სტუ

ლაბორატორია N 311

ოთახი 311-1. მაგნეტიზმის ლაბორატორია. ტარდება ლაბორატორიები დისციპლინაში ელექტრომაგნეტიზმი. აღჭურვილია კომპიუტერებით, სამუშაო დაფა, პროექტორი. კომპიუტერები მოძველებულია და სასწრაფოდ საჭიროებს შეცვლას. გათვლილია 14 სტუდენტზე.

ლაბორატორია N 311-1

მიკროპროცესორული ტექნიკის და ჩაშენებული სისტემები. გამოიყენება:

ბაკალავრიატის  საგანმანათლებლო პროგრამა

პროგრამის სახელწოდება: ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია

სავალდებულო სასწავლო კურსები: მართვის მიკროპროცესორული სისტემები

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა

პროგრამის სახელწოდება:

ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია

სასწავლო კურსები: მიკროსისტემები; ჩაშენებული სისტემები

ინსტალირებული ინფრასტრუქტურა: კომპიუტერები P4; პრინტერი-ასლგადამღები-სკანერი;