საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სამეცნიერო შრომათა კრებული

1997 წლიდან დღემდე ინსტიტუტი თავისი ხარჯებით ყოველწლიურად გამოსცემს სამეცნიერო შრომათა კრებულს, რომელშიც განთავსებულია ძირითადად ამ ინსტიტუტის მეცნიერთა ნაშრომები.

კრებული სამენოვანია (ქართული, ინგლისური, რუსული), შემდეგი მიმართულებებით:   მართვის თეორია, მართვის სისტემები, ინფორმატიკა და იგზავნება ქვეყნის სხვადასხვა სამეცნიერო დაწესებულებებსა და ბიბლიოთეკებში.

შრომათა კრებული გამოდის წელიწადში ერთხელ.
თითოეული ნომრის მოცულობა არის დაახლოებით 25-30 თაბახი.
ტირაჟი - 150-200 ეგზემპლიარი.  

 

შრომათა კრებულის მთავარი რედაქტორი

აკად .. სალუქვაძე

სარედაქციო კოლეგია

 

... .ბარდაველიძე, ..., .გაბისონია (მთ. რედაქტორის მოადგილე), ....გასიტაშვილი.გეგეჭკორი (პასუხისმგებელი მდივანი), .-... .კვინიხიძე, ... .ლაბაძე... .მაგრაქველიძე, ... .მარგველანი, .-... .მაისურაძე, .სიხარულიძე(ტექ. რედაქტორი), ... .ტროყაშვილი, აკადემიის წ/კ ა.ფრანგიშვილი, ... .ყავლაშვილი,  ტ... .შანშიაშვილი, ... .ჩიკოიძე, ... .წვერაიძე, აკად. .ჭიჭინაძე. ... .ჯიბლაძე.

გამომცემლობა ინტელექტი“.