п»ї

Transactions. Georgian Technical University . AUTOMATED CONTROL SYSTEMS -  No 2 (18),  2014

შინაარსი - CONTENTS- СОДЕРЖАНИЕ

   

  სატიტულო გვერდი

  სარჩევი


 

თეორიული ინფორმატიკა-COMPUTER  SCIENCE-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА  


 

ენტროპიაზე დაფუძნებული მეტრიკა რობოტების ჯგუფის მართვაში. ბადრი მეფარიშვილი, პეტრე პეტაშვილი, გულნარა ჯანელიძე //ENTROPY-BASED METRICS IN ROBOT SWARM CONTROL. Meparishvili Badri, Petashvili Petre, Janelidze Gulnara// ОСНОВАННАЯ НА ЭНТРОПИЮ МЕТРИКА В УПРАВЛЕНИИ ГРУППОЙ РОБОТОВ. Мепаришвили Б., Петашвили П., Джанелидзе Г.


 

7

სახეთა გამოცნობისთვის მრავალ აგენტებზე დაფუძნებული არქიტექტურა არგუმენტაციით. ზურაბ ბოსიკაშვილი, გიორგი არჩვაძე //MULTI AGENT BASED ARCHITECTURE WITH ARGUMENTATIONFOR PATTERN RECOGNITION. Bosikashvili Zurab,Archvadze Giorgi// МУЛЬТИАГЕНТНАЯ АРХИТЕКТУРА С АРГУМЕНТАЦИЕЙ ДЛЯРАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ. Босикашвили З., Арчвадзе Г.


 

11

ზოგიერთი ევოლუციური ალგორითმის გამოყენება რისკების პროგნოზირე-ბაში. ციური ქოროღლიშვილი// APPLICATION OF SOME EVOLUTIONARY ALGORITHMS IN RISK FORECAST. Qoroglishvili Tsiuri// ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ЭВОЛЮЦИОННОЫХ АЛГОРИТМОВ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ   РИСКОВ. Короглишвили Ц.


 

16

1024 ბიტის შემცველი ბლოკის დაშიფვრის სიმეტრიული კრიპტოალგორითმი. ვასილ კუციავა, პაატა ჯოხაძე, გიორგი გოგოლაძე //SYMMETRICAL CRYPTOALGORITHM FOR ENCODING 1024 BIT LONG BLOCK. KutsiavaVasili, Jokhadze Paata, Gogoladze Georgi // СИMМЕТРИЧНЫЙ КРИРТОАЛГОРИТМ ШИФРОВАНИЯ БЛОКА ДАННЫХ, СОДЕРЖАЩЕГО 1024 БИТА. Куциава В.А., Джохадзе П.Д., Гоголадзе Г.Н.


 

21

ინფორმაციის დაცვის მეთოდის დამუშავება საშუალო არითმეტიკულის გამოყენებით. გულნარა კოტრიკაძე, ნანული დანელია, გიორგი თაზიაშვილი//PROCESSING THE METHOD OF INFORMATION PROTECTION USING AVERAGE. Kotrikadze Gulnara, Danelia Nanuli, Taziashvili Giorgi // РАЗРАБОТКА СПОСОБА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДНЕГО ВЫЧИСЛЕНИЯ. Котрикадзе Г., Данелия Н., Тазиашвили Г.


 

28

ინფორმაციის დაცვის მეთოდის დამუშავება რიცხვთა გაბნევით. გულნარა კოტრიკაძე, ნანული დანელია, გიორგი თაზიაშვილი//PROCESSING THE METHOD OF INFORMATION PROTECTION BY SCATTERING THE NUMBERS. Kotrikadze Gulnara, Danelia Nanuli, Taziashvili Giorgi // РАЗРАБОТКА МЕТОДА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ НА ОСНОВЕ РАССЕЯНИЯ ЧИСЕЛ. Котрикадзе Г., Данелия Н., Тазиашвили Г.


 

32

შებრუნებული მატრიცული მეთოდის დაბალი მედეგობა და მისი გაშიფვრის გზები. გულნარა კოტრიკაძე, ქეთევან ცომაია//LAW ENDURANCE OF INVERSE MATRIX METHOD AND IT’SDECODING WAYS. Kotrikadze Gulnara, Tsomaia Ketevan // НИЗКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ МЕТОДА ОБРАТНОЙ МАТРИЦЫ И ПУТИ ЕГО ДЕКОДИРОВАНИЯ. Котрикадзе Г.,  Цомаиа К.


 

36

კავშირი საქართველოში ინფლაციის დონესა და უმუშევრობის კოეფიციენტს შორის. ფილიპსის მრუდი. სალომე მუხაშავრია, ელენე მეტრეველი//DEPENDENCE BETWEEN THE RATE OF INFLATION AND UNEMPLOYMENT RATE IN GEORGIA. PHILLIPS'S CURVE. Mukhashavriya  Salome,  Metreveli Elene // ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ УРОВНЕМ ИНФЛЯЦИИ И КОЭФФИЦИЕНТОМ БЕЗРАБОТИЦЫ В ГРУЗИИ. КРИВАЯ ФИЛЛИПСА. Мухашаврия С,, Метревели Э.


 

40

პრაქტიკული ინფორმატიკა- PRACTICAL INFORMATIC - ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА


 

მულტიმოდალური გადაზიდვების ბიზნეს-პროცესების ავტომატიზებული მართვის კონცეფცია. გიორგი გოგიჩაიშვილი, გიორგი სურგულაძე //CONCEPT OF AUTOMATED MANAGEMENT OF MULTIMODAL FREIGHT TRANSPORTATION BUSINESS PROCESSES. Gogichaishvili Giorgi, Surguladze Giorgi//КОНЦЕПЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УРПАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ. Гогичаишвили Г., Сургуладзе Г.

45
საფინანსო კორპორაციის ბიზნეს-პროცესების მენეჯმენტი IთIL მეთოდოლოგიის საფუძველზე. გია სურგულაძე, ეკატერინე თურქია, თინათინ ქაჩლიშვილი, ციური ფხაკაძე //CORPORATE BUSINESS PROCESS MANAGEMENT BASED ONITIL METHODOLOGY. Surguladze Gia, Turkia Ekaterine, Kachlishvili Tinatin, Pkhakadze Tsiuri // УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ ФИНАНСОВОЙ КОРПОРАЦИИ НА ОСНОВЕ ITIL МЕТОДОЛОГИИ. Сургуладзе Г., Туркия Е., Качлишвили Т., Пхакадзе Ц.

51
სამართლებრივ-საძიებო ავტომატიზებული სისტემის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. ოთარ შონია, იოსებ ქართველიშვილი, ლევან ყოლბაია //LEGAL-SEARCH AUTOMATED SYSTEM SECURITY GUARANTEES. Shonia Otar, Kartvelishvili Ioseb, Kolbaia Levan//ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРАВОВО-ПОИСКОВОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ. Шония О., Картвелишвили И., Колбая Л.

57
სისტემის განაწილებული კონფიგურაციის მოდელირება პარალელურად შესრულებადი მართვის ნაკადების დროს. თეიმურაზ სუხიაშვილი, გიორგი მანიევი, გულბაათ ნარეშელაშვილი, ირაკლი შურღაია //MODELING OF A CONFIGURATION OF THE DISTRIBUTED SYSTEMS AT IN PARALLEL THE EXECUTED STREAMS OF MANAGEMENT. Sukhiashvili Teimuraz, Maniev Giorgi, Nareshelashvili Gubaat, Shurgaia Irakli // МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНФИГУРАЦИИ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ ПРИ ПАРАЛЕЛЬНО ИСПОЛНЯЕМЫХ ПОТОКОВ УПРАВЛЕНИЯ. Сухиашвили Т., Маниев Г., Нарешелашвили Г., Шургая И.

63
მართვის ნაკადების სტრუქტურის დაპროექტება ორგანიზაციულ-ადმინისტრა-ციული მართვის განაწილებულ სისტემებში. თეიმურაზ სუხიაშვილი, გიორგი მანიევი// DESIGN OF STRUCTURE OF STREAMS OF MANAGEMENT IN THE DISTRIBUTED ORGANIZATIONAL - ADMINISTRATIVE SYSTEMS OF MANAGEMENT. Sukhiashvili Teimuraz, Maniev Giorgi // ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПОТОКОВ УПРАВЛЕНИЯ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ. Сухиашвили Т., Маниев Г.

67

ტექნიკური ინფორმატიკა- COMPUTER ENGINEERING ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАТИКА


 

ქსელების კონვერგენცია. ვახტანგ გაბელია, ელენე კამკამიძე // NETWORK CONVERGENCE. Gabelia Vakhtang, Kamkamidze Elene // КОНВЕРГЕНЦИЯ CЕТЕЙ. Габелия В., Камкамидзе Е.

 

72
ღრუბლოვანი გამოთვლების უპირატესობა, ნაკლოვანებები, განვითარების პერსპექტივა. კონსტანტინე კამკამიძე, ნიკოლოზ ბჟალავა, გიორგი ნაჭყეპია // ADVANTAGES, DISADVANTAGES, DEVELOPMENT PROSPECTS OF CLOUD COMPUTATION. Kamkamidze Konstantine, Bzhalava Nikoloz, Nachkepia Giorgi // ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИИ. Камкамидзе К., Бжалава Н., Начкепия Г.

 

77
უწყვეტფაზიან მოდულაციაზე დაფუძნებული სივრცით-დროითი გისოსისებრი კოდირება. მარიკა სორდია // SPACE-TIME TRELLIS CODING WITH CPM. Sordia Marika // ВРЕМЕННО-ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РЕШЕТЧАТОЕ КОДИРОВАНИЕ НА БАЗЕ СИГНАЛОВ ЧМ-НФ. Сордия М.

 

81
აბრეშუმის ძაფის სისქის კონტროლი ტენზოგარდამქნელის გამოყენებით. ზურაბ ჯოხარიძე, ვლადიმერ ფადიურაშვილი // CONTROL OF  THE THICKNESS OF SILK THREAD  USING TENZOSENSORS. Jokharidze Zurab, Phadiurashvili Vladimer // УПРАВЛЕНИЕ ТОЛЩИНОЙ ШЕЛКОВОЙ НИТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕНЗОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ. Джохаридзе З., Фадиурашвили В.

 

85

გამოყენებითი ინფორმატიკა- APPLIED INFORMATIC- ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА   


 

მარკეტინგული მართვის ინფორმაციული უზრუნველყოფა თანამედროვე ფირმებში. ომარ გაბედავა, სიმონ პოჩოვიანი, ნინო გაბედავა, გიორგი სებისკვერაძე//INFORMATION  SUPPORT  OF MARKETING  MANAGEMENT IN  MODERN  COMPANIES. Gabedava Omar, Pochovyan Simon, Gabedava Nino, Sebiskveradze Giorgi // ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  УПРАВЛЕНИЯ  МАРКЕТИНГОМ  В  СОВРЕМЕННЫХ  ФИРМАХ. Габедава О.В., Почовян С.М., Габедава Н.О., Себискверадзе Г.Н.

 

91
მარკეტინგის მართვის ავტომატიზებულ ინფორმაციულ სისტემაში თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება. სიმონ პოჩოვიანი, ომარ გაბედავა // THE USE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGY IN THE AUTOMATED INFORMATION SYSTEM OF MARKETING MANAGEMENT. Pochovyan Simon, Gabedava Omar // ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ  ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОМ. Почовян  С.М.,  Габедава О.В.

 

96
ოფტალმოლოგიუირი პერიმეტრი ინტეგრირებული კომპიუტერული ტექნოლო-გიებით. გიორგი გიგილაშვილი, ზვიად ღურწკაია//OPHTHALMOLOGIC PERIMETER WITH INTEGRATED COMPUTER TECHNOLOGIES. Gigilashvili Giorgi, Gurtskaia Zviad // ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕРИМЕТРИЯ С ИНТЕГРИРОВАННЫМИ КОМПЬЮТЕРНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ. Гигилашвили Г., Гурцкая З.

 

100
კომპიუტერული პერიმეტრის პაციენტის მზერის ავტომატურიკონტროლის მოდული. გიორგი გიგილაშვილი, ზვიად ღურწკაია //MODULE OF AUTOMATIC CONTROL OF THE PATIENT GAZE FOR COMPUTER PERIMETER. Gigilashvili Giorgi, Gurtskaia Zviad // МОДУЛЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЗРЕНИЯПАЦИЕНТАДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОГО ПЕРИМЕТРА. Гигилашвили Г., Гурцкая З.

 

108
სადეზინფექციო საშუალებების მიღება-გამოყენების ტექნოლოგიური პროცესი და მოკლე მეთოდური მითითებები. ზაზა ფადიურაშვილი, ლერი გვასალია, მაია წვერავა//TECHNOLOGICAL PROCESS OF PRODUCTION AND USE OF DISINFECTANTS AND BRIEF METHODOLOGICAL GUIDELINES Fadiurashvili Zaza, Gvasalia Leri, Tsverava Maia //  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ДЕЗИНФЕКЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ И КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. Падиурашвили З., Гвасвлия Л., Цверава М.

 

113
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის პრობლემები. კახა სამარღანიშვილი, სოფიკო კოლომიკოვი,ვლადიმერ ფადიურაშვილი // WASTE MANAGEMENT PROBLEMS. Samarganishvili Kakha, Kolomikovi Sophiko, Padiurashvili Vladimer // ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ. Самарганишвили К.,  Коломикова С.,  Радиурашвили В.

 

117
ნიადაგი და ნიადაგში წყლის რეჟიმზე მოქმედი ფაქტორები ტენიანობის რეგულირებისათვის. სოფიკო კოლომიკოვი // SOILANDFACTORS AFFECTING THE WATER REGIME TO REGULATE HUMIDITY. Kolomikovi Sophiko // ПОЧВА И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВОДНЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЛАЖНОСТИ. Коломикова Софико.

 

121

ფიზიკა - PHYSICS- ФИЗИКА


 

ბურთულების ჩალაგების სიმკვრივის ზოგადი თეორია და ახალი ფიზიკური მუდმივები. კარლო მგალობლიშვილი // GENERAL THEORY OF THE DENSITY   OF SPHERES (ATOMS) PACKING AND THE NEW PHYSICAL CONSTANTS. Mgaloblishvili  Karlo // ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ПЛОТНОСТИ УПАКОВКИ ШАРОВ (АТОМОВ) И НОВЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ПОСТОЯННЫЕ. Мгалоблишвилв К.Д.

 

126
ენტროპიის ზრდის პრინციპი. მალხაზ ბიბილური, მიხეილი ბოჭორიშვილი, ნანა მამისაშვილი // PRINCIPLE OF INCREASE OF ENTROPY. Bibiluri Malkhaz, Bochorishvili Mikheil, Bochorishvili Nana // ПРИНЦИП РОСТА ЭНТРОПИИ. Бибилури М.В,  Бочоришвили М.М., Мамисашвили Н.А.

 

132

გამოყენებითი ინფორმატიკა- APPLIED INFORMATIC- ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА   


 

 ინფრაწითელი სპექტრული მეთოდით ტენიანობის განსაზღვრის მოდელის შესახებ. ციური ნოზაძე, რომან სამხარაძე, ლია გაჩეჩილაძე, თამარ როსნაძე // ABOUT THE MODEL OF DETERMINING MOISTURE USING INFRARED SPECTROSCOPIC METHOD. Nozadze Tsiuri, Samkharadze Roman, Lia Gachechiladze, Rosnadze Tamar // О МОДЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ МЕТОДОМ ИНФРАКРАСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ. Нозадзе Ц., Самхарадзе Р., Гачечиладзе Л., Роснадзе Т.

 

138
ბიზნეს-პროცესების ანალიზის მეთოდები. მედეა თევდორაძე, ანასტასია ბაჯიაშვილი, თეონა ჭიღლაძე, გრიგორი იოსელიანი, ნინო ლოლაშვილი // METHODS OF ANALYSIS OF BUSINESS–PROCESSES. Tevdoradze Medea, Bajiashvili Anastasia, Chigladze Teona, Ioseliani Gregori, Lolashvili Nino // МЕТОДЫ АНАЛИЗА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ. Тевдорадзе М.,  Баджиашвили А., Чигладзе Т., Иоселиани Г., Лолашвили Н.

 

142
ბოლო გვერდი

 

148