საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

შესრულებული სამუშაოების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით გამოიყენება უნივერსიტეტის ოფიციალური სტრუქტურები, რომლის საშუალებითაც იგეგმება სხვადასხვა საქმიანობა თუ ინიციატივა.
დაგეგმვის პროცესი უნდა მოიცავდეს მიზნების დასახვას, შესაბამის რესურსებს, სტრატეგიულად გაწერილ ქმედებებს თითოეული მიზნის მისაღწევად და შესრულებული სამუშაოს პერიოდული შეფასების სქემას დადგენილი სტანდარტების შესაბამისად.
უნივერსიტეტის საქმიანობა უნდა იგეგმებოდეს სტრატეგიულ, ფუნქციონალურ, ოპერატიულ და ინდივიდუალურ დონეებზე. თითოეულ დონეზე შექმნილი გეგმა უნდა მოიცავდეს მოქმედების მიზნებს, შესრულების ინდიკატორებს, მიზნების მიღწევის გზებსა და ვადებს.