სტუ

ლაბორატორია N 108
საგანი : „თბოტექნიკური გაზომვები“

ხელსაწყოები:

1. ტექნიკური თერმოწყვილები; 2. წინაღობის თერმომეტრები; 3. ტექნიკური მანომეტრები; 4. ვერცხლისწყლის თერმომეტრები; 5. პრეციზიული წყლის თერმოსტატი; 6. ზედაპირის ტემპერატურის მზომი და სტენდი; 7. ოპტიკური (მაღალი ტემპერატურის მზომი) თერმომეტრი.

გათვლილია 14 სტუდენტზე.

ლაბორატორიის მიზანია ჩაუნერგოს სტუდენტს უნარი განსაზღვროს ჰაერის სითბოსტევადობა; მიიღოს ცოდნა ჰაერის იზოთერმული და ადიაბატური კუმშვასა და გაფართოების შესახებ; ერთსაფეხურიანი კომპრესორის მიწოდების კოეფიციენტის განსაზღვრა; კრიტიკული დატვირთვის განსაზღვრა სითხეების დიდ მოცულობაში დუღილის დროს.