საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ბაკალავრიატის ქართულენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამის ფორმა PDF | Do

ბაკალავრიატის დამატებითი სპეციალობის საგანმანათლებლო პროგრამის ფორმა PDF | Doc 


Bachelor’s Degree Program    PDF | Doc 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА   PDF | Doc

მაგისტრატურის ქართულენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამის ფორმა PDF | Doc

დოქტორანტურის ქართულენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამის ფორმა PDF | Doc

სასწავლო კურსის პროგრამის (სილაბუსი) ფორმა PDF | Doc

Training Course Program (Syllabus) PDF | Doc

Программа учебного курса (Силлабус)  PDF | Doc

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის თვითშეფასების ანგარიშის 

ფორმა


პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის თვითშეფასების ანგარიშის ფორმა

ყოველწლიურად ცენტრში წარმოსადგენი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების  ავტორიზაციის თვითშეფასების ანგარიში


ყოველწლიურად ცენტრში წარმოსადგენი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის  თვითშეფასების ანგარიში


ყოველწლიურად ცენტრში წარმოსადგენი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების  საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის თვითშეფასების ანგარიში


ყოველწლიურად ცენტრში წარმოსადგენი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების  საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის თვითშეფასების ანგარიში


უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის სტატუსის მაძიებლის თვითშეფასების ფორმაკითხვარები

სტუდენტის მიერ პედაგოგის შეფასების კითხვარი