განსახილველად წარდგენილი სადისერტაციო ნაშრომები

   

დოქტორანტის    

სახელი, გვარი 

ხელმძღვანელი  

თარიღი    

თემის დასახელება  

მარინა ყიფიანი


იზოლდაკახნიაშვილი

16/02/2017  

წინასწარგანსაზღვრული თვისებების მქონე აირალური დანაფარების მიღება და კვლევა

ხათუნა მიშელაშვილი

თამარ ცინცაძე,

პავლე იავიჩი

17/02/2017  

კოსმეტიკური საშუალებების ( ნიღაბი, პილინგი, სკრაბები, ლოსიონები, კოსმეტიკური რძე ) რეცეპტურის შემუშავება საქართველოს მინერალური რესურსების გამოყენებით

ზაზა ჯავაშვილი

თეიმურაზჭეიშვილი

18/02/2017

ყვარლის ფიქლის საფუძველზე ფორიანი მასალების მიღება და მათი თვისებების შესწავლა

რუსუდან ჯაფარიძე


ჟუჟუნა პეტრიაშვილი, 

ნოდარ ჩიგოგიძე

20/02/2017  

სოკოს საწინააღმდეგო პრეპარატ კლოტრიმაზოლთან ზოგიერთი ბიომეტალის კომპლექსნაერთები

მარიამ ნიშნიანიძე

თამარ ცინცაძე, 
პავლე იავიჩი

21/02/2017  

სტომატოლოგიური სამკურნალო-პროფილაქტიკური საშუალებების (კბილის პასტები, მალამოები, ელექსირები, ფხვნილები) შემუშავება საქართველოს მინერალური რესურსების გამოყენებით

   გიორგი მაისურაძე


მედეა ძეკონსკაია

22/02/2017  

ეგზოგენური ფერმენტული პრეპარატებისა და სხვა დანამატების გამოყენება ბაცი ფერის ლუდის ტექნლოგიურ პროცესში

   ელენე კალანდია


მამუკამაისურაძე

24/02/2017  

იმიდაზოლ-, ტრიაზოლ- და თიოფენშემცველი პენტაციკლური ჰეტეროციკლური სისტემებისა და მ ათი წარმოებულების სინთეზი

   გიორგი ბიბილეიშვილი


ნინომუმლაძე,

დავით თავხელიძე

25/02/2017