საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ბაკალავრიატის სტუდენტის მიერ საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტების არჩევის წესი

განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სახელმძღვანელო

რეკომენდაციები აკრედიტაციის სტანდარტებთან დაკავშირებით

სასწავლო კურსის (სილაბუსის) შემოწმების რეკომენდაცია

საგანმანათლებლო პროგრამების შედგენის რეკომენდაციები


საგანმანათლებლო პროგრამების განხილვისა და დასამტკიცებლად წარდგენის წესი 

სასწავლო კურსის პროგრამების (სილაბუსების) განხილვისა და დამტკიცების წესი 


სასწავლო კურსის (საგნის) კოდის მინიჭების წესი


სასწავლო კურსის პროგრამის (სილაბუსის) შედგენის რეკომენდაციები


სტუდენტის ცოდნის შეფასების ფორმები, მეთოდები, კრიტერიუმები და სკალები