საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ბაკალავრიატის ქართულენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამის ფორმა PDF | Do

ბაკალავრიატის დამატებითი სპეციალობის საგანმანათლებლო პროგრამის ფორმა PDF | Doc

ბაკალავრიატის ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამის ფორმა PDF | Doc

ბაკალავრიატის რუსულენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამის ფორმა PDF | Doc

მაგისტრატურის ქართულენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამის ფორმა PDF | Doc

დოქტორანტურის ქართულენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამის ფორმა PDF | Doc

სასწავლო კურსის პროგრამის (სილაბუსი) ფორმა PDF | Doc

ინგლისურენოვანი სასწავლო კურსის პროგრამის (სილაბუსის) ფორმა PDF | Doc

რუსულენოვანი სასწავლო კურსის პროგრამის (სილაბუსის) ფორმა PDF | Doc

სწავლების ფორმები და მეთოდები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში 


უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის თვითშეფასების ანგარიშის
ფორმა


პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის თვითშეფასების ანგარიშის ფორმა

ყოველწლიურად ცენტრში წარმოსადგენი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების  ავტორიზაციის თვითშეფასების ანგარიში


ყოველწლიურად ცენტრში წარმოსადგენი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის  თვითშეფასების ანგარიში


ყოველწლიურად ცენტრში წარმოსადგენი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების  საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის თვითშეფასების ანგარიში


ყოველწლიურად ცენტრში წარმოსადგენი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების  საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის თვითშეფასების ანგარიშიკითხვარები

სტუდენტის მიერ პედაგოგის შეფასების კითხვარი