28 ივნ

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების საყურადღებოდ

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საყურადღებოდ

აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილებების საფუძველზე წარმოსადგენი ანგარიშის შესახებ

დაწესებულებების პროგრამები, რომელთაც ანგარიშის წარმოდგენის პირობით მიენიჭათ აკრედიტაცია ან მომავალში მიენიჭებათ, ანგარიში უნდა წარმოადგინონ ცენტრის დირექტორის მიერ დამტკიცებული ფორმით, რომელიც შეგიძლიათ იხილოთ თანდართულ ბმულზე ანგარიშის ფორმა

18 ივნ

სიახლე

უმაღლესი განათლების დარგობრივი მახასიათებლების შემუშავების, განახლებისა და დამტკიცების შესახებ
22 მაი

კონკურსი

ცხადდება კონკურსი!

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი აცხადებს კონკურსს პროფესიული მომზადების პროგრამებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამების ექსპერტთა შერჩევის მიზნით.

დეტალური ინფორმაციის მისაღებათ, გთხოვთ ეწვიოთ ბმულს: https://www.jobs.ge/ge/?view=jobs&id=219009&fbclid=IwAR3llWjsC1igXojh39vdEdXquu16i047zKfvcUwBIGRhyQFMQcR7mz9b0U4
ყველა სიახლე

განხორციელება

განხორციელება (Do)

ამ ეტაპზე ხორციელდება სამუშაო პროცესის ან სამუშაოს რეალიზაცია შემუშავებული გეგმის შესაბამისად. ამასთან, უნდა იყოს მონაცემები ცვლილებების განხორციელების შედეგად მიღებული ეფექტის შესახებ.

ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა გულისხმობს სტრატეგიასა და შესაბამის პროცედურებს, რომელიც უზრუნველყოფს სწავლების, სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობისა და შემოქმედებითი საქმიანობის მაღალ ხარისხსა და სტანდარტებს. პირველ რიგში, იგულისხმება პროფესიული და უმაღლესი განათლების ყველა საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამების სათანადო ხარისხი, მათი რეგულარული მონიტორინგისა და პერიოდული შემოწმების უზრუნველყოფა შემუშავებისა და განხორციელების ყველა ეტაპზე. მნიშვნელოვანია ამ პროცესებში სტუდენტების, პროფესორ-მასწავლებლების, დამსაქმებლებისა და სხვა დაინტერესებული პირების მონაწილეობა.

განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს უნივერსიტეტში შესაბამისი ოფიციალური სტრუქტურული ერთეულების არსებობას ფუნქციონალური მოვალეობებისა და უფლებამოსილებათა მკაფიოდ გამოხატული საზღვრებით. მათი საშუალებით განხორციელდება სხვადასხვა საქმიანობა თუ ინიციატივა ხარისხის უზრუნველყოფისა და განვითარების მიმართულებით. სტრუქტურირება, პირველ რიგში, გულისხმობს ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულებისა და დამხმარე სტრუქტურული ერთეულების შექმნას. გარდა ამისა, იგი უნდა ემყარებოდეს: საინოვაციო ცენტრებს, ტექნოლოგიურ პარკებს, საცდელ წარმოებებს, საკონსტრუქტორო ბიუროებს, უნივერსიტეტის დამოუკიდებელ სამეცნიერო-კვლევით ერთეულებს, უნივერსიტეტთან არსებულ სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებს და ა. შ., რომლებიც განაპირობებენ სწავლებისა და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის მაღალ ხარისხს და, აგრეთვე, საბაზრო მექანიზმების ამუშავებას.