ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური


ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტზე ფუნქციონირებს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, რომელიც თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მითითებებითა და ფაკულტეტის დებულებით.
სამსახური თავის საქმიანობას წარმართავს სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის მონიტორინგის, სწავლების შეფასების თანამედროვე მეთოდებისა და ბოლონიის პროცესის ფარგლებში შემუშავებული რეკომენდაციების დანერგვის ხელშეწყობის მიმართულებით. გარდა ამისა, სამსახური ხელმძღვანელობს საგანმანათლებლო პროგრამების ავტორიზაციის/აკრედიტაციის სტანდარტების დანერგვას, ატარებს სტუდენტთა გამოკითხვებს, აანალიზებს შედეგებს და ამუშავებს შესაბამის წინადადებებს.
სამსახურის შემადგენლობა:
უფროსი,  პროფესორი ივანე ჯაგოდნიშვილი .
მთავარი სპეციალისტი, პროფესორი თამარ ბერიძე.
მთავარი სპეციალისტიასოცირებული პროფესორი ეკატერინე შაკიაშვილი.
მთავარი სპეციალისტი, ასოცირებული პროფესორი ციალა გლოველი.
მთავარი სპეციალისტი, ლილი ხარჩილავა.
მთავარი სპეციალისტი, სოფიკო გორგილაძე
მთავარი სპეციალისტი, ანი არჩვაძე.
სამსახურის მისამართი: კოსტავას 77, სტუ-ს მე-6 კორპუსი, მე-9 სართული, ოთახი 914 ა.
ტელ.: 2-36-48-82 (ქალაქი), 60-95 (შიდა).