საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სამეცნიერო შრომათა კრებული

1997 წლიდან დღემდე ინსტიტუტი თავისი ხარჯებით ყოველწლიურად გამოსცემს სამეცნიერო შრომათა კრებულს, რომელშიც განთავსებულია ძირითადად ამ ინსტიტუტის მეცნიერთა ნაშრომები.

კრებული სამენოვანია (ქართული, ინგლისური, რუსული), შემდეგი მიმართულებებით: მართვის თეორია, მართვის სისტემები, ინფორმატიკა და იგზავნება ქვეყნის სხვადასხვა სამეცნიერო დაწესებულებებსა და ბიბლიოთეკებში.

შრომათა კრებული გამოდის წელიწადში ერთხელ. თითოეული ნომრის მოცულობა არის დაახლოებით 25-30 თაბახი, ტირაჟი - 150-200 ეგზემპლიარი.

 

მ თ ა ვ ა რ ი   რ ე დ ა ქ ტ ო რ ი

აკად. მ. სალუქვაძე

ს ა რ ე დ ა ქ ც ი ო   კ ო ლ ე გ ი ა

ტ.მ.კ., ვ. გაბისონია (მთ.რედაქტორის მოადგილე), მ. გეგეჭკორი (პასუხისმგებელი მდივანი),

ტ.მ.დ. ა. ბარდაველიძე, ტ.მ.დ.ზ. გასიტაშვილი, ტ.მ.დ. ო. ლაბაძე,

ტ.მ.კ. ლ. ლორთქიფანიძე, ტ.მ.დ. თ. მაგრაქველიძე, ტ.მ.კ. მ. მიქელაძე,

ტ.მ.კ. თ. ტროყაშვილი, აკად. ა. ფრანგიშვილი, ტ.მ.კ. ნ. ყავლაშვილი,

ტ.მ.დ. ბ. შანშიაშვილი, ფ.მ.დ. გ. ჩიკოიძე, ტ.მ.კ. ზ. წვერაიძე, ნ. ჯავაშვილი