სტუ

ლაბორატორია N112 და 114.
საგნები :

„საინჟინრო თერმოდინამიკა“; „თბოტექნიკა“; „თერმოდინამიკა და თბოგადაცემა“

ხელსაწყოები:

1. კომპრესორი(ერთსაფეხურიანი,დგუშიანი); 2. ნაკადური კალორიმეტრი; 3. ბარომეტრი; 4. მანომეტრი; 5. ლითონის ვერტიკალური მილი; 6.ლაბორატორიული ავტოტრანსფორმატორი; 7.ვატმეტრი.

გათვლილია 14 სტუდენტზე.