საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭოს დადგენილებები

 სტუ-ს სასწავლო კურსის შიდასაუნივერსიტეტო უნიკალური კოდის მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ
 
 2011 წლის 6 მაისის დადგენილება № 450'
 სტუ-ს სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის შეფასების წესის შესახებ
 
 2011 წლის 27 სექტემბრის დადგენილება № 531
 სტუ-ს პროფესორ-მასწავლებელთა შეფასების სისტემისა და რეაგირების შესახებ
 
 2011 წლის 10 ივნისის დადგენილება № 469
 სტუ-ს საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელის სტატუსის ცვლილებების შესახებ
 
 2012 წლის 1 ივნისის დადგენილება № 686
 სტუ-ში ბაკალავრიატის სტუდენტის მიერ საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტების არჩევის წესის შესახებ
 
 
 
რექტორის ბრძანებები
 

საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასების საფაკულტეტო კომისიების შესახებ

ფაკულტეტებზე კომისიების შექმნისა და მათი რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ