საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება N 99/ნ
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ
 
 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანება N188

2011 წლის 7 აპრილი ქ. თბილისი

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის რეკომენდაციების დამტკიცების შესახებ
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის სტატუსის მაძიებლის თვითშეფასების ფორმა