п»ї

Transactions. Georgian Technical University . AUTOMATED CONTROL SYSTEMS -  No 1(10),  2011

შინაარსი - CONTENTS- СОДЕРЖАНИЕ

   
  როდესაც წარსულს ვიხსენებ და მომავალზე ვოცნებობ. ჩოგოვაძე .// REMEMBERING THE PAST AND DREAMING OF FUTURE.  Chogovadze G. // ВСПОМИНАЯ ПРОШЛОЕ И МЕЧТАЯ О БУДУЩЕМ. Чоговадзе Г.

 

15

თეორიული ინფორმატიკა-COMPUTER  SCIENCE-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА  


 

იფორმაციული საზოგადოება და მასმედია. აკოპოვი .// INFORMATION SOCIETY AND MASS-MEDIA. Akopov A. // ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (СМИ). Акопов А.

 

22
  ელექტროენერგიის ორეტაპიანი ბაზრის მოდელის გამოკვლევა. ვასინი ., შარიკოვა .// RESEARCH MODEL FOR TWO-STAGE ELECTRIC POWER MARKET. Vasin A., Sharikova A. // ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ ДВУХЭТАПНОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. Васин А.,  Шарикова А.

 

27
სტრუქტურული მართვა რთულ სისტემებში: თანამედროვე ტენდენციები. ჩოგოვაძე ., კაკუბავა ., შონია .// STRUCTURAL MANAGEMENT IN COMPLEX SYSTEMS: MODERN TENDENCIES. Chogovadze G., Kakubava R. Shonia O. // СТРУКТУРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СЛОЖНЫХ СИСТЕМАХ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИЙ. Чоговадзе Г., Какубава Р., Шониа О.

 

32

კომპანიების უსაფრთხო ფუნქციონირების ასპექტები თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენების პირობებში. ფრანგიშვილი ., შონია ., ცომაია .//ASPECTS OF SAFE OPERATION OF BUSINESSES WITH THE USE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES. Prangishvili A., Shonia O., Tsomaia N. // АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.  Прангишвили А., Шония О., Цомая Н.


 

35

 მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები და მასკომუნიკაცია სახელმწიფო მართვაში ინფორმაციული ტექნოლოგიების პირობებში. შონია ., ჯაგოდნიშვილი ., ოდიშარია .// MEDIA AND MASS COMMUNICATIONS IN THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN PUBLIC ADMINISTRATION. Shonia O., Djagodnishvili T., Odisharia K. // СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАСКОММУНИКАЦИ  В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВОМ. Шония О., Джагоднишвили Т., Одишария К.


 

40

სისტემების ფიზიკის სისტემოლოგიკური კონცეფცია. კაჩანოვა ., ფომინი .// SYSTEMOLOGICAL CONCEPTION OF PHYSICS OF SYSTEMS. Kachanova T., Fomin B. // СИСТЕМОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ФИЗИКИ СИСТЕМ. Качанова Т., Фомин Б.


 

45

 მოვლენათა ნაკადების ხელმოწერითი სისტემებიაქტიურ მონაცემთა ბაზების, მოვლენათა დამუშავების, მონაცემთა ნაკადის და გამოცემა/ხელმოწერის სისტემების ცნებათა შედარება და ინტეგრაცია. მეიერ-ვეგენერი ., დაუმი .//  EVENT-STREAM SUBSCRIPTION SYSTEMS – COMPARING AND INTEGRATING THE CONCEPTS OF ACTIVE DBMS, EVENT PROCESSING, DATA-STREAM SYSTEMS, AND PUBLISH/SUBSCRIBE SYSTEMS. Meyer-Wegener K., Daum M. // ПОДПИСНЫЕ СИСТЕМЫ  ПОТОКА-СОБЫТИЙ  -  СРАВНЕНИЕ И ИНТЕГРАЦИЯ ПОНЯТИЙ АКТИВНЫХ СУБД, ОБРАБОТКИ СОБЫТИЙ,  СИСТЕМ ПОТОКА-ДАННЫХ, И  СИСТЕМ ПУБЛИКАЦИИ/ПОДПИСКИ. Меиер-Вегенер К., Даум М.


 

49

ორნახტომიანი პაკეტების შეზღდულ დროში გადაცემის ორი მოდელი. ნამიჩეიშვილი ., მელაძე ., ასლანიშვილი .// Meladze H., Aslanishvili I. // ДВЕ МОДЕЛИ  ДЛЯ ДВУХСКАЧКОВОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ ПРИ ОГРАНИЧЕННОМ ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ ПАКЕТА. Намичеишвили О., Меладзе Г., Асланишвили И.


 

54

  ნავთობის ლაქის დინამიკა ბათუმის შავი ზღვის აკვატორიაში. მოსაშვილი ., ობგაძე ., ფრანგიშვილი ., ჯანელიძე .// DYNAMICS OF THE OIL SPOT IN THE BLACK SEA WATERS OF BATUMI. Mosashvili I., Obgadze T., Prangishvili A., Janelidze D. // ДИНАМИКА  НЕФТЯНОГО ПЯТНА  В БАТУМСКОМ АКВАТОРИИ  ЧЁРНОГО МОРЯ. Мосашвили И., Обгадзе Т., Прангишвили А., Джанелидзе Д.


 

59

 სისხლძარღვებში წითელი თრომბების წარმოქმნის პროცესის მათემატიკური მოდელირება. ობგაძე ., ბაბალაშვილი . //  MATHEMATICAL MODELING OF RED BLOOD CLOTS IN BLOOD VESSELS. Obgadze T., Babalashvili B. // МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВОЗНИКНОВЕНИЯ КРАСНЫХ ТРОМБОВ В КРОВЕНОСНЫХ СОСУДАХ. Обгадзе Т., Бабалашвили Б.


 

64

  სოციალური ჯგუფის ქცევის მათემატიკური მოდელირება ინფორმაციული გამღიზიანებლების შემთხვევაში. ობგაძე ., ყანჩაველი .//MATHEMATICAL MODELING OF THE BEHAVIOR OF SOCIAL GROUPS IN CASE OF INFORMATION IRRITATORS. Obgadze T., Kanchaveli A. // МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП В СЛУЧАЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ВОЗБУДИТЕЛЯ. Обгадзе Т., Канчавели А.


 

67
 ლექსიკოგრაფიული მატრიცული თამაშები თამაშის კრიტერიუმების შემთხვევითი არჩევით. ბელთაძე .//LEXICOGRAPHIC  MATRIX  GAMES  WITH  A  RANDOM SELECTION  OF  CRITERIA Beltadze G.N., // ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЕ  МАТРИЧНЫЕ  ИГРЫ  СО  СЛУЧАЙНЫМИ  ВЫБОРАМИ  КРИТЕРИЕВ  ИГРЫ. Белтадзе Г.Н.

 

71

   რაკეტის გარსდენა უკუმში ბლანტი სითხით. დავითაშვილი .// FLOW AROUND THE ROCKET WITH VISCOUS FLUID. Davitashvili I. // ОБТЕКАНИЕ РАКЕТЫ НЕСЖИМАЕМОЙ ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТЬЮ. Давиташвили И.


 

75
 სტოჰასტური პროგრამირების მეთოდების გამოყენება ოპტიმალურ გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში. ჭიკაძე ., სესაძე .//USE OF METHODS OF STOCHASTIC PROGRAMMING AT ACCEPTANCE OPTIMUM THE DECISION. Chikadze G., Sesadze V.// ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ СТОХАСТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПРИ ПРИНЯТИИ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ. Чикадзе Г., Сесадзе В.

 

78
ოთხკომპონენტიანი სიმპლექსური გეგმების A- და E- ოპტიმალურობის თვისებების ცვლილება ექსპერიმენტის შეცდომების პირობებში. ბოჭორიძე ., ბერაია . // CHANGE OF PROPERTIES THE A- AND E- OPTIMALITY OF FOUR-COMPONENTAL SIMPLEX designs IN THE CONDITIONS OF EXPERIMENT ERRORS. Bochoridze E., Beraya N. // изменение свойств а- и Е-оптимальности четырехкомпонен-тных симплексных планов в условиях ошибок эксперимента. Бочоридзе E., Берая Н.

 

82
 სამი ცვლადისათვის მესამე რიგის ზოგიერთი როტატაბელური გეგმის  D-ოპტიმალურობის თვისების ცვლილების გამოკვლევა ექსპერიმენტის შეცდომების პირობებში. გვარამია ., ბერაია .// RESEARCH OF CHANGE OF PROPERTY D-optimality SOME FROM rotatable designs OF THE THIRD ORDER FOR THREE VARIABLES IN THE PRESENCE OF EXPERIMENT ERRORS. Gvaramia E., Beraya N. // Исследование изменения свойства D-оптимальности некоторых из ротатабельных планов третьего порядка для трех переменных при наличии ошибок эксперимента. Гварамия E., Берая Н.

 

86

  მრავალი ჰიპოთეზის შემოწმება უპირობო და პირობითი ბაიესის ამოცანების შედარებით. ყაჭიაშვილი ., ჰაშმი ., მუიდი .// COMPARISON ANALYSIS OF UNCONDITIONAL AND CONDITIONAL BAYESIAN PROBLEMS OF TESTING MANY HYPOTHESES. Kachiashvili K., Hashmi M., Mueed A. // СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БЕЗУСЛОВНОЙ И УСЛОВНЫХ БАЙЕСОВСКИХ ПРОБЛЕМ ПРОВЕРКИ МНОГИХ ГИПОТЕЗ.  Качиашвили К., Хашми М, Муиид А.


 

89
 ღრუბლოვან გაანგარიშებათა უსაფრთხოებაპრობლემები და რისკანალიზის შესაძლებლობანი. შიშკინი . // SAFETY CLOUD COMPUTING - PROBLEMS AND OPPORTUNITIES OF RISK ANALYSIS. Shishkin V. // БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ – ПРОБЛЕМЫ И  ВОЗМОЖНОСТИ РИСК-АНАЛИЗА. Шишкин В.

 

100
რისკების პროფილის აგების ტექნოლოგია განუსაზღველობის პირობებში. შიშკინი ., სავკოვი .// TECHNOLOGY OF CONSTRUCTION OF  RISKS PROFILE  UNDER UNCERTAINTY. Shoishkin V., Savkov S. // ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ ПРОФИЛЯ РИСКОВ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ. Шишкин В., Савков С.

 

105
კრიპტომეთოდი გასაღების გამოთვლისა და გამოყენების გარეშე. კოტრიკაძე ., ჯელაძე ., დვალიშვილი . //   KRYPTOMETOD WITHOUT THE USE AND CALCULATION OF KEYS. Kotrikadze G., Jeladze T., Dvalishvili Z. // КРИПТОМЕТОД БЕЗ УПОТРЕБЛЕНИЯ И ВЫЧИСЛЕНИЯ КЛЮЧЕЙ. Котрикадзе  Г.,  Джеладзе Т.,  Двалишвили З.

 

109

 რიცხვთა წონის მიხედვით ინფორმაციის დაცვის მეთოდის დამუშავება. კოტრიკაძე ., ციმინტია .//WORKING OUT OF A METHOD OF PROTECTION OF THE INFORMATION ON WEIGHT OF NUMBERS. Kotrikadze G., Cimintia T. // РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОХРАНЫ ИНФОРМАЦИИ ПО ВЕСУ ЧИСЕЛ. Котрикадзе Г., Циминтиа Т.


 

112
  მართვის განაწილებულპარამეტრებიანი ობიექტების პარამეტრების შეფასება ხარისხოვანი მწკრივების მეთოდით. ნარიმანაშვილი ., ნარიმანაშვილი .// ESTIMATION OF THE COEFFICIENTS OF CONTROL OBJECTS WITH DISTRIBUTED PARAMETERS BY THE POWER SERIES METHOD. Narimanashvili D., Narimanashvili N. // ОЦЕНКА КОЭФФИЦИЕНТОВ ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ  МЕТОДОМ СТЕПЕННЫХ РЯДОВ. Нариманашвили Д., Нариманашвили Н.

 

116
ბმულობის ფაქტორი საინვესტიციო პოლიტიკის წარმართვისას. ახობაძე ., ყიფშიძე .//  CONNECTIVITY FACTOR FOR INVESTMENT POLICY IMPLEMENTATION. Akhobadze M., Kipshidze D. // ФАКТОР СВЯЗНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ. Ахобадзе М., Кипшидзе Д.

 

119
ელექტროენერგეტიკული სისტემის წინასაპროექტო მიზნების ოპტიმალური ნაკრების და ამ მიზნების მიღწევის დონეების ამორჩევა. მაჭარაშვილი .//  SELECTION OF LEVELS OF OPTIMAL SET OF PRE PROJECT GOALS OF ENERGETIC SYSTEM AND THE ACHIEVEMENTS OF THESE GOALS. Macharashvili G. // ВЫБОР  ОПТИМАЛЬНОГО НАБОРА СЕЛЕЙ И УРОВНЕЙ ДОСТИЖЕНИЯ  ЭТЫХ ЦЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРО­ЭНЕР­ГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ. Мачарашвили Г.

 

126

 სასრულო ავტომატის სინთეზი რეგულარული გამოსახულების საფუძველზე.  ძნელაძე ., ქართველიშვილი .// SYNTESIS OF FINITE AUTOMATA ACCORDING TO REGULAR EXPRESIONS. Dzneladze G. Kartvelishvili O.  // СИНТЕЗ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА ПО РЕГУЛЯРНЫМ ВЫРАЖЕНИЯМ. Дзнеладзе Г., Картвелишвили О.


 

129
 სასრულო ავტომატის შიგა მდგომარეობის ოპტიმალური კოდირება. ქართველიშვილი ., ოსიპოვი .// OPTIMAL  ENCODING OF INTERNAL STATES OF FINITE AUTOMATA. Kartvelishvili O., Osipov M. // ОПТИМАЛЬНОЕ   КОДИРОВАНИЕ  ВНУТРЕННЫХ СОСТОЯНИЙ КОНЕЧНОГО  АВТОМАТА. Картвелишвили О., Осипов М.

 

136
 ოპტიმალური მოქმედების ალგორითმების განზოგადებული მოდელის დამუშავება. ხოშტარია ., ბარელაძე ., ხოშტარია .// DEVELOPMENT OF THE GENERALIZED MODEL FOR OPTIMAL ACTION ALGORITHMS. Khoshtaria S., Bareladze K., Khoshtaria T. // РАЗРАБОТКА  ОБАБЩЕННОЙ   МОДЕЛИ  ОПТИМАЛЬНЫХ  АЛГОРИТМОВ  ДЕИСТВИЯ. Хоштария С.,  Барелидзе К.,  Хоштария Ц.

 

143
 გადაწყვეტილების მიღებისათვის ევოლუციური ოპტიმიზაციის ზოგიერთი მიდგომა. მეფარიშვილი ., კაიშაური ., ცერცვაძე .// ONE APPROACH TO EVOLUTIONARY OPTIMIZATION IN DECISION MAKING.  Meparishvili B., Kaishauri T., Tsertsvadze M. //НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ ЕВОЛЮЦИОНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ. Мепаришвили Б., Каишаури Т., Церцвадзе М.

 

146

 ონტოლოგიაზე დაფუძნებული მიდგომა სემანტიკური მოთხოვნების ოპტიმიზაციისადმი. წითაშვილი ., მეფარიშვილი .//ONTOLOGY-BASED APPROACH TO SEMANTIC QUERY OPTIMIZATION. Tsitashvili L.,  Meparishvili B. // ОСНОВАННЫЙ НА ОНТОЛОГИИ ПОДХОД ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ СЕМАНТИЧЕСКИХ ЗАПРОСОВ. Циташвили Л., Мепаришвили Б.


 

150

 სოციალური სისტემების მოდელირებისადმი სინერგიაზე დაფუძნებული მიდგომა. მეფარიშვილი . //  ONTOLOGY-BASED APPROACH TO SEMANTIC QUERY OPTIMIZATION. Tsitashvili L.,  Meparishvili B. // ОСНОВАННЫЙ НА ОНТОЛОГИИ ПОДХОД ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ СЕМАНТИЧЕСКИХ ЗАПРОСОВ. Циташвили Л., Мепаришвили Б.


 

154

პრაქტიკული ინფორმატიკა- PRACTICAL INFORMATIC - ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА  


 

შტოებისა და საზღვრების მეთოდისათვის ევრისტიკული ალგორითმის შემუშავების ერთი ხერხი. ღვინეფაძე .// ON THE DEVELOPMENT OF HEURISTIC  FOR THE BRANCH AND BOUND. Gvinepadze G. // К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ ЭВРИСТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА ДЛЯ МЕТОДА ВЕТВЕЙ И ГРАНИЦ. Гвинепадзе Г.

158

 ბიზნეს-პროცესების და კომპიუტერული ქსელების იმიტაციური მოდელების აგების თანამედროვე კონცეფციის ანალიზი. გასიტაშვილი ., აბულაძე ., წვერავა ., ხართიშვილი .// ANALYSIS OF CONTEMPORARY CONCEPTION OF CONSTRUCTION OF THE SIMULATION MODELS OF BUSINESS-PROCESSES AND COMPUTER NETWORKS. Gasitashvili Z., Abuladze I., Tsverava V., Khartishvili M.// АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ ПОСТРОЕНИЯ ИМИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ. Гаситашвили З., Абуладзе И., Цверава В., Хартишвили М.


 

161
 მეცნიერულ მონაცემთა მენეჯმენტი: მიმოხილვა და კვლევის ინსტრუქციები. აბდულ . რეჰმანი.//  SCIENTIFIC DATA MANAGEMENT: A SURVEY AND RESEARCH DIRECTIONS. Rehman M. Abdul. // МЕНЕДЖМЕНТ НАУЧНЫХ ДАННЫХ: ОБЗОР И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ УКАЗАНИЯ. Рееман М. Абдул

 

165
სიების დამუშავების ტიპური შაბლონის ვერიფიკაცია Hასკელლ  ენისთვის. არჩვაძე ., ნიჟარაძე .// TYPICAL TEMPLATE VERIFICATION FOR LIST EDITING IN HASKELL LANGUAGE. Archvadze N., Nizharadze M. // ВЕРИФИКАЦИЯ ТИПИЧНОГО ШАБЛОНА ОБРАБОТКИ СПИСКОВ ЯЗЫКА HASKELL. Арчвадзе Н., Нижарадзе М.

170

 ობიექტ-როლური მოდელირება განაწილებული სისტემის მონაცემთა რელაციური ბაზების დასაპროექტებლად. სურგულაძე ., თოფურია .., ბიტარაშვილი .// OBJECT-ROLE MODELING FOR DESIGN OF RELATIONAL DATABASES OF DISTRIBUTED SYSTEM. Surguladze G., Topuria N., Bitarashvili M., // ОБЪЕКТНО-РОЛЕВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЕЛЯЦИОННЫХ БАЗ ДАННЫХ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ. Сургуладзе Г., Топурия Н., Битарашвили М.


 

173
მართვის მრავალდონიანი განაწილებული სისტემების დაპროექტება. სუხიაშვილი .//  DESIGNING OF THE MULTILEVEL DISTRIBUTED CONTROL SYSTEMS. Sukhiashvili T. // ПРОЕКТИРОВАНИЕ МНОГОУРОВНЕВЫХ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ. Сухиашвили Т.

 

176
 Web აპლიკაციების დამუშავების პროცესის მოდელირება UML/2 ტექნოლოგიით. გულიტაშვილი ., ჩერქეზიშვილი .// WEB APPLICATION PROCESSING WITH UML/2 TECHNOLOGY. Gulitashvili M., Cherkezishvili G. // МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РАЗРАБОТКИ ВЕБ-АППЛИКАЦИЙ НА UML/2. Гулиташвили М., Черкезишвили Г.

 

180
მომხმარებლისთვის მეგობრული ინტერფეისის დამუშავების ზოგიერთი საკითხი. ღვინეფაძე .// SOME PROBLEMS IN THE DEVELOPMENT OF USER FRIENDLY INTERFACE. Gvinepadze G. // НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ  ДРУЖЕСТВЕННОГО ИНТЕРФЕЙСА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.  Гвинепадзе Г.

185

ინფორმაციული სისტემების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სამდონიანი მოდელი. ბოსიკაშვილი ., ბეჟანიშვილი ., გოგიშვილი .//  THE THREE-TIER MODEL FOR THE INFORMATION SYSTEMS SECURING. Bosikashvili Z., Bejanishvili L., Gogishvili Z. // ТРЕХУРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ. Босикашвили З., Бежанишвили Л., Гогишвили З.


 

189
 ინფორმაციული უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკის სისტემა. ჯანელიძე .//  INFORMATION SECURITY ANALYTICS SYSTEM. Janelidze G. // СИСТЕМА АНАЛИТИКА СЛУЖБЫ  ИНФОРМАЦИОННОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ. Джанелидзе Г.

 

195
 ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტორული რისკების ანალიზი. ჯანელიძე ., ქაფიანიძე ., მეფარიშვილი .//  INFORMATION SAFETY AUDIT RISK ANALYSIS. Janelidze G., Kapianidze B., Meparishvili N. // АНАЛИЗ АУДИТОРНЫХ РИСКОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. Джанелидзе Г., Капиянидзе Б., Мепаришвили Н.

 

198
ინფორმაციული უსაფრთხოების სისტემები. ობოლაძე .// INFORMATION SECURITY SYSTEMS. Oboladze K. // СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ. Оболадзе К.

201

 კომპანიების ინფორმაციული სისტემების რისკების ანალიზისა და კონტროლის თანამედროვე მეთოდები და საშუალებები. ოდიშარია ., ცომაია .//  MODERN METHODS AND TOOLS OF RISK ANALYSIS AND CONTROL FOR INFORMATION SYSTEMS OF COMPANIES. Odisharia K., Tsomaia N.// СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА АНАЛИЗА И КОНТРОЛЯ РИСКОВ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ КОМПАНИЙ. Одишария К., Цомая Н.


 

205
 საინფორმაციო სისტემებში რისკების შეფასების მეთოდები და პროგრამული საშუალებები. შონია ., თოფურია .//TECHNIQUES AND SOFTWARE PRODUCTS FOR AN ESTIMATION OF  RISKS IN INFORMATION SYSTEMS. Shonia O, Topuria N. // МЕТОДИКИ И ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКОВ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ. Шония О.,Топурия Н.

 

210
მართვის ავტომატიზებული სისტემების ინფორმაციული უსაფრთხოება. ნარეშელაშვილი ., შეროზია ., დიდმანიძე .., კეკელია .// MANAGEMENT SYSTEMS INFORMATIONAL SECURITY. Nareshelashvili G., Sherozia T., Didmanidze I., Kekelia V. // ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ. Нарешелашвили Г., Шерозия Т., Дидманидзе И., Кекелия В.

 

213
ინფორმაციული შეტევების, უსაფრთხოების და დაცვის თანამედროვე საშუალებები. შეროზია ., ნარეშელაშვილი ., შონია .// THE MODERN FORMS OF INFORMATIONAL ATTACK, SECURITY AND SAFETY. Sherozia T., Nareshelashvili G., Shonia A. // СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ АТАКИ, БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ.  Шерозия Т., Нарешелашвили Г.,  Шония А.

216

უსაფრთხოების სისტემებისAთანამედროვე მდგომარეობა და კავშირგაბმულობის სხვადასხვა არხის გამოყენების ტენდენციები უსაფრთხოების სისტემებში. ქართველიშვილი ., ცინარიძე ., ბერიძე . // THE PRESENT CONDITION OF SECURITY SYSTEMS AND THE TRENDS OF  USE OF VARIOUS COMMUNICATION CHANNELS IN CESURITY SYSTEMS. Kartvelishvili I., Tsinaridze G., Beridze Z.// СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ. ТЕНДЕНЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗНЫХ КАНАЛОВ  СВЯЗИ В СИСТЕМАХ БЕЗОПАСНОСТИ. Картвелишвили И., Цинаридзе Г., Беридзе З.


 

221
 უსაფრთხოების ავტომატიზებული სისტემისAინფორმაციული უზრუნველყოფა. შონია ., ქართველიშვილი .//  THE INFORMATIONAL SUPPORT OF AUTOMATED SECURITY SYSTEM. Shonia O., Kartvelishvili I. // ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ. Шония О., Картвелишвили И.

 

224
ტერმინები უშიშროება (security) და უსაფრთხოება (safety) და მათი გამოყენების საკითხი. კუპრაშვილი . //  TERMS ” USHISHROEBA” (SECURITY) AND ” USAPRTKHOEBA” (SAFETY) AND ISSUES RELATED TO THEIR USAGE. Kuprashvili H. // ТЕРМИНЫ «УШИШРОЕБА» (SECURITY БЕЗОПАСНОСТЬ) И  «УСАПРТХОЕБА» (SAFETY – БЕЗОПАСНОСТЬ) И ВОПРОС ИХ УПАТРЕБЛЕНЯ. Купрашвили Г.

 

227
ეროვნული უშიშროების საინფორმაციო-ანალიტიკური უზრუნველყოფის ავტომატიზებული სისტემა (რამდენიმე ასპექტი). კუპრაშვილი ., ოდიშარია ., ჯაფარიძე .// A NUMBER OF ASPECTS OF AUTOMATIC SYSTEM OF INFORMATIONAL-ANALYTICAL PROVISION FOR NATIONAL SECURITY. Kuprashvili H., Odisharia K., Japaridze G. // АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (НЕСКОЛЬКО АСПЕКТОВ). Купрашвили Г., Одишария К.,Джапаридзе Г.

230

  ქართული ანბანის შესაქმისის დათარიღება თეოსოფიურ-მათემატიკური მეთოდებით. ცინცაძე . //  DATING THE CREATION OF GEORGIAN ALPHABET BY THEOLOGICAL-MATHEMATICAL METHODS. Tsintsadze A.


 

234
 უძველესი ხელნაწერის გაშიფვრა გამოყენებითი მათემატიკის მეთოდების დახმარებით. ცინცაძე .// DECODING OF THE ANCIENT MANUSCRIPT WITH THE HELP OF MATHEMATICAL METHODS. Tsintsadze A.

 

236
 ასტრონომიულად ორიენტირებული”, დეტერმინირებული სიტყვადწარმოქმნა ქართულში (მზე). ცინცაძე .//  ASTRONOMICALY ORIENTATED,DETERMINATED WORD FORMATION IN GEORGIAN /THE SUN/ /MZE/. Tsintsadze A.

 

240
კონცეფცია ეტიმოლოგიური ძიებების კომპიუტერული სისტემისთვის. ღვინეფაძე .//  CONCEPT OF A COMPUTER SYSTEM OF  ETYMOLOGICAL SEARCH. Gvinepadze G. // КОНЦЕПЦИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЫ ДПЯ ПОИСКОВ ЭТИМОЛОГИЙ СЛОВ. Гвинепадзе Г. Ш.

244

 კორპორაციულ ინფორმაციულ სისტემებში ბიზნეს-პროცესების ავტომატიზაციისათვის გამოყენებული ინფორმაციული ტექნოლოგიები.  გაბედავა ., პოჩოვიანი .//  USE OF TECHNOLOGIES FOR AUTOMATION OF BUSINESS-PROCESSES IN CORPORATE INFORMATION SYSTEMS. Gabedava O., Pochovyan S. // ОРГАНИЗАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ. Габедава  О.,  Почовян  С.


 

248
 კომპიუტერულ კორპორაციულ ქსელში მონაცემთა ბაზის ორგანიზაცია კლიენტ-სერვერული არქიტექტურით. გაბედავა ., პოჩოვიანი . //  ORGANIZATION OF DATABASE IN THE COMPUTER CORPORATE NETWORK OF THE CLIENT-SERVER ARCHITECTURE. Gabedava O., Pochovyan S. // ОРГАНИЗАЦИЯ БАЗ ДАННЫХ В КОМПЬЮТЕРНЫХ КОРПОРАТИВНЫХ СЕТЯХ С КЛИЕНТ-СЕРВЕРНОЙ АРХИТЕКТУРОЙ. Габедава  О.,  Почовян  С.

 

252
 საინფორმაციო სისტემა და რისკის მენეჯმენტის სტრატეგია. მშვიდობაძე .//  INFORMATION SYSTEM AND  RISK  MANAGMANT STRATEGIES. Mshvidobadze T., //  ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА И СТРАТЕГИИ МЕНЕДЖМЕНТА РИСКА. Мшвидобадзе Т.

 

256
INFORMATION TECHNOLOGY AND BANKING RISKS. Tevdoradze M., Gogoladze S., Gedevanishvili M., Mgebrishvili L. // ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И БАНКОВСКИЕ РИСКИ. Тевдорадзе М., Гоголадзе С., Гедеванишвили М., Мгебришвили Л.

 

259
 ავტომატიზებული ამომცნობი სისტემის დიალოგური პროცედურების დამუშავება. ქართველიშვილი ., თოდუა .//DEVELOPMENT OF DIALOGUE PROCEDURES OF THE  AUTOMATED SYSTEM OF RECOGNITION. Kartvelishvili I., Todua T. // РАЗРАБОТКА ДИАЛОГОВЫХ ПРОЦЕДУР АВТОМАТИЗИ-РОВАННОЙ СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ. Картвелишвили И., Тодуа Т.

 

264

ტექნიკური ინფორმატიკა - COMPUTER ENGINEERING - ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА   


 

ინფორმაციის გადაცემა ელექტრულ ქსელებში. სურგულაძე .  // INFORMATION TRANSFER IN ELECTRIC NETWORKS. Surguladze M. // ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ. Сургуладзе М.

 

268
შემთხვევითი შეცდომების ზემოქმედების პირობებში საზომი ინფორმაციის შეკუმშვის მეთოდების კვლევა კომპიუტერული ტექნოლოგიების საფუძველზე. ჩხეიძე ., ტომარაძე ., ტოკაძე .//   RESEARCH OF METHODS OF COMPRESSION OF THE MEASURING INFORMATION IN CONDITIONS OF ACTION OF RANDOM ERRORS. Chkheidze I., Tomaradze O., Tokadze L.. // ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ СЖАТИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ СЛУЧАЙНЫХ ОШИБОК. Чхеидзе И., Томарадзе О., Токадзе Л.

 

271
მობილური კავშირის LTE  ტექნოლოგია I სფეროში. ბერიძე ., ცქვიტინიძე .// LTE TECHNOLOGY OF MOBILE CONNECTION IN IT SPHERE. Beridze J., Tskvitinidze I. // LTE ТЕХНОЛОГИЯ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ В СФЕРЕ IT. Беридзе Дж., Цквитинидзе И.

 

275
 მულტისერვისულ IP-ქსელებში პაკეტების მიწოდების ტექნიკური ასპექტები. ბერიძე ., ბურკაძე .//  TECHNICAL ASPECTS OF DELIVERY OF PACKAGES IN MULTISERVICE IP-NETWORKS. Beridze J., Burkadze T. // ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДОСТАВКИ ПАКЕТОВ В МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ  IP-СЕТЯХ. Беридзе Дж.,  Буркадзе Т.

 

279
 სალაპარაკო და პაკეტურ ტრაფიკებს შორის საინფორმაციო რესურსების გადანაწილების პარამეტრების აწყობის მეთოდიკა. შამანაძე ., შამანაძე .//METHOD OF PARAMETERS CUSTOMIZING OF INFORMATIONAL RESOURCES DISTRIBUTION BETWEEN SPEECH AND PACKAGE TRAFFICS. Shamanadze O., Shamanadze G. // МЕТОДИКА НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ МЕЖДУ РЕЧЕВЫМ И ПАКЕТНЫМ ТРАФИКАМИ. Шаманадзе О., Шаманадзе Г.

 

283
დროითი და ტალღური მულტიპლექსირების სისტემების (TDM, WDM) შედარება ენერგეტიკული პოტენციალის მიხედვით. ჩხაიძე .//COMPARISION OF TIME DIVISION MULTIPLEXING (TDM) WITH  WAVELENGTH DIVISION MULTIPLEXING (WDM) ACCORDING TO THE ENERGETIC POTENTIAL (BUDJET) OF THE SYSTEM. Chkhaidze M. //  СРАВНЕНИЕ TDM И WDM СИСТЕМ МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЯ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ПОТЕНЦИАЛУ (БЮДЖЕТУ). Чхаидзе М.

 

286
  სადიაგნოსტიკო საშუალებების აგებისა და გამოყენების ეფექტური მიდგომები SDH ციფრული არხებით ორგანიზებული ტელესაკომუნიკაციო ქსელური გარემოებისათვის. გაბეხაძე ., ინჯია ., ქურდაძე .//EFFECTIVE APPROACHES TO CONSTRUCTION AND APPLICATION OF DIAGNOSTIC  AIDS FOR ORGANIZED WITH SDH DIGITAL TELECOMUNICATION  NETWORK  ENVIRONMENTS. Gabekhadze B., Injia L., Qurdadze M. // ЭФФЕКТИВНЫЕ  ПОДХОДЫ  К  ПОСТРОЕНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ  ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ С  SDH  ЦИФРОВЫМИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕВЫХ СРЕД. Габехадзе Б., Инджиа Л., Курдадзе М.

 

290
 ჭარბი პაკეტების გადაცემების ეფექტური მართვა კომპიუტერულ ქსელებში. ნატროშვილი ., ქურდაძე ., ინჯია ., გაბეხაძე ., ნატროშვილი . //  EFFICIENT CONTROL TRANSFERS OF SUPERFLUOUS PACKAGES IN COMPUTER NETWORKS. Natroshvili О, Kurdadze М, Injia L, Gabehadze B., Natroshvili N. // ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕДАЧАМИ ИЗБЫТОЧНЫХ ПАКЕТОВ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ. Натрошвили О., Курдадзе М., Инджия Л., Габехадзе Б., Натрошвили Н.

 

294
 საქართველოში სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების მონაცემების სტატისტიკური დამუშავების საკითხისათვის. გოცირიძე ., ფიცხელაური .// ABOUT OF STATISTICAL DATA PROCESSING ON MEDICAL TECHNICAL DEVICES  IN GEORGIA. Gotsiridze I.,  Pitskelauri A. // К ВОПРОСУ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ О МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ В ГРУЗИИ. Гоциридзе И.,  Пицхелаури А.

 

297
   THE AUTOMATED DIAGNOSTIC SYSTEM FOR ELECTRO-MIOGRAPHIC WITH THE USAGE OF INDISTINCT LOGIC. Abdulov N., Ismailova K. // АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ЭЛЕКТРОМИОГРАФИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ. Абдуллаев Н., Исмайлова К.

 

300
ანესთეზიის გართულებების იმიტაციური მოდელის სინთეზი.  ფაღავა . // SYNTHESIS OF IMITATING MODEL ANAESTHESIOLOGICAL  COMPLICATIONS. Pagava A.  // СИНТЕЗ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ АНЕСТЕЗИО ЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ. Пагава А.

 

305
ოპტიკური სატრანსპორტო ქსელის აგების ზოგიერთი ასპექტი. ხოშტარია ., მოდებაძე ., კახელი .//  SOME ASPECTS OF THE CONSTRUCTION OF OPTICAL TRANSPORT NETWORKS. Khoshtaria K., Modebadze I., Kaxeli L. // НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ  ПОСТРОЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЕЙ. Хоштариа К., Модебадзе Ю., Кахели Л.

 

308
 სიგნალით დაკავებული ბინარული ციფრული არხის შეცდომების კონტროლის მოწყობილობის დამუშავება. მურჯიკნელი ., ნანობაშვილი ., მოდებაძე ., ლაზარიკაშვილი .//  SIGNAL BOUND BINARY DIGITAL CHANNEL MALFUNCTIONING  CONTROL DEVICE DEVELOPMENT. Murjikneli G., Nanobashvili V., Modebadze I., Lazarikashvili I. // РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ ОШИБОК БИНАРНОГО ЦИФРОВОГО КАНАЛА, ЗАНЯТОГО СИГНАЛОМ. Мурджикнели Г., Нанобашвили В., Модебадзе И., Лазарикашвили Л.

 

312
მონაცემთა დაცვის ცენტრების ოპტიმალური საინჟინრო ინფრასტრუქტურის დაგეგმარება. ოთხოზორია ., გუგუნაშვილი .//  PLANNING OPTIMAL ENGINEERING INFRASTRUCTURE ОF DATA PROTECTION. Otkhozoria N., Gugunashvili N. // ОПТИМАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗАЩИТЫ ДАННЫХ. Отхозория Н., Гугунашвили Н.

 

316

გამოყენებითი ინფორმატიკა- APPLIED INFORMATIC- ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА   


 

 საცალო გადახდების დამუშავების ავტომატიზებული სისტემა. მაკარიდი ., გოგიჩაიშვილი .//  UTILITY PAYMENT PROCESSING SYSTEM. Makaridi A., Gogichaishvili G. // АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОБРАБОТКИ РОЗНИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ. Макариди А., Гогичаишвили Г.

 

319
 სასწავლო პროცესის ინფორმაციული მხარდაჭერის ავტომატიზებული სისტემა. ბაკურია ., გოგიჩაიშვილი .//  EDUCATIONAL PROCESS SUPPORT INFORMATION SYSTEM. Bakuria K., Gogichaishvili G. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. Бакурия К., Гогичаишвили Г.

 

323
ელექტრონული სწავლების სისტემა დისციპლინაშიავტომატიზებული მართვის მოდელები“. გოგიჩაიშვილი ., თურქია ., პეტრიაშვილი .//  E-LEARNING SYSTEM FOR DISCIPLINE “MODELS OF AUTOMATED MANAGEMENT”. Gogichaishvili G., Turkia E., Petriashvili L. // E-LEARNING СИСТЕМА ДЛЯ ДИСЦИПЛИНЫ "МОДЕЛИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ". Гогичайшвили Г., Туркия Е.,  Петриашвили Л.

 

327
 უმაღლესი სასწავლებლის ხარისხის მენეჯმენტის სისტემა. მენაბდე ., ჟვანია .// QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF HIGH SCOOLS. Menabde T., Dzhvania R. // СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ. Менабде Т., Жвания Р.

 

331
 პედაგოგთა რეგისტრაციის სისტემის სამომხმარებლო ინტერფეისის ინტერაქციის დროის შეფასება. იმნაიშვილი ., ბედინეიშვილი ., ტალიკაძე .//ESTIMATE THE INTERACTION  TIME  OF  USER-INTERFACE OF TEACHERS REGISTRATION SYSTEM. Imnaishvili L., Bedineishvili M., Talikadze T. // ОЦЕНКА ВРЕМЕНИ ИНТЕРАКЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ. Имнаишвили Л., Бединеишвили М., Таликадзе Т.  

 

334
 გენეტიკური ალგორითმი და უნივერსიტეტის სასწავლო ცხრილის პრობლემა. მიდოდაშვილი ., მიდოდაშვილი ., მიდოდაშვილი .//GENETIC ALGORITHM AND UNIVERSITY TIMETABLE PROBLEM. Midodashvili B., Midodashvili L., Midodashvili P. // ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ И ЗАДАЧА СОСТАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ В УНИВЕРСИТЕТЕ. Мидодашвили Б., Мидодашвили Л., Мидодашвили П.

 

341
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სისტემა. მიდოდაშვილი ., მიდოდაშვილი ., მიდოდაშვილი .// PROGRAM FOR TEACHING PROCESS MANAGEMENT IN A UNIVERSITY. Midodashvili B., Midodashvili L., Midodashvili P. /// ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМ  ПРОЦЕССОМ  В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ. Мидодашвили Б., Мидодашвили Л., Мидодашвили П.

 

344
 ინფორმატიკის დიდაქტიკური სისტემა. ჩაჩანიძე . // THE DIDACTIC SYSTEM OF INFORMATICS. Chachanidze G. // ДИДАКТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ИНФОРМАТИКИ. Чачанидзе Г.

 

346
 უმაღლესი განათლების პროფესიული კარიერის დაგეგმვის სტრატეგიის ხელშემწყობი დიდაქტიკური საინფორმაციო სისტემა. აკბაში ., პოლადდემირი .//THE DIDACTIC INFORMATION SYSTEM CONTRIBUTING TO THE CAREER PLANNING STRATEGIES AT HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. Ramazan Akbaş Erkan Polatdemir // ДИДАКТИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА, ПОМОГАЮЩАЯ  СТРАТЕГИИ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОФЕССОИНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ. Рамазан  Акбаши, Эpкан  Поладдемир

 

348
 უმაღლესი სასწავლებლის საგარეო ურთიერთობის ძირითადი კომპონენტების მართვის საინფორმაციო სისტემის დიდაქტიკა. ვუსალ კარიმლ //  THE DIDACTICS OF INFORMATION SYSTEM OF BASIC COMPONENTS MANAGEMENT  WITHIN THE FRAME OF FOREIGN RELATIONS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. Vusal Karimli // ДИДАКТИКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  ОСНОВНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ ОТДЕЛА ВНЕШНИХ СНОШЕНИЙ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ. Вусал Каримл

 

350
  ცოდნის შეძენის უწყვეტი პროცესის ხელშემწყობი საინფორმაციო ტექნოლოგიების და ტექნიკურ საშუალებათა გამოყენების დიდაქტიკა. დიდმანიძე . // THE DIDACTICS OF SUPPORT OF CONTINUOUS PROCESS OF KNOWLEDGE IN INFORMATION TECHNOLOGY AND USE OF TECHNICAL MEANS. Didmanidze V. // ДИДАКТИКА ПОДДЕРЖКИ НЕПРЕРЫВНОГО  ПРОЦЕССА ПОЗНАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ. Дидманидзе В.

 

352
 ელექტრონული სახელმძღვანელოები, როგორც ინფორმატიკის დიდაქტიკური მდგენელი. ნანობაშვილი .//  THE ELECTRONIC MANUALS AS THE DIDACTIC COMPOSER OF INFORMATICS. Nanobashvili K. // ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ, КАК ДИДАКТИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ИНФОРМАТИКИ. Нанобашвили К.

 

355
ზოგადსაგანმანათლებლო საშუალო სკოლის სტრატეგიული განვითარების ერთიანი საინფორმაციო სისტემის შექმნის დიდაქტიკა. ბადაშვილი . //  THE DIDACTICS OF FORMING THE GENERAL INFORMATION SYSTEM OF THE STRATEGIC DEVELOPMENT AT SECONDARY SCHOOLS. Badashvili E. // ДИДАКТИКА СОЗДАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕДНИХ ШКОЛ. Бадашвили Э.

 

357
 განათლების ხარისხის მართვის სისტემის უწყვეტობისა და პერსპექტიული განვითარების დიდაქტიკა. ბუჩაშვილი .//   THE DIDACTICS OF CONTINUITY AND PERSPECTIVE OF DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL QUALITY ASSURANCE SYSTEM. Buchashvili G. // ДИДАКТИКА НЕПРЕРЫВНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ. Бучашвили  Г.

 

359
საგანმანათლებლო ვებ-რესურსების მოძიების პროცესში არამიზნობრივი ინფორმაციის გაფილტვრის ამოცანის დიდაქტიკა. ჩაჩანიძე ., ტაკაშვილი . //  THE TASK DIDACTICS OF THE UNNECESSARY INFORMATION FILTER IN THE PROCESS OF SEARCHING FOR THE EDUCATIONAL WEB SOURCES. Chachanidze G., Takashvili V. // ДИДАКТИКА ЗАДАЧИ  ФИЛЬТРАЦИЯ НЕЦЕЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ  ПОИСКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВЕБ-РЕСУРСОВ. Чачанидзе Г., Такашвили В.

 

362
 უცხოური ენის კორპორაციული სწავლების ხელშემწყობი ეფექტური დიდაქტიკური საინფორმაციო სისტემა. სისაური .//  THE DIDACTIC INFORMATION SYSTEM CONTRIBUTING TO THE FOREIGN LANGUAGE CORPORATIVE TEACHING. Sisauri E. // ЭФФЕКТИВНАЯ ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ  КОРПОРАТИВНОМУ ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА. Сисаури Э.

 

365
უმაღლესი სასწავლო დაწესებულების მართვის ავტომატიზებული სისტემა. კაიშაური ., დათუკიშვილი . //   MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM THE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION. Kaishauri T., Datukishvili K. // АСУ ВЫСШИМ УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЕМ. Каишаури Т., Датукишвили К.

 

367
 საგამოცდო ტესტების გენერირების პროგრამული კომპლექსი. ქართველიშვილი ., თოდუა . // PROGRAM COMPLEX FOR GENERATING OF EXAMINATION TESTS. Kartvelishvili I., Todua T. // ПРОГРАММНЫЙ  КОМПЛЕКС ДЛЯ ГЕНЕРИРОВАНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ТЕСТОВ. Картвелишвили И., Тодуа Т.

 

370
ტესტირების ორგანიზება დისტანციური სწავლების LMS MOODLE სისტემის საშუალებით. ოქროპირიძე . //   ORGANIZATION OF TESTING USING DISTANCE LEARNING SYSTEM LMS MOODLE. Okropiridze I. // ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ LMS MOODLE. Окропиридзе И.

 

372
 ავტომატიზებული ქარგვის ტექნოლოგიური პროცესის უზრუნველყოფის დამხმარე ექსპერტული სისტემის პრობლემისადმი. გასიტაშვილი ., კვესელავა . //  THE PROBLEMS OF PROVIDING AN EXPERT SYSTEM SUPPORTING THE PROCESS AUTOMATIC EMBROIDERY. Gasitashvili Z., Kveselava K. // К ПРОБЛЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ВЫШИВКИ. Гаситашвили З., Квеселава К.

 

374
 Align გასწორება, ერთ ხაზზე განლაგება. ჩიტაიშვილი ., ნოზაძე .//  ALIGN – ALIGNMENT, THE ONE-LINE BREADBOARD MODEL. Chitaishvili G., Nozadez N. // ALIGN – ВЫРАВНИВАНИЕ,  ОДНОСТРОЧНЫЙ  МАКЕТ. Читаишвили Г., Нозадзе Н.

 

378
 მასალების გარდაქმნა ობიექტზე Mapping Materials on Objects. ნოზაძე ., ჩიტაიშვილი ., ჭკუასელი . // TRANSFORMATION MATERIALS IN OBJECT “MAPPING MATERIALS  ON OBJECTS”. Chitaishvili G., Nozadez N., Chkuaseli K. // ПРЕОБРАЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛЫ В ОБЪЕКТЕMAPPING MATERIALS ON OBJECTS”. Читаишвили Г., Нозадзе Н., Чкуасели К.

 

381
ატომური და თბოელექტროსადგურების საინფორმაციო-საზომი კომპლექსის არქიტექტურის დამუშავება. გრიგალაშვილი . //  DEVELOPMENT OF ARCHITECTURE OF INFORMATION-MEASUREMENT COMPLEX OF THE NUCLEAR AND HEAT PLANTS. Grigalshvili J. // РАЗРАБОТКА АРХИТЕКТУРЫ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ АТОМНЫХ И ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ. Григалашвили Дж.

 

384
 ქაოსი ენერგოსისტემებში. სესაძე ., კეკენაძე ., დალაქიშვილი .//CHAOS IN POWER SUPPLY SYSTEMS. Sesadze V., Dalakishvili G., Kekenadze V. // ХАОС В ЭНЕРГОСИСТЕМАХ. Сесадзе В., Далакишвили Г., Кекенадзе В.

 

388
 თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების საკითხისათვის სამართალდამცავი საქმიანობის სფეროში. ბაგრატიონი ., ჯაბუა .//  FOR THE ISSUE OF THE MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES  IN LAW-ENFORCEMENT ACTIVITY. Bagrationi I., Jabua K. // К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ  В СФЕРЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Багратиони И., Джабуа К.

 

392
 სასჯელაღსრულების სამსახურის ერთიანი ავტომატიზებული სისტემა და მისი ინფორმაციული უსაფრთხოება. კაიშაური ., ოდიშარია ., წიკლაური . // UNITED AUTOMATED SYSTEM OF PENITENTIAL SERVICE AND INFORMATION SECURITY.  Kaishauri T., Odisharia K., Tsiklauri N. // ПЕНИТЕНЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА В ЕДИНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. Каишаури Т, Одишариа К. Циклаури Н.

 

397
კრიმინალისტიკური ინფორმაციული პროცესების ალგორითმიზაცია და მანქანური დოკუმენტების სამართლებრივი რეგულირების კვლევა. კუნელაშვილი ., ჯანელიძე ., ჯანელიძე . // VERBAL COMMUNICATION AND CRIMINALISTIC EXAMENATION. Kunelashvili E., Janelidze A., Janelidze G. // ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОМ ЭКСПЕРТИЗЕ. Кунелашвили Е., Джанелидзе А.,  Джанелидзе Г.

 

402
 ეკონომიკური ზრდის სინერგეტიკული მოდელირება. სესაძე ., სესაძე ., კეკენაძე ., ფანჯაკიძე . // SYNERGETIC APPROACH TO MODELING ECONOMIC GROWTH. Sesadze V., Sesadze N., Kekenadze A., СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА. Сесадзе В., Сесадзе Н., Кекенадзе А., Фанджакидзе Д.

 

405
 ბირჟის ორგანიზაციული მოდელი. ჯიქიძე . // ORGANIZATIONAL MODEL OF STOCK MARKET. Djikidze L. // ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ БИРЖИ.  Лжикидзе Л.

 

408
პროდუქციაზე მოთხოვნის მინიმალური საწრმოო დანახარჯებით დაკმაყოფილების მოდელი შეუზღუდავი საწარმოო სიმძლავრის დროს. გიაშვილი . //  MODEL OF SATISFACTION OF THE DEMANDS ON THE GOODS WITH MINIMAL MANUFACTURING EXPENSES IN THE CASE OF UNLIMITED MANUFACTURING RESOURCES. Giashvili I. // МОДЕЛЬ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПРОДУКЦИИ МИНИМАЛЬНЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ ПРИ НЕОГРАНИЧЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЯХ.  Гияшвили И.

 

410
ინფორმაციული საზოგადოება და კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. შამანაძე . //  INFORMATION  SOCIETY  AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES. Shamanadze E. // ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИЙ. Шаманадзе Э.  

 

414
 შრომის პროცესის ოპტიმალური მართვის ალგორითმის ტექნიკური რეალიზაციის ზოგიერთი საკითხი. ბარდაველიძე ., ბარდაველიძე . // THE  PROBLEMS OF TECHNICAL REALIZATION OF DRYING TECHNOLOGICAL PROCESS FOR ALGORITHM OF OPTIMAL CONTROL. Bardavelidze Kh., Bardavelidze  A. // НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ АЛГОРИТМА ОПТИМАЛЬНОЙ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССА СУШКИ. Бардавелидзе Х., Бардавелидзе А.

 

417
 შენობა-ნაგებობების ფურცლოვანი გადახურვითი სამუშაოებისათვის ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვის პროცესების ოპტიმიზაცია. აბესაძე ., ბერძენიშვილი ., გიგილაშვილი . //  OPTIMIZATION OF  IMPLEMENTATION PROCESSES  OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE OVERLAP F BUILDINGS BY SHEET ROOFING. Abesadze A., Berdzenishvili T., Gigilashvili T. // ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  ДЛЯ РАБОТ ЛИСТОВОГО ПЕРЕКРЫТИЯ ЗДАНИЙ И ПОСТРОЕК. Абесадзе А., Бердзенишвили Т., Гигилашвили Т.

 

420
 სტუდენტთა გამოცდა-ტესტირების ჩატარების პროგრამული სისტემის შემუშავება სასწავლო მასალის ეტაპობრივი ათვისების გათვალისწინებით. აბესაძე ., ბერძენიშვილი ., გიგილაშვილი .// DEVELOPMENT OF SOFTWARE FOR STUDENTS EXAMINATION AND TESTING PROCESSES CONSIDERING STEP BY STEP LEARNING. Abesadze A., Berdzenishvili T., Gigilashvili T.  // РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ И ТЕСТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ С УЧЕТОМ ПОЭТАПНОГО УСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА. Абесадзе А., Бердзенишвили Т., Гигилашвили Т.

 

423
კვების პროდუქტების საკონტროლო თანამედროვე აპარატურა და მისი მომსახურება. სარიშვილი ., ხუბულური ., ფადიურაშვილი ., ერემეიშვილი .//  MODERN EQUIPMENT FOR CONTROL OF FOOD PRODUCTS AND SERVICES. Sarishvili, G., G. Khubuluri, Padiurashvili V., N. Eremeishvili. ЭКСПЕРТНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ. Саришвили Г., Падиурашвили В., Гарсеванишвили И., Еремеишвили Н.

 

425
 კვების პროდუქტების დაბინძურების ექსპერტიზული კონტროლი. სარიშვილი ., ფადიურაშვილი ., გარსევანიშვილი . // POLLUTION CONTROL OF  THE  FOOD PRODUCTS. Sarishvili G., Padiurashvili V., Garsevanishvili I. // БОРЬБA С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ. Саришвили Г., Падиурашвили В., Гарсеванишвили И.

 

427
 მორწყვის რეჟიმების მართვის ავტომატიზებული კორპორაციული ინფორმაციული სისტემა. გოგიჩაიშვილი ., პოჩოვიანი ., გაბედავა ., მაისურაძე . // AUTOMATED CORPORATE INFORMATION SYSTEM OF MANAGEMENT OF IRRIGATION REGIME. Gogichaishvili G., Pochovyan S.,  Gabedava O., Maisuradze G.//АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ КОРПОРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМАМИ ОРОШЕНИЯ. Гогичаишвили Г., Почовян С., Габедава О., Майсурадзе Г.

 

430
 დინამიკური პროგრამირება გაზგაყვანილობის სისტემის დაპროექტებაში. აბელაშვილი ., ქართველიშვილი .//  DYNAMIC PROGRAMMING FOR DESIGN OF  GASes NETWORK. Abelashvili N., Kartvelishvili G. // ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГАЗОПРОВОДОВ. Абелашвили Н., Картвелишвили Г.

 

433
დისტანციური სწავლების პროცესში გამოყენებული ბალანსური მეთოდი. ნიკურაძე ., ნიკურაძე ., მელაძე ., კვინტრაძე .// THE BALANCE METHOD USED IN REMOTE PROCESS OF TRAINING. Nikuradze J., Nikuradze G., Meladze B., Kvintradze V. // БАЛАНСОВЫЙ МЕТОД, ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ В ДИСТАНЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ. Никурадзе Дж., Никурадзе Г., Меладзе В., Квинтрадзе В.

 

437
 უნივერსიტეტის სისტემის ფუნქციონალობის ოპერაციული მოდელირების პრინციპი. ფრანგიშვილი ., სულაბერიძე . // OPERATING PRINCIPLE OF MODELING FUNCTIONING OF THE UNIVERSITY SYSTEM. Prangishvili A., Sulaberidze M. // ПРИНЦИП ОПЕРАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ СИСТЕМЫ. Прангишвили А., Сулаберидзе М.

 

441
 ელექტრონული სწავლების მეთოდოლოგიური სტრატეგიები. ლომინაძე ., კობიაშვილი ., მაღრაძე . //  METHODOLOGY E-LEARNING STRATEGIES. Lominadze T., Kobiashvili A., Maghradze M. // МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ ЭЛЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ. Ломинадзе Т., Кобиашвили А., Маградзе М.

 

442
ელექტრნული სასწავლო კურსის შექმნისა და იმპლემენტაციის შესახებ. ლომინაძე ., პაპიაშვილი . //  E-LEARNING COURSE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION. Lominadze T. ,  Papiashvili R.  // ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КУРС РАЗВИТИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ. Ломинадзе Т. ,  Папиашвили Р. 

 

445
  USING POPULAR MICROBLOGGING IN SUBJECT-ENVIRONMENT INTERACTION MODEL OF CYBERINFRASTRUCTURE-ASSISTED ENTERPRISES. Bilodray Y., Mesyura, V. // ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОПУЛЯРНОГО МИКРОБЛОГИНГА В SEI-МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТОВ СО СРЕДОЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ КИБЕРИНФРАСТРУК-ТУРУ. Билодрей  Ю., Месюра В.

 

449
 მარკეტინგული პროცესების მოდელირება და ანალიზი UML დიაგრამებით და პეტრის ფერადი ქსელებით. სურგულაძე ., ოხანაშვილი ., კაშიბაძე ., ქრისტესიაშვილი ., შურღაია .// MODELING AND ANALYSIS OF MARKETING PROCESSES USING UML AND CPN. Surguladez G., Okhanashvili M., Kashibadze M., Kristesiashvili Kh., Shurgaia I. // МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВЫХ ПРОЦЕССОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ UML И CPN. Сургуладзе Г., Оханашвили М., Кашибадзе М., Кристесиашвили Х., Шургая И.

 

456
 

 

460