ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის 
ბიუჯეტი

ბიუჯეტის პროექტი 2015