLS. Абуладзе В., Хунцария Дж., Джорджадзе И., Гиоргадзе Г.

 

93
მეოთხე თაობის რადიოქსელის დატვირთვისა და გამტარუნარიანობის ანალიზი. გიორგი გიორგაძე, ირაკლი ჯორჯაძე, ვახტანგ აბულაძე, ჯანიკო ხუნწარია // ANALYSIS OF 4G RADIO LOAD AND USER THROUGHPUT. Giorgadze Giorgi, Jorjadze Irakli, Abuladze Vakhtang, Khuntsaria Janik // АНАЛИЗ РАДИОНАГРУЗКИ 4G И ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Гиоргадзе Г., Джорджадзе И., Абуладзе В., Хунцария Дж.

 

100
ორგანიზაციის ლოკალურ ქსელში ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის ავტომატიზაცია. გაფრინდაშვილი ანდრო, მაჭარაძე თენგიზი // AUTOMATION OF THE ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT IN THE ORGANIZATION LOKAL NETWORK. Gaprindashvili Andro, Macharadze Tengiz // АВТОМАТИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ ОРГАНИЗАЦИИ. Гаприндашвили А.М., Мачарадзе Т.Д.

 

106
ბაზალტ-ფაიბერის თითისტარზე დახვევის მათემატიკური მოდელის განხილვა. თამაზ ძაგანია, ელგუჯა ბუცხრიკიძე, ვლადიმერ ფადიურაშვილი // DISCUSS THE MATHEMATICAL MODEL OF THE BASALT-FIBERGLASS FINGERPRINT. Dzagania Tamaz, Butskhrikidze Elgudja, Padiurashvili Vladimer // РЕШЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ БАЛОНИРОВАНИЯ БАЗАЛЬТОВОИ НИТИ. Дзагания Т., Буцхрикидзе Е., Падиурашвили В.

 

112
ინტერაქტიული ციფრული სილაბუსები საინჟინრო განათლებაში (ციფრული სწავლება). ზაურ ადამია, თამაზ კუცია, ნინო თევდორაშვილი // Interactive digital syllabuses in engineering education (Digital Teaching). Adamia Zaur, Kutsia Tamaz, Tevdorashvili Nino // ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЦИФРОВЫЕ СИЛАБУСЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Адамия З., Куция Т., Тевдорашвили Н.

 

118
IoT სენსორული სისტემა და მონაცემთა გადაცემის LoRa ტექნოლოგია უფლისციხის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის შესწავლისათვის. გიორგი ბასილაია, დავით ჩხაიძე, ზაალ აზმაიფარაშვილი, დავით ყვავაძე // IOT SENSOR SYSTEM AND LORA DATA TRANSMISSION TECHNOLOGY FOR STUDY OF UPLISTSIKHE CULTURAL HERITAGE MONUMENT. Basilaia Giorgi, Chkhaidze David, Azmaiparashvili Zaal, Kvavadze David // СИСТЕМА IOT И ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ LORA ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ УПЛИСЦИХЕ. Басилая Г., Чхаидзе Д., Азмайпарашвили З., Квавадзе Д.

 

123
ციფრული სარეკლამო სისტემების შექმნა. გიორგი ბერიძე // MADDING OF DIGITAL SIGNAGE. Beridze Giorgi // СОЗДАНИЕ ЦИФРОВЫХ РЕКЛАМ. Беридзе Г.

 

131პრაქტიკული ინფორმატიკა- PRACTICAL INFORMATIC - ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА 


 

პროცესორიენტირებული ცოდნის მენეჯმენტის მოდელები. ლილი პეტრიაშვილი, ქეთევან არევაძე, ცირა ელგენდარაშვილი // PROCESS ORIENTED KNOWLEDGE MANAGEMENT MODELS. Petriashvili Lili, Aervadze Ketevan, Elgendarashvili Tsira // МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕСС-ОРИЕНТИРОВАННОГО ЗНАНИЯ. Петриашвили Л., Аервадзе К., Элендарашвили Ц.

136
ანალიზის კლასები და მათი გამოვლენა ბიზნესპროცესების მართვისას. თეიმურაზ სუხიაშვილი, ირაკლი შურღაია // SES OF THE ANALYSIS AND THEIR IDENTIFICATION AT MANAGEMENT OF BUSINESS PROCESSES. Sukhiashvili Teimuraz, Shurgaia Irakli // КЛАССЫ АНАЛИЗА И ИХ ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИ УПРАВЛЕНИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ. Сухиашвили Т., Шургая И.

143
სასწავლო პროცესის მონიტორინგის მონაცემთა მრავალგანზომილებიანი ანალიზი. გულნარა ჯანელიძე, ნინო ბერიძე // MULTIDIMENSIONAL ANALYSIS OF LEARNING PROCESS MONITORING DATA. Janelidze Gulnara, Beridze Nino // МНОГОМЕРНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ МОНИТОРИНГА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. Джанелидзе Г.Н., Беридзе Н.М.

148
ავტომატიზებული საინფორმაციო სისტემის დამუშავება თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებით. სიმონ პოჩოვიანი // DEVELOPMENT OF THE AUTOMATED INFORMATION SYSTEM WITH THE USE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES. Pochovyan Simon // РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. Почовян С.

154
მარტივი რიცხვების ძებნის ალგორითმებისა და მათი გაუმჯობესებული ვერსიების რეალიზება Python დაპროგრამების ენაზე. ლელა გაჩეჩილაძე, ნანა კურკუმული, ლია ნონიკაშვილი // IMPLEMENTATION OF ALGORITHMS FOR FINDING PRIME NUMBERS AND THEIR IMPROVED VERSIONS ON THE PYTHON PROGRAMMING LANGUAGE. Gachechiladze Lela, Kurkumuli Nana, Nonikashvili Lia // РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ ПОИСКА ПРОСТЫХ ЧИСЕЛ И ИХ УЛУЧШЕННЫХ ВЕРСИЙ НА ЯЗЫКЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ PYTHON. Гачечиладзе Л., Куркумули Н., Ноникашвили Л.

159
ბლოკჩეინ ტექნოლოგიები, როგორც თვითორგანიზებადი სისტემები. ქეთევან კოტრიკაძე, დავით ყიფშიძე // BLOCK CHAIN TECHNOLOGIES, AS SELF-ORGANIZING SYSTEMS. Kotrikadze Ketevan, Kipshidze Davit // БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИИ, КАК САМООРГАНИЗУЮЩИЕ СИСТЕМЫ. Котрикадзе К., Кипшидзе Д.

165


გამოყენებითი ინფორმატიკა- APPLIED INFORMATIC- ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА   


 

  საქართველოში ელექტრონული ტენდერების გამოყენების ანალიზი. მამუკა მელიქიძე, ანა კობიაშვილი // ANALYTICS OF THE USE OF ELECTRONIC TENDERS IN GEORGIA. Melikidze Mamuka, Kobiashvili Ana // АНАЛИТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕНДЕРОВ В ГРУЗИИ. Меликидзе М., Кобиашвили А.

 

170
ციფრული სიგნალის დამუშავების წინასწარი მიწოდებისა და გადაწყვეტილებაზე რეაგირების ეკვალიზატორები. ჯულიეტა ტაბეშაძე, დარეჯან ვედიაკოვი, ვასილ ტაბატაძე // FEED-FORWARD AND DECISION FEEDBACK EQUALIZATIONS IN DIGITAL SIGNAL PROCESSING. Tabeshadze Julieta, Vediakovi Darejan, Tabatadze Vasil // УРАВНЕНИЯ ПРЯМОЙ СВЯЗИ И ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ В ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКЕ СИГНАЛОВ Табешадзе Дж., Ведякова Д., Табатадзе В.

 

178
ხელოვნური ინტელექტი, როგორც გამოწვევა და მისი რეალიზაციის ზოგიერთი მეთოდოლოგიური ასპექტები. ნატალი სიდამონიძე // ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A CHALLENGE AND SOME METHODOLOGICAL ASPECTS OF ITS REALIZATION. Sidamonidze Natali // ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ВЫЗОВ И НЕКОТОРЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ. Сидамонидзе Н.

 

186
საწარმოს ინფორმაციული უსაფრთხოება, როგორც მისი ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ერთ-ერთი უმთავრესი მდგენელი. კორნელი ოდიშარია, სალომე ოდიშარია, ნანა მაღლაკელიძე // INFORMATION SAQURITY OF THE ENTERPRISE AS ONE OF THE KEY CONTRIBUTORS TO ITS ECONOMIC SECURITY. Odisharia Korneli, Odisharia Salome, Maghlakelidze Nana // ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. Корнели Одишария, Саломе Одишария, Нана Маглакелидзе

 

192
 ფინანსური ანალიზის ბიზნესპროცესების დაპროექტება. მედეა თევდორაძე, ვერიკო გუდავა, დოდო აფციაური, სამსონ დარჩია, ანასტასია ბაჯიაშვილი, თეონა მანაგაძე // DESIGN BUSINESS PROCESSES OF FINANCIAL ANALYSIS Tevdoradze M., Gudava V., Aptsiauri D., Darchia S., Bajiashvili A., Managadze T. // ПРОЕКТИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА. Тевдорадзе М., Гудава В., Апциаури Д., Дарчиа С., Баджиашвили А., Манагадзе Т.

 

202
  საწარმოო ბიზნესპროცესების დაპროექტება და ანალიზი მათზე ინფორმაციული ტექნოლოგიების ზეგავლენის შესწავლის მიზნით. მედეა თევდორაძე, ნინო წულუკიძე, ეკატერინე დადიანი, ანასტასია ბაჯიაშვილი, თამთა რუხაძე, მარიამ დარჩიაშვილი // DESIGN AND ANALYSIS OF BUSINESS-PROCESSES OF THE ENTERPRISE IN ORDER TO STUDY THE IMPACT ON THEM OF INFORMATION TECHNOLOGY. Tevdoradze M., Tsulukidze N., Dadiani E., Bajiashvili A., Rukhadze T., Darchiashvili M. // ПРОЕКТИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЯ С ЦЕЛЬЮ ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ НА НИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. Тевдорадзе М., Цулукидзе Н., Дадиани Е., Баджиашвили А., Рухадзе Т., Дарчиашвили М.

 

208
მიმდინარე ფინანსური დაგეგმვის ბიზნესპროცესის შემუშავება. მედეა თევდორაძე, დოდო აფციური, ვერიკო გუდავა, მარიამ ნებიერიძე, მაია სალთხუციშვილი // DEVELOPMENT OF CURRENT FINANCIAL PLANNING BUSINESS-PROCESS. Tevdoradze M., Aptsiauri D., Gudava V., Nebieridze M., Saltkhutsishvili M. // РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ТЕКУЩЕГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. Тевдорадзе М., Апциаури Д., Гудава В., Небиеридзе М., Салтхуцишвили М.

 

214
საინვესტიციო საქმიანობის ბიზნესპროცესები. მედეა თევდორაძე, სამსონ დარჩია, ნინო წულუკიძე, ნინო ლოლაშვილი, თამაზ ალიბეგაშვილი // BUSINESS-PROCESSES FOR INVESTMENT ACTIVITY. Tevdoradze M., Darchia S., Tsulukidze N., Lolashvili N., Alibegashvili T. // БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Тевдорадзе М., Дарчиа С., Цулукидзе Н., Лолашвили Н., Алибегашвили Т.

 

220
BPMN-ის SWOT ანალიზი და BPMN მოდელის გამოყენება BPEL პროცესისათვის. ხატია ქრისტესიაშვილი, გულბაათ ნარეშელაშვილი, რევაზ ჯაბანაშვილი // BUSINESS PROCESS MODELING NOTATION (BPMN) SWOT ANALYSIS AND USING BPMN TO MODEL A BPEL PROCESS. Kristesiashvili Khatia, Nareshelashvili Gulbaat, Jabanashvili Revaz // SWOT АНАЛИЗ BPMN И ПРИМЕНЕНИЕ BPMN МОДЕЛИ ДЛЯ BPEL ПРОЦЕССА. Кристесиашвили Х., Нарешелашвили Г., Джабанашвили Р.

 

226
განათლების მენეჯმენტის მხარდამჭერი საინფორმაციო სისტემის კონცეფციის შემუშავება. ნინო თოფურია, ნინო ლომიძე // DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF AN EDUCATION MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM. Topuria Nino, Lomidze Nino // РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ. Топурия Н., Ломидзе Н.

 

231
მარილების ჰიდროლიზის განტოლებების აგების ალგორითმი. ირინა ბერძენიშვილი, დიმიტრი კიკნაძე, ელენე კამკამიძე // ALGORITHM FOR CONSTRUCTING THE EQUATIONS OF SALT HYDROLYSIS. Berdzenishvili Irina, Kiknadze Dimitri, Kamkamidze Elena // АЛГОРИТМ СОСТАВЛЕНИЯ УРАВНЕНИЙ ГИДРОЛИЗА СОЛЕЙ. Бердзенишвили И., Кикнадзе Д., Камкамидзе Е.

 

235
ავიაკომპანიის ლოგისტიკის მენეჯმენტის პრობლემები, ამოცანები და მისი საინფორმაციო სისტემა. ირაკლი ქარქაშაძე // Problems and tasks of logistics manаgement for Airline and its information system. Karkashadze Irakli // Проблемы и задачи логистического менеджмента для авиакомпании и ее информационная система. Каркашадзе И.

 

238
ეს საიდუმლოებით მოცული, საინტერესო, ირაციონალური რიცხვი . რუსუდან გოგიბერიძე // MYSTERIOUS, INTERESTING, IRRATIONAL NUMBER π. Gogiberidze Rusudan // ЭТО ТАИНСТВЕННОЕ, ИНТЕРЕСНОЕ ЧИСЛО π. Гогиберидзе Р.

 

242
       
       
  ბოლო გვერდი