п»ї

Transactions. Georgian Technical University . AUTOMATED CONTROL SYSTEMS -  No 1 (17),  2014

შინაარსი - CONTENTS- СОДЕРЖАНИЕ

   

     სატიტულო გვერდი


 

საინჟინრო განათლება ევროპაში: მომზადება პროფესიული საინჟინრო სტანდარტებისთვის - CDIO ინიციატივა. ოთარ ზუმბურიძე, გიორგი ძიძიგური, თამარ ლომინაძე, ნინო ჟიჟილაშვილი // ENGINEERING EDUCATION IN EUROPE: PREPARATION FOR PROFESSIONAL ENGINEERING STANDARDS – CDIO INITIATIVE. Zumburidze Otar, Dzidziguri Giorgi, Lominadze Tamar, Zhizhilashvili Nino // ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПЕ: ПОДГОТОВКА К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ИНЖИНЕРНЫМ СТАНДАРТАМ - ИНИЦИАТИВА CDIO. Зумбуридзе О., Дзидзигури Г., Ломинадзе Т., Жижилашвили Н.

 

7
საინჟინრო განათლების პროგრამების მიმოხილვა წამყვან ევროპულ უნივერსიტეტებში: დიდი ბრიტანეთის (UNIVERSITY OF LEEDS), შვედეთის (KUNGLIGA TEKNISKA HOGSKOLAN) და იტალიის (POLITECNICO DI TORINO) მაგალითები. ოთარ ზუმბურიძე, გიორგი ძიძიგური, თამარ ლომინაძე, ნინო ჟიჟილაშვილი // ANALYSES OF ENGINEERING EDUCATIONAL CURRICULA IN ADVANCE EUROPEAN UNIVERSITIES: BEST PRACTICES FROM UK (UNIVERSITY OF LEEDS), SWEDEN (KUNGLIGA TEKNISKA HOGSKOLAN) AND ITALY (POLITECNICO DI TORINO). Zumburidze Otar, Dzidziguri Giorgi, Lominadze Tamar, Zhizhilashvili Nino. // АНАЛИЗ ИНЖЕНЕРНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ПЕРЕДОВЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ: ПРИМЕРЫ ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ (UNIVERSITY OF LEEDS), ШВЕЦИЯ (KUNGLIGA TEKNISKA HOGSKOLAN) И ИТАЛИИ (POLITECNICO DI TORINO). Зумбуридзе О., Дзидзигури Г., Ломинадзе Т., Жижилашвили Н.

 

11

თეორიული ინფორმატიკა-COMPUTER  SCIENCE-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА  


 

ნაწილაკთა გროვის მეთოდზე დაფუძნებული გლობალური ოპტიმიზაციისადმი ახალი მიდგომა. ბადრი მეფარიშვილი, ციური ქოროღლიშვილი // NEW APPROACH TO GLOBAL OPTIMIZATION BASED ON PSO. Meparishvili Badri, Qoroglishvili Ciuri // НОВЫЙ ПОДХОД К ГЛОБАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ОСНОВАННЫЙ НА МЕТОД РОЯ ЧАСТИЦ. Мепаришвили Б., Короглишвили Ц.


 

17

მდგომარეობის სივრცის მეთოდი ციფრული მოქმედების მართვის სისტემებში. ნოდარ ნარიმანაშვილი, დავით ნარიმანაშვილი, ვლადიმერ წვერავა// METHOD OF STATE SPACE IN THE DIGITAL CONTROL SYSTEM . Narimanashvili Nodar, Narimanashvili David, Tsverava Vladimer. МЕТОД ПРОСТРАНСТВА СОСТОЯНИЯ В ЦИФРОВЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ. Нариманашвили Н., Нариманашвили Д., Цверава В.


 

23

 აბრეშუმის ძაფის თითისტარზე დახვევისას წარმოქმნილი დაჭიმულობის შესაძლებლობა და მაგალითი. ზურაბ ჯოხარიძე // SILK THREAD TIED ON THE SPINDLE TENSION ARISING FROM THE POSSIBILITY OF EXAMPLE. Jokharidze Zurab // НАПРЯЖЕННОСТЬ ШЕЛКОВОЙ НИТИ НАМОТАНЫ НА ШПИНДЕЛЕ, ВОЗНИКАЮЩЕЙ ИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕРА. Джохаридзе З.


 

27

პრაქტიკული ინფორმატიკა- PRACTICAL INFORMATIC - ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА


 

საინფორმაციო სისტემის დაპროექტება ობიექტ-როლური მოდელირების და სერვის-ორიენტირებული არქიტექტურის ბაზაზე. გია სურგულაძე, ნინო თოფურია, კობა ბაკურია, მაკა ლომიძე // DESIGN OF INFORMATION SYSTEM ON BASED OF OBJECT-ROLE MODELLING AND SERVICE-ORIENTED ARCHITECTURE. SurgulaZe Gia, Topuria Nino, Bakuria Koba, Lomidze Maka // ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НА БАЗЕ ОБЪЕКТНО-РОЛЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И СЕРВИС-ОРИЕНТИРОВАННОЙ АРХИТЕКТУРЫ. Сургуладзе Г., Топурия Н., Бакурия К., Ломидзе М.

32
ადამიანური რესურსების მართვის თანამედროვე ტენდენციები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. გიორგი ძიძიგური, მარიამ ნონიკაშვილი//MAIN TRANDS OF CONTEMPTOTATY HUMAN RESOURCES MANAGEMENT. Dzidziguri Giorgi, Nonikashvili Mariam // ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫМИ РЕСУРСАМИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИХ. Дзидзигури Г., Ноникашвили М.

46
კომპანიებში ინსაიდერებისგან მომდინარე საფრთხეები, მათგან დაცვის პრობლემატიკა და Lოგ-მენეჯმენტი. დავით გომელაური //THREATS COMING FROM INSIDERS TO AN ORGANIZATION AND LOG MANAGEMENT. Gomelauri David //УГРОЗЫ, ИСХОДЯЩИЕ ОТ ИНСАЙДЕРОВ И ЛОГ МЕНЕДЖМЕНТ. Гомелаури Д.

52
სამფაქტორიანი აუტენტიფიკაცია ნდობის დონის ამაღლება. დავით გომელაური, კორნელი ოდიშარია, თინათინ კაიშაური // THREE FACTOR AUTHENTICATION – INCREASE CONFIDENCE LEVEL. Gomelauri David, Odisharia Korneli, Kaishauri Tinatin // ТРЁХФАКТОРНАЯ АУТЕНТИФИКАЦИЯ-УВЕЛИЧЕНИЕ УРОВНЯ ДОВЕРИЯ. Гомелаури Д., Одишария К., Каишаури Т.

55
ნორმატიულ-სამართლებრივი დოკუმენტების მართვისა და საქმიანი პროცესების ავტომატიზებული სისტემის დამუშავება და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. ოთარ შონია, იოსებ ქართველიშვილი, ლევან ყოლბაია // MANAGEMENT OF NORMATIVE-LEGAL DOCUMENTS AND BUSINESS PROCESSES AUTOMATION SYSTEM TREATMRNT AND SECURITY GUARANTY. Shonia Otar, Kartvelishvili Ioseb, Kolbaia Levan // УПРАВЛЕНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И РАЗРАБОТКА ДЕЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ. Шония О., Картвелишвили И., Колбая Л.

59
თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები მარკეტინგული პროცესების და წარმოების მენეჯმენტში. გია სურგულაძე, მაია ოხანაშვილი, მარინა კაშიბაძე, მაია ნეფარიძე // MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN MANAGEMENT OF MARKETING PROCESSES AND PRODUCTION. Surguladze Gia, Okhanashvili Maia, Kashibadze Marina, Neparidze Maia // СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ ПРОИЗВОДСТВО. Сургуладзе Г., Оханашвили М., Кашибадзе М., Непаридзе М.

64
ინფორმაციული ტექნოლოგიების და ვირტუალური მარკეტინგის გამოყენება ფირმებში. ომარ გაბედავა, სიმონ პოჩოვიანი, ნინო გაბედავა // APPLICATION OF IT AND VIRTUAL MARKETING IN FIRMS. Gabedava Omar, Pochovyan Simon, Gabedava Nino // ПРИМЕНЕНИЕ ИT И ВИРТУАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА В ФИРМАХ. Габедава О.В., Почовян С.М., Габедава Н.О.

72
თანამედროვე ავტომატიზებული ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენება ფირმებში. სიმონ პოჩოვიანი, ომარი გაბედავა, ნინო გაბედავა // THE USE OF MODERN AUTOMATED INFORMATION TECHNOLOGIES IN FIRMS. Pochovyan Simon, Gabedava Omari, Gabedava Nino // ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФИРМАХ. Почовян С.М., Габедава О.В., Габедава Н.О.

76
ERP სისტემის ინფორმაციული ნაკადების მოდელი. გულბაათ ნარეშელაშვილი // THE INFORMATION FLOW MODEL OF ERP SYSTEMS. Nareshelashvili Gulbaat // МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ ERP СИСТЕМ. Нарешелашвили Г.

80
Microsoft- ის ვებ-ტექნოლოგიების ანალიზი და განვითარების ტენდენციები საინფორმაციო სისტემებისთვის. ნინო კივილაძე, გია სურგულაძე, მიხეილ გულიტაშვილი // ANALISYS OF MICROSOFTS WEB-TECHNOLOGIES AND THEIR DEVELOPMENT TRENDS FOR INFORMATION SYSTEMS. Kiviladze Nino, Surguladze Gia, Gulitashvili Mikheil // АНАЛИЗ WEB-ТЕХНОЛОГИЙ МАЙКРОСОФТА И ТЕНДЕНЦИИ ИХ РАЗВИТИЯ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ. Кивиладзе Н., Сургуладзе Г., Гулиташвили М.

84

ტექნიკური ინფორმატიკა- COMPUTER ENGINEERING ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАТИКА


 

ციფრული გრაფიკის ტონური კორექციის პრაქტიკული ასპექტები. ელენე კამკამიძე, თეა აფხაძე, მარიამ ჯანელიძე // PRACTICAL ASPECTS OF TONE CORRECTION IN DIGITAL GRAPHICS. Kamkamidze Elene., Apkhadze Tea, Janelidze Mariam // ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТОНОВОЙ КОРРЕКЦИИ ЦИФРОВОЙ ГРАФИКИ. Камкамидзе Е., Апхадзе Т., Джанелидзе М.

 

90
ჩაკეტილ რეზერვუარში თხევადი აირის მასის განსაზღვრის მეთოდი და მისი რეალიზაცია. ზაალ აზმაიფარაშვილი, ნინო ოთხოზორია, მედეა ნარჩემაშვილი // METHOD OF DETERMINING THE MASS OF LIQUID GAS IN THE CLOSED RESERVOIR AND ITS REALIZATION. Azmaipharashvili Zaal, Otkhozoria Nona, Narchemashvili Medea // МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССЫ ЖИДКОГО ГАЗА В ЗАКРЫТОМ РЕЗЕРВУАРЕ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ. Азмаипарашвили З., Отхозориа Н., Нарчемашвили М.

 

96
სასმელი წყლის კოაგულიანტით გაწმენდის პროცესის კონტროლის ანალიტიკური ხელსაწყოს შექმნის საკითხები. რუდოლფ სემიონოვი, თამაზ ძაგანია, ვლადიმერ ფადიურაშვილი, ნუგზარ იაშვილი // QUESTIONS TO CREATE ANALYTICAL INSTRUMENT CONTROL CLEANING PROCESS KOAGULIANTOM DRINKING WATER. Semionov R.,Padiurashvili V., Dzagania T., Iashvili N. // ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ АНАЛИТИЧЕСКОГО ПРИБОРА КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ КОАГУЛИАНТОМ ПИТЬЕВЫХ ВОД. Семенов Р., Дзагания Т., Падиурашвили В., Яшвили Н.

 

100
ბუნებრივი აირის გაჟონვის სიგნალიზატორებით საცხოვრებელ ბინების და მონიტორინგის სისტემებით მრავალსართულიანი კორპუსების აღჭურვის აუცილებლობის შესახებ. ვლადიმერ ფადიურაშვილი, თამაზ ძაგანია, ზაალ აზმაიფარაშვილი, ზურაბ ჯოხარიძე, ნუგზარ იაშვილი // ALARM AND MULTI-STOREY BUILDINGS HOUSING THE GAS LEAK MONITORING SYSTEM FOR NECESSITY. Padiurashvili Vladimer, Dzagania Tamaz, Azmaiparashvili Zaal, Djokharidze Zurab, Iashvili Nugzar // О НЕОБХОДИМОСТИ ОСНАЩЕНИЯ ЖИЛЫХ КВАРТИР И МНОГОЭТАЖНЫХ КОРПУСОВ СИГНАЛИЗАТОРАМИ И СИСТЕМАМИ МОНИТОРИНГА УТЕЧКИ ГАЗА . Падиурашвили В., Дзагания Т., Азмаипарашвили З., Джохаридзе З., Яшвили Н.

 

105
ხარისხის მენეჯმენტი და ISO 9000 - ბიზნესის ახალი მოდელი. დავით ჩახვაშვილი, ომარ ტომარაძე // QUALITY MANAGEMENT AND ISO 9000: AS A NEW BUSINESS MODEL. Chakhvashvili David, Tomaradze Omar // МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА И ISO 9000: КАК НОВЫЙ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ. Чахвашвили Д., Томарадзе О.

 

111

გამოყენებითი ინფორმატიკა- APPLIED INFORMATIC- ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА   


 

საკრედიტო რისკების შეფასების ტექნოლოგიური პროცესის დამუშავება. ეკატერინე თურქია, ზვიად არხოშაშვილი, ციური ფხაკაძე // DEVELOPMENT TECHNOLOGICAL PROCESS OF CREDIT RISK ASSESSMENT. Turkia Ekaterine, Arkhoshashvili Zviad, Pkhakadze Tsiuri // РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ КРЕДИТНОГО РИСКА. Туркия Е., Архошашвили З., Пхакадзе Ц.

 

115
ორგანიზაციებში საოპერაციო რისკების მართვის სრულყოფის ამოცანები და სტანდარტები. ეკატერინე თურქია, ნატო მოროზი, თინათინ ქაჩლიშვილი // THE STANDARDS AND GOALS TO IMPROVE OPERATIONAL RISKS MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS. Turkia Ekaterine, Morozi Nato, Kachlishvili Tinatin // СТАНДАРТЫ И ЦЕЛИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИИ ОПЕРАЦИОННЫМИ РИСКАМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ. Туркия Е., Морози Н., Качлишвили Т.

 

121
საბირჟო საქმიანობის ინფორმაციული მხარდაჭერა. მედეა თევდორაძე, მაია სალთხუციშვილი, მარინა გედევანიშვილი // INFORMATION SUPPORT OF EXCHANGE ACTIVITY. TevdoradzeMedea, Saltkhutsishvili Maia, Gedevanishvili Marina // ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА БИРЖЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Тевдорадзе М., Салтхуцишвили М., Гедеванишвили М.

 

125
საქმისწარმოების პროცესების მოდელირება ორგანიზაციულ-ადმინისტრაცი-ული მართვის განაწილებულ სისტემებში. თეიმურაზ სუხიაშვილი, გიორგი მანიევი, ირაკლი შურღაია //MODELING OF PROCESSES OF OFFICE-WORK IN THE DISTRIBUTED ORGANIZATIONAL-ADMINISTRATIVE SYSTEMS OF MANAGEMENT. Sukhiashvili Teimuraz, Maniev George, Shurgaia Irakli // МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ. Сухиашвили Т., Маниев Г., Шургая И.

 

131
სუპერმარკეტის ბიზნეს-პროცესების მართვა. გულნარა ჯანელიძე, ნინო გოგილაშვილი //MANAGEMENT OF SUPERMARKET BUSINESS PROCESSES. Janelidze Gulnara, Gogilashvili Nino // УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ СУПЕРМАРКЕТА. Джанелидзе Г., Гогилашвили Н.

 

137
პროფესიული შერჩევის პროცესში გამოყენებული ტესტების სანდოობა. მარიამ ნონიკაშვილი // TEST RELIABILITY FOR PROFESEIONAL SELECTION PROCESS. Nonikashvili Mariam // ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА ДЛЯ ПРОВЕРКИ НАДЕЖНОСТИ СОТРУДНИКОВ. Ноникашвили М.

 

141

ფიზიკა - PHYSICS- ФИЗИКА


 

მართვადი თერმობირთვული სინთეზის ალტერნატიული მოდელი. გურამ ბერია // THE ALTERNATIVE MODEL OF THE CONTROLED THERMONUCLEAR SYNTHESIS. Beria Guram N. // АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЯЕМОГО ТЕРМОЯДЕРНОГО СИНТЕЗА. Берия Г.Н.

 

145

გამოყენებითი ინფორმატიკა- APPLIED INFORMATIC- ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА   


 

ინტელექტის გაზომვის პრობლემა თანამედროვე მეცნიერებაში. ჯემალ ნიკურაძე, ვახტანგ მელაძე, ვახტანგ კვინტრაძე // THE PROBLEM OF MEASURING INTELLIGENCE IN MODERN EDUCATION. Nikuradze Jemal, Meladze Vakhtang, Kvintradze Vakhtang // ПРОБЛЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТА В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ. Никурадзе Дж.Г., Меладзе В.Д, Квинтрадзе В.И.

 

160
ინტელექტი და მისი ზოგიერთი მოდელი. ჯემალ ნიკურაძე, ვახტანგ კვინტრაძე, ვახტანგ მელაძე // INTELLECT AND ITS MODELS. Nikuradze Jemal, Kvintradze Vakhtang, Meladze Vakhtang // ИНТЕЛЛЕКТ И ЕГО НЕКОТОРЫЕ МОДЕЛИ. Никурадзе Дж., Квинтрадзе В.И., Меладзе В.Д.

 

164