სტუ

საქართველოს მთავრობის 2019 4 აპრილის N 751 განკარგულების '' ბ '' პუნქტის თანახმად საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს (2020 წლის 03 აპრილის N 01-05-04/72 და 2021 წლის 7 დეკემბრის N01*05*02/36 ოქმის საფუძველზე) დადგენილებით შეიქმნა „მთის მდგრადი განვითარების“ ფაკულტეტი, რომელიც განპირობებულია სახელმწიფოს სტრატეგიული მიზნებიდან გამომდინარე მაღალმთიანი რეგიონებისათვის მთის მდგრადი განვითარების პროგრამის ფარგლებში ახალგაზრდა ტრანსდისციპლინარული, მთისმცოდნე, მდგრადი განვითარების ცოდნით აღჭურვილი ექსპერტ პროფესიონალი კადრების მომზადების თვალსაზრისით.

მდგრადი განვითარება განიხილება როგორც კაცობრიობის განვითარების ახალი კონცეფცია. მდგრადი და მშვიდობიანი სამყაროს შექმნის გასაღები სწავლაა. სწორედ აზროვნების შეცვლაზეა დამოკიდებული ცვლილება მდგრადობისკენ. ტრანსდისციპლინარული კვლევის დროს, განსხვავებული სფეროების ცოდნა ინტეგრირებულია საერთო ხედვაში, რაც საშუალებას იძლევა გლობალური ცოდნის ერთეულის მიღება ახალ პრობლემებზე რეაგირებისთვის. ტრანსდისციპლინარული მიდგომა ცდილობს სხვადასხვა ცოდნის ჩამოყალიბებას და გაერთიანებას, რაც რეალობის გლობალური და ინტეგრირებული ხედვის საშუალებას იძლევა. ამგვარი მიდგომა ახალგაზრდებს უფრო სრულყოფილად მოამზადებს მთაში ცხოვრების და რეალობისთვის, რომელსაც ისინი აღმოაჩენენ, აფასებენ და გარდაქმნიან მომავალში.

საქართველოს (კავკასიის) მთიანი რეგიონების მოსახლეობის სიღარიბის დაძლევისა და მთაში მდგრადი სოციალურ-ეკონომიკურ-ეკოლოგიური გარემოს შექმნაში ხელშეწყობის მიზნით ფართო პროფილის, საერთაშორისო სტანდარტის, ერთიან ევროპულ სამთო საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრაციის მიზნით, ბოლონიის პროცესის მოთხოვნების შესაბამისად და გაეროს მდგრადი განვითარების სტრატეგიის შესაბამისად შეიქმნა ოთხი საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა(რომელის სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ): 1. მთის სოფლის გარემოს მდგრადი განვითარება (კვალიფიკაცია-გარემოსმცოდნეობის ბაკალავრი) 2. მთის მდგრადი ტურიზმი და მასპინძლობის მენეჯმენტი(კვალიფიკაცია-ტურიზმის ბაკალავრი) 3. მთიანი რეგიონების ორგანული ფერმერული სისტემების მართვა (კვალიფიკაცია-მენეჯმენტის ბაკალავრი) 4. ბუნებრივი საფრთხეები მდგრადი გარემო და დაცვა (კვალიფიკაცია-ინჟნერიის ბაკალავრი გარემოს ინჟინერიაში)

მთის მდგრადი განვითარების ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამები, კურიკულუმები, სილაბუსები და სტუდენტთა ცოდნის შეფასების სისტემა სრულ თანხვედრაშია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დაწესებულ მოთხოვნებთან, კრედიტების ტრანსფერისა და დაგროვების ევროპული სისტემის (ECTS) ნორმებთან.

საგანმანათლებლო პროგრამები ახალია და მისი ანალოგი, როგორც საქართველოს ისე მის სამეზობლო ქვეყნების სხვა უნივერსიტეტებში არ არის. ახალგაზრდა ფაკულტეტს ევროპულ სტანდარტთან სრული იდენტური ფორმირებისა და სამაგისტრო და სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვა განვითარებისათვის თანამშრომლობს და იყენებს ევროპული, წარმატებული უნივერსიტეტების გამოცდილებას, როგროიცაა იტალიის მთის საერთაშორისო უნივერსიტეტი და შოტლანდიის მაღალმთისა და კუნძულების უნივერსიტეტი.

მთის მდგრადი განვითარების ფაკულტეტზე განხორციელებულ პროგრამებს შესწევთ ძალა   გაანალიზონ სამთო განათლების ფორმები და სისტემები მთის თემებზე და სისტემატურად შეაფასონ მათი გავლენა მთებსა და მთის ხალხზე, ამ ეფექტების მიღწევის გზები, ცვლილებები სხვა ფაქტორებთან ერთად და მათი პოტენციალი მდგრადობის მხარდაჭერისთვის.

საქართველოს მთიანი რეგიონის მდგრადი განვითარებისათვის ინოვაციური საგანმანათლებლო ინიციატივები, ხელს შეუწყობენ არა მხოლოდ ცოდნის გაზრდას, არამედ აზროვნებისა და პრქატიკის შეცვლას გარემოს მდგრადობისაკენ. მთის კვლევისა და საგანამანთლებლო პროგრამები გვაძლევს შესაძლებლობას ხაზი გაუსვათ კეთილსინდისიერების მნიშვნელობას და ტრანსდისციპლინური ცოდნის აუცილებლობის შექმნას, მისცემს ადამიანებს ცოდნას და უნარს მონაწილეობა მიიღონ მდგრადი განვითარების პროცესებში, უფრო კომპეტენტურს და თვითდაჯერებულს გახდის მათ და მისცემს მეტ საშუალებას სოციალური ღირებულებების, სქესების თანასწორუფლებიანობის და კულტურული მრავალფეროვნების პრინციპების გათვალისწინებით მიაღწიონ ჯანმრთელ და პროდუქტიულ ცხოვრებას ბუნებასთან მდგრადი ჰარმონიის მეშვეობით.

საქართველოს მთიანეთს ერთი მხრივ აქვს გარემოს მრავალი გამოწვევა და საჭიროებს ქმედებებს მისი შემდგომი მდგრადი განვითარებისთვის, ხოლო მეორეს მხრივ, გააჩნია მნიშვნელოვანი ბიომრავლფეროვანი, რესურუსული, ბუნებრივი პოტენციალი, რაც შეიძლება ეფექტიანად იქნეს გამოყენებული ეკონომიკური განვითარების გაღრმავებისა და მთაში მოქალაქეთა ცხოვრების ყოველდღიური, კეთილდღეობის ხარისხის გაუმჯობესებისთვის.