ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის 
ბიუჯეტი

ბიუჯეტის პროექტი 2015  

ბიუჯეტის პროექტი 2016  

ბიუჯეტის პროექტი 2017