სტრუქტურა

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ტ.მ.დ., სრული პროფესორი  – . გელაშვილი, ტელ: 62-72
 
 
   დეკანის მოადგილეები:                     
                                                                                                                                
თალაკვაძე მანანა – ასოცირებული პროფესორი,                                                                                   
                                         დეკანის მოადგილე სასწავლო დარგში; 
                                          ტელ: 68-90                                                                                                       
ჯაფარიძე გიორგი – ასოცირებული პროფესორი,
                                         დეკანის მოადგილე  სამეცნიერო დარგში;
                                         ტელ: 61-41                                                                                                        
ირემაშვილი ხვიჩა – ასოცირებული პროფესორი,
                                          დეკანის მოადგილე სამეურნეო დარგში.
                                          ტელ: 60-63
 
 
ფაკულტეტის დეკანატში სპეციალისტები:
 
ბარათელი მარინა – სპეციალისტი;
                                        ტელ: 61-33
სვანაძე ინგა – სპეციალისტი; 
                              ტელ: 64-84                                                                                                                                                           
კოტრიკაძე-ფოცხიშვილი იამზე – სპეციალისტი; 
                                                                   ტელ: 64-84
კოპლატაძე მანანა – სპეციალისტი;
                                         ტელ: 61-33
შუბითიძე თამარი – სპეციალისტი.
                                         ტელ: 61-33
 
 
სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის არქივი:
 
მაწიაშვილი თამარი - არქივარიუსი.  
                                            ტელ: 68-89
                                                                                                                                                    
  
სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა:
 
ბადუაშვილი თინა – ბიბლიოთეკარი.
                                          ტელ: 68-35
 
 
სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახური:
 
მანანა მოისწრაფიშვილი – ასოცირებული პროფესორი, ხარისხის
                                                 უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი.  
                                                ტელ: 66–39                                                                        
თოფურია ნინო – სპეციალისტი (0,5 საშტ. ერთ.);
                                   ტელ: 66–39
მაისურაძე გიორგი – სპეციალისტი (0,5 საშტ. ერთ.).
                                          ტელ: 66–39