п»ї

Transactions. Georgian Technical University . AUTOMATED CONTROL SYSTEMS -  No 1 (25),  2018

შინაარსი - CONTENTS- СОДЕРЖАНИЕ

   

     სატიტულო გვერდი


 

ინფორმაციული საზოგადოება, მონაცემთა მენეჯმენტის ახალი ტექნოლოგიები და ექსტრემალური სიტუაციების მართვის სისტემები. გოჩა ჩოგოვაძე, არჩილ ფრანგიშვილი, გიორგი კივილაძე, გია სურგულაძე, გულბაათ ნარეშელაშვილი // INFORMATION SOCIETY, NEW DATA MANAGEMENT TECHNOLOGIES AND EMERGENCY MANAGEMENT SYSTEMS. Chogovadze Gocha, Prangishvili Archil, Kiviladze Giorgi, Surguladze Gia, Nareshelashvili Gulbaat // ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕНЕДЖМЕНТА ДАННЫХ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМИ СИТУАЦИЯМИ. Чоговадзе Г., Прангишвили А., Кивиладзе Г., Сургуладзе Г., Нарешелашвили Г.

 

7

თეორიული ინფორმატიკა-COMPUTER  SCIENCE-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА  


 

კიბერუსაფრთხოების სისტემების აგების პრინციპების შემუშავება და კვლევა პროგრამული უზრუნველყოფის სუსტი ადგილების ანალიზისა და მოდელირებისათვის. ზურაბ ბოსიკაშვილი, ვალერიანე გელოვანი // DEVELOPING AND RESEARCHING THE PRINCIPLES OF BUILDING CYBER SECURITY SYSTEMS FOR SOFTWARE VULNERABILITY ANALYSIS AND MODELING. Bosikashvili Zurab, Gelovani Valeriane // РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ АНАЛИЗА И МОДЕЛИРОВАНИЯ УЯЗВИМОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Босикашвили З., Геловани В.
 

 

17
შემავალი ინფორმაციის ფორმირება მანქანური დასწავლის ალგორითმებში. კრისტოფ პოე, ვალერიანე გელოვანი // INPUT INFORMATION GENERATION IN MACHINE LEARNING ALGORITHMS. Pouet Christophe, Gelovani Valeriane // ФОРМИРОВАНИЕ ВХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ В АЛГОРИТМАХ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ. Пое К., Геловани В.

 

26
ალგორითმების ჰიბრიდი ადამიანის აქტივობის ამოცნობისათვის. მარიამ დედაბრიშვილი, ირაკლი როდონაია // Hybrid of Supervised and Unsupervised Learning Algorithms for Human Activity Recognition. Dedabrishvili Mariam, Rodonaia Irakli // ГИБРИД КОНТРОЛИРУЕМЫХ И НЕКОНТРОЛИРУЕМЫХ АЛГОРИТМОВ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Дедабришвили М., Родонаиа И.

 

31
ტექსტური ინფორმაციის შექმნისა და საგამომცემლო მარკეტინგის ერთიანი სისტემის ბიზნეს-პროცესების მოდელირება. დავით გოგშელიძე, გია სურგულაძე, ეკატერინე თურქია // MODELING OF BUSINESS PROCESSES OF A UNITED SYSTEM OF CREATION OF TEXT INFORMATION AND PUBLISHING MARKETING. Gogshelidze David, Surguladze Gia, Turkia Ekaterine // МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ СОЗДАНИЯ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСКОГО МАРКЕТИНГА. Гогшелидзе Д., Сургуладзе Г., Туркия Е.

 

41
ცოდნის მენეჯმენტი კორპორაციულ სისტემებში. ლილი პეტრიაშვილი, ქეთევან არევაძე // KNOWLEDGE MANAGEMENT IN CORPORATE SYSTEMS. Petriashvili Lili, Arevadze Ketevan // УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ В КОРПОРАТИВНЫХ СИСТЕМАХ. Петриашвили Л., Аревадзе К.

 

49

პრაქტიკული ინფორმატიკა- PRACTICAL INFORMATIC - ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА


 

მობილური აპლიკაცია დისტანციურად მართვადი ჭკვიანი სახლის ჩაშენებული სისტემის მართვისათვის. ნონა კუხიანიძე, ია მოსაშვილი // ANDROID APPLICATION FOR THE CONTROL OF EMBEDDED SYSTEMS OF SMART HOME AUTOMATED CONTROL SYSTEM. Nona kukhianidze, Ia Mosashvili // МОБИЛЬНАЯ АППЛИКАЦИЯ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННО-УПРАВЛЯЕМЫХ ВСТРОЕННЫХ СИСТЕМ УМНОГО ДОМА. Кухианидзе Н., Мосашвили И.

 

55
პორტების სკანირების პროგრამის შემუშავება Python დაპროგრამების ენაზე. ლელა გაჩეჩილაძე, ნანა კურკუმული // DEVELOP THE PORTS SCANNING PROGRAM ON THE PYTHON PROGRAMMING LANGUAGE. Gachechiladze Lela, Nana Kurkumuli // РАЗРАБОТКА ПРОГРАМЫ СКАНИРОВАНИЯ ПОРТОВ НА ЯЗЫКЕ ПРОГРАММИРОВАНЯ PYTHON. Гачечиладзе Л., Куркумули Н.

 

63
მიმმართველი ძაფისა და კათეტერის სიმულაცია ვირტუალური კორონარული ანგიოგრაფიისათვის. დონგჰაკ კიმი, ირინე გოცირიძე, ზვიად ღურწკაია // GUIDEWIRE AND CATHETER SIMULATION FOR VIRTUAL CORONARY ANGIOGRAPHY. Kim Donghak, Gotsiridze Irina, Gurtskaia Zviad // СИМУЛЯЦИЯ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ НИТКИ И КАТЕТЕРА ДЛЯ ВИРТУАЛЬНОЙ КОРОНАРНОЙ АНГИОГРАФИИ. Ким Д., Гоциридзе И., Гурцкаия З.

 

67
ტექნოლოგიურ პროცესებში ჟანგბადის კონცენტრაციის განსაზღვრის მეთოდების მიმოხილვა. თამაზ ძაგანია, ელგუჯა ბუცხრიკიძე, ვლადიმერ ფადიურაშვილი // A REVIEW OF METHODS FOR DETERMINING THE OXYGEN CONCENTRATION IN VARIOUS TECHNOLOGICAL PROCESSES. Dzagania Tamaz, Butskhrikidze Elguja, Fadiurashvili Vladimer // ОБЗОР МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ КИСЛОРОДА В РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ. Дзагания Т., Буцхрикидзе Э., Падиурашвили В.

 

73
თბური რეჟიმის ავტომატიზებული გამოთვლა. მედეა ბალიაშვილი, ოლღა არველაძე // AUTOMATED CALCULATION OF THE THERMAL MODE. Baliashvili Medea, Arveladze Olga // АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ РАСЧЕТ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА. Балиашвили М., Арвеладзе О.

 

78
ლოკალურ ქსელში ნავიგაციის სისტემა. გაფრინდაშვილი ანდრო // SYSTEM FOR NAVIGATION IN THE LOCAL NETWORK. Gaprindashvili Andro // СИСТЕМА ДЛЯ НАВИГАЦИИ В ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ. Гаприндашвили А.М.

 

84
კომერციული საიტის პროგრამული უზრუნველყოფის სრულყოფა და ფუნქციობის გამოკვლევა. გიორგი კუჭავა // IMPROVEMENT AND STUDY OF FUNCTIONING OF COMMERCIAL WEBSITE SOFTWARE. Kuchava Giorgi // СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО САЙТА. Кучава Г.Т.

 

90
  კვანტურ კომპიუტერებში ახალი ტექნოლოგიების გამოყენების პერსპექტივების შესახებ. ცაცა ნამჩევაძე // ABOUT THE PERSPECTIVES OF USING NEW TECHNOLOGIES IN QUANTUM COMPUTERS. Namchevadze Tsatsa // О ПЕРСПЕКТИВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В КВАНТОВЫХ КОМПЬЮТЕРАХ. Намчевадзе Ц.

 

95

გამოყენებითი ინფორმატიკა- APPLIED INFORMATIC- ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА   


 

მონაცემთა ბაზის ტრიგერების დაპროექტება ნავთობკომპანიების ქსელისათვის. ნინო თოფურია, ელზა ბიწაძე, ზურაბ ხურცია // DESIGNING TRIGGERS OF DATABESES FOR THE OIL COMPANIES NETWORK. Topuria Nino, Bitsadze Elza, Khurtsia Zurab // СОЗДАНИЕ ТРИГГЕРОВ БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ СЕТИ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ. Топурия Н., Бицадзе Э.,Хурцйя З.

99
სასწავლო კრედიტების ოპტიმალური განაწილების სისტემური მოდელის რეალიზების პროგრამული უზრუნველყოფა. დიდმანიძე მარინა // SOFTWARE IMPLEMENTATION OF OPTIMAL DISTRIBUTION SYSTEM MODEL OF EDUCATIONAL CREDITS. Didmanidze Marina // ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМНОЙ МОДЕЛИ ОПТИМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ КРЕДИТОВ. Дидманидзе М.

106
მართვის საინფორმაციო სისტემის დამუშავება საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებისათვის. ნანი გიორგაძე // DEVELOPMENT OF INFORMATION SYSTEM FOR GENERAL EDUCATIONAL SCHOOLS OF GEORGIA. Giorgadze Nani // РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ ГРУЗИИ. Гиоргадзе Н.

112
უსაფრთხოების ტექნოლოგიები Windows Server 2016 ოპერაციულ სისტემაში. ნატალია გაბაშვილი, თამარ გაბაშვილი // SECURITY TECHNOLOGIES IN OPERATING SYSTEM WINDOWS SERVER 2016. Gabashvili Natalia, Gabashvili Tamar // ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ В ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ WINDOWS SERVER 2016. Габашвили Н., Габашвили Т.

120
ღრუბლოვანი სერვისები ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში. ნატალია გაბაშვილი, ინგა აბულაძე, თამარ გაბაშვილი // CLOUD SERVICES IN INFORMATION TECHNOLOGY. Gabashvili Natalia, Abuladze Inga, Gabashvili Tamar // ОБЛОЧНЫЕ СЕРВИСЫ В ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ. Габашвили Н., Абуладзе И., Габашвили Т.

124
შრომის ბაზარზე ორიენტირებული პროფესიული განათლების კონტინგენტის დაგეგმვის მათემატიკური მოდელი. ლელა ნატროშვილი // MATHEMATICAL MODEL OF PLANNING PROFESSIONAL EDUCATION CONTINGENT ORIENTED ON LABOR MARKET. Natroshvili Lela // МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА РЫНОК ТРУДА. Натрошвили Л.

128
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში საბუნებისმეტყველო საგანთა სწავლების ინფორმაციული მოდელის რეალიზების მაგალითი. ეკატერინე ვეკუა // THE IMPLEMENTATION EXAMPLE OF INFORMATIONAL MODEL FOR NATURAL SCIENCES TEACHING IN THE SECONDARY SCHOOL. Vekua Ekaterine // ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ. Векуа E.

132
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის ადმინისტრაციული საქმიანობის ავტომატიზებული მართვის ფორმალიზებული მოდელის რეალიზება. ნინა ჩიკვაშვილი // REALIZATION OF FORMALIZED MODEL OF AUTOMATED MANAGEMENT OF ADMINISTRATIVE ACTIVITIES OF SECONDARY SCHOOL. Chikvashvili Nina // РЕАЛИЗАЦИЯ ФОРМАЛИЗОВАННОЙ МОДЕЛИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ. Чиквашвили Н.

137
ობიექტ-ორიენტირებული ვებ-გვერდის კლასიფიცირების მაგალითი ძირითადი მახასიათებლების მიხედვით. გიორგი კაკაშვილი // EXAMPLE OF CLASSIFICATION OF AN OBJECT-ORIENTED WEB SITE IN ACCORDANCE WITH IT'S MAIN CHARACTERISTICS. Kakashvili Giorgi // ПРИМЕР КЛАССИФИКАЦИИ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ВЕБ-САЙТА В СООТВЕТСТВИИ С ЕЕ ОСНОВНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ. Какашвили Г.

143
  ბოლო გვერდი