სტრუქტურა

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური


მანანა მოისწარფიშვილი - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი,

                                              ტ.მ.კ.,  პროფესორი 


გიორგი მაისურაძე – სპეციალისტი  (0,5 საშტ. ერთ.),

                                     ტ.მ.კ., ასოცირებული პროფესორი ,ნინო თოფურია  მთ.სპეციალისტი (1 საშტ. ერთ.)

                              ტ.მ.კ., ასოცირებული პროფესორი .


ირინე ყორანაშვილი -
უფ. სპეციალისტი  (0,5 საშტ. ერთ.),