განსახილველად წარდგენილი სადისერტაციო ნაშრომები


დოქტორანტის სახელი, გვარი

 

ხელმძღვანელი

თარიღი

თემის დასახელება

ლევან ანთაშვილი მ.ოქროსაშვილი
გ.თავაძე
23.02.2018 ცეცხლსასროლი იარაღის ლულის ხანგამძლეობაზე თერმული დაღლილობის გავლენის კვლევა
ნინო ჩიჯავაძე თ.ჭეიშვილი 26.02.2018 ბორის, მანგანუმის და სპილენძის ოქსიდების შემცველ კომპოზიციებში სტაბილური ელექტრომახასიათებლების მქონე მინამასალების მიღება და შესწავლა
შორენა ცხადაძე რ.ქაცარავა 27.02.2018 ვერცხლის ნანონაწილაკების შემცველი ბიოკომპოზიტური ბაქტერიციდული პრეპარატები ამინომჟავური ბიოდეგრადირებადი პოლიმერების საფუძველზე
ხათუნა გოგალაძე თ.ქარქუსაშვილი 28.02.2018 სილიციუმშემცველი კომპოზიციური მასალის მოდიფიცირება აზოტშემცველი ორგანული ნაერთებით. სინთეზი თვისებები, გამოყენება
მანანა ბარათაშვილი ვ.კოპალეიშვილი
02.03.2018 სფერულგრაფიტიანი თუჯის საკონსტრუქციო სიმტკიცის გაზრდა შედგენილობისა და თერმული დამუშავების რეჟიმების სრულყოფით
გიორგი ჭუმბურიძე რამაზ ქაცარავა,
როსტომ გაფრინდაშვილი
01.03.2016
არაორგანულ მარილებზე ადსორბირებული ბაქტერიოფაგური პრეპარატები და პოლიმერული კომპოზიტები მათ საფუძველზე