სტრუქტურა

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

პროფ. ნიკოლოზ აბზიანიძე 6870
სპეციალისტი
ია მონასელიძე 6870