სტუ

ენერგეტიკის ფაკულტეტი

ფრთიანი ტუმბოები -  ი. ლომიძე ,  ნ. ქუთათელაძე,  გრ. ხელიძე, დ. ნამგალაძე, ლ. შატაკიშვილი

2018

2.1.

•             ი. ლომიძე ,  ნ. ქუთათელაძე,  გრ. ხელიძე, დ. ნამგალაძე, ლ. შატაკიშვილი

•             ფრთიანი ტუმბოები

•             უაკ: 621.674

•             ტექნიკური უნივერსიტეტი

2.2.

•             ი. ლომიძე, გრ. ხელიძე, ლ. შატაკიშვილი, თ. კიზირია

•             გამოყენებითი ჰიდროაერომექანიკის საფუძვლები

•             უაკ: 620.9:532

•             ტექნიკური უნივერსიტეტი

2.3.

•             შალვა ნაჭყებია, მიხეილ რუხვაძე.

•             ელექტრული ენერგიის გენერაციის თანამედროვე წყაროები

•             უაკ 624.3.016

•             გამომცემლობა „ივერიონი“ თბილისი 2018წ.

2.4.

•             კ. ხოშტარია. ი. მოდებაძე.

•             ოპტიკური სატრანსპორტო ქსელები (ლექციების კურსი)

•             ელექტრონული წიგნი  cd4643

•             საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სტუ, თბილისი,2018.

 

2.5.

•             კ. ხოშტარია.

•             ციფრული ნაკადების ფორმირება. (ლექციების კურსი)

•             ელექტრონული წიგნი cd4642

•             საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სტუ, თბილისი,2018

2.6.

•             მ. ჯღამაძე

•             ინფორმაციის გადაცემის ტექნოლოგიები ინტერნეტ პროტოკოლით (ლექციების კონსპექტი)

•             ელექტრონული წიგნი CD-4662.

•             საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სტუ, თბილისი,2018

2.7.

•             ჯ. ხუნწარია

•             სატელეკომუნიკაციო სისტემების აგების საფუძვლები (ლექციების კურსი)

•             ელექტრონული წიგნი CD-4453 

•             საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სტუ, თბილისი,2018

2.8.

•             ბერიძე ჯ., მახარაძე ს., ბურკაძე ტ.

•             საგნების ინტერნეტი (IoT) და უსადენო სენსორული სატელეკომუნიკაციო ქსელები.

•             ლექციების კურსი. სტუ, ელექტრონული ვერსია, 2018

2.9.

•             ბერიძე ჯ., ცქვიტინიძე ი., გაბადაძე მ.

•             სატელეკომუნიკაციო ქსელების აგების საფუძვლები.

•             ლექციების კურსი. სტუ, ელექტრონული ვერსია, 2018

2.10.

•             ბერიძე ჯ.

•             ფიჭური მობილური კავშირის ქსელების აგების საფუძვლები.

•             ლექციების კურსი. სტუ, ელექტრონული ვერსია, 2018 

2.11.

•             ბერიძე ჯ., კვირკველია შ.

•             მობილური კავშირის ქსელების პროექტირების საფუძვლები.

•             ლექციების კურსი. სტუ, ელექტრონული ვერსია, 2018  

2.12.

•             ბერიძე ჯ., კვირკველია შ. ფიწური

•             მობილური კავშირის ტექნოლოგიები (ლექციების კურსი)

•             სტუ, ელექტრონული ვერსია, 2018 წ.

2.13.

•             ბერიძე ჯ., შამანაძე ო., გაბადაძე მ.

•             IP ტელეფონია  და NGN ქსელები. ლექციების კურსი.

•             ელექტრონული ვერსია, 2018

2.14.

•             კუპატაძე თ., ბჯინავა ე.

•             გაზომვები სატელეკომუნიკაციო ტექნიკაში. ლექციების კურსი.

•             სტუ, ელექტრონული ვერსია, 2018

2.15.

•             კუპატაძე თ.

•             შესავალი სპეციალობაში. ლექციების კურსი.

•             სტუ, ელექტრონული ვერსია, 2018

2.16.

•             კოპლატაძე მ., კუპატაძე თ.

•             მულტისერვისული ქსელების ტექნოლოგიები. ლექციების კურსი.

•             სტუ, ელექტრონული ვერსია, 2018

2.17.

•             თ. ქორთუა  სატელეკომუნიკაციო სიხშირეთა სპექტრის მართვისა და რეგულირების საფუძვლები (9kHz- 300GHz) სიხშირეთა ფარგლებში

•             საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ თბილისი კოსტავას ქ. 77

•             ISBN 978-9941-28-406-9 ( PDF)

2.18.

•             რ. სვანიძე 

•             გადაცემის ციფრული ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემები და   

და  ტექნოლოგიები,  

•             ISBN 99940-40-45-6  

•             საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ თბილისი კოსტავას ქ. 77

2.19.

•             გ.  შაველაშვილი

•             „ცვლადი დენის ასინქრონული ძრავების სიხშირული მართვა“.

•             უაკ 621.313.33

•             ქ.თბილისი,  საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 

2.20.

•             ვ. ზურაბიშვილი,  თ. სვანიძე

•             ელექტრომაგნიტური ეკოლოგია სალექციო კურსი

•             უაკ 538 ISBN 978-9941-28-130-3 (PDF)

•             საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, 2018 

2.21.

•             ვ. ზურაბიშვილი,  თ. სვანიძე

•             ელექტრომაგნიტური თავსებადობა სალექციო კურსი

•             უაკ 5 ISBN 978-9941-28-131-0 (PDF)

•             საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, 2018

2019

2.1.

•             მაია ლომსაძე-კუჭავა, გურამ ამყოლაძე, თამარ წერეთელი

•             „პროფესიული უნარ-ჩვევები“

•             თბილისი, საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 315 გვ.

•             ISBN 978-9941-28-471-7

2.2.

•             ჯ.ბერიძე, ო.შამანაძე, მ.გაბადაძე

•             IP  ტელეფონია და NGN ქსელები

•             საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ლექციების კონსპექტი,

•             2019, სტუ ბიბლიოთეკა CD5248

2020

2.1.

•             მაია ლომსაძე-კუჭავა, გურამ ამყოლაძე, თამარ წერეთელი

•             „პროფესიული უნარ-ჩვევები“

•             თბილისი, საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 315 გვ.

•             ISBN 978-9941-28-471-7

2021

2.1.

•             სიმონ ნემსაძე . „ელექტრული წრედების ანალიზი“ (პირველი ნაწილი)

•             თბილისი, საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 85 გვ.

•             621.306(02)/7 . 

2.2.

•             ი. ლომიძე, გ. ხელიძე, პ. სამსონაშვილი.

•             ჰიდროენერგეტიკული დანადგარები.

•             თბილისი, საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 121 გვ.

•             ISBN 978-9941-28-556-1.

2.3.

•             ნ. ქევხიშვილი, ო. კიღურაძე, ნ. ინვია, ნ. ჯავშანაშვილი, თ. ჯიშკარიანი.

•             „ენერგოაუდიტი საქართველოს რეგიონების საყოფაცხოვრებო სექტორში“.

•             თბილისი, საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“.  164 გვ.

•             ISBN 978-9941-8-3889-7

2.4.

•             გ. არაბიძე, ნ. არაბიძე.

•             „საინჟინრო თერმოდინამიკა“ (ამოცანათა კრებული თეორიით). 

•             თბილისი, საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 274 გვ.

2.5.

•             მაკა ჯიშკარიანი.

•             „სამეწარმეო საქმიანობის ინსტრუმენტები“.

•             თბილისი, გამომცემლობა ,,ტექნი¬კური უნივერსიტეტი’’. 96 გვ.

•             ISBN 978-9941-28-722-0 (PDF).   

2.6.

•             ავთანდილ ასათიანი.

•             „სასწავლო ქეისები ბიზნესის ეთიკასა და მენეჯმენტში“ (დამხმარე სახელმძღვანელო)

•             თბილისი, საგამომცემლო სახლი ,,ტექნი¬კური უნივერსიტეტი’’. 59 გვ.

2.7.

•             სიმონ ნემსაძე, სერგო დადუნაშვილი.

•             აბაკალავრო ნაშრომის ნიმუშები.   

•             CD-6764  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.  114 გვერდი.

2022

2.1.

•             თენგიზ მუსელიანი.

•             „ელექტროტექნიკის თეორიული საფუძვლები“. ნაწილი 1.

•             საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, 2022 წ. 230 გვ

•             ISBN 987-9941-28-918-4.

2.2.

•             ავთანდილ ასათიანი.

•             „სასწავლო ქეისები ბიზნესის ეთიკასა და მენეჯმენტში“.

•             საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, 2022 წ. 122 გვ.

•             ISBN ISSN 1512-0996;