სტრუქტურა

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი


მანანა მოისწარფიშვილი - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი,

                                              ტ.მ.კ.,  პროფესორი 


გიორგი მაისურაძე – სპეციალისტი, 

                                     ტ.მ.კ., ასოცირებული პროფესორი (0,5 საშტ. ერთ.),ნინო თოფურია  – სპეციალისტი, 

                             ტ.მ.კ., ასოცირებული პროფესორი (0,5 საშტ. ერთ.).