სტუ

ლაბორატორია N 119
საგნები : „თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები 1“; „სათბობი და წვის თეორია“; „თბოტექნიკა“.

ხელსაწყოები:

1 .საშრობი კარადა; 2.მუფელის ღუმელი; 3. ენგლერის ისკოზიმეტრი; 4. აირანალი-ზატორი;5.თბოუნარიანობის განსაზღვრის თანამედროვე დანადგარი;6.ექსიკატორი;

გათვლილია 12 სტუდენტზე.

 

ლაბორატორიის მიზანია შეასწავლოს სტუდენტს:

ნამწვი აირების ანალიზი აირანალიზატორით.