სტუ–ს თემატური სამეცნიერო შრომების კრებული
"მართვის ავტომატიზებული სისტემები"

 
 
მთავარი გვერდი
ჩვენს შესახებ
ისტორია
ფორმები
რედკოლეგია
ავტორებისთვის
არქივი
2006 – N1 (ENG) (РУС)
2007 – N1(2) (ENG) (РУС)
2007 – N2(3) (ENG) (РУС)
2008 – N1(4) (ENG) (РУС)

ავტორთა საყურადღებოდ !

  • ჟურნალი არის საერთაშორისო ინდექსით, რეფერირებადი (რეზიუმეებით სამ ენაზე: ქართული, რუსული, ინგლისური).
  • გამოიცემა პერიოდულად: მაისი, დეკემბერი.
  • სტატიასთან ერთად საჭიროა: 1-რეცენზია, რეცენზენტის CV და მისი 2 ნაშრომის ქსეროასლი (სატიტულო გვერდითა და სარჩევით).
  • სტატიები ქვეყნდება ქართულ, რუსულ ან ინგლისურ ენებზე.
  • სტატიის შინაარსის სტრუქტურა: სათაური (Lit Mt=11-B), ავტორები და უნივერსიტეტის დასახელება (Lit.Nusx=11), რეზიუმე სტატიის ენაზე, საკვანძო სიტყვები. 1. შესავალი: აქტუალობა და ამოცანის დასმა, 2. ძირითადი ნაწილი, 3. დასკვნა, 4. ლიტერატურა. რეზიუმე ინგლისურ და რუსულ ენებზე (მინიმუმ 7-10 სტრიქონი).
  • ტექნიკური მოთხოვნები: MS Word, A4-ფორმატი, შრიფტი Lit-Nusx=11, 1,5-ინტერვალი, რუსულ-ინგლისური TimesNewRoman. არეები 2,5 სმ., გრაფიკული მასალა JPG, GIF ან BMP ფაილები.
  • სტატია (4 – 8 გვერდი), 1-ეგზემპლარი გამობეჭდილი, + დისკეტა ან CD.
  • სტატიის გადმოგზავნა შეიძლება ელ-ფოსტით: gsurg@gmx.net
  • ავტორთა საკონტაქტო ტელეფონები ან ელ-მისამართი.
  • სტატიაზე ავტორებს მიეცემათ უფასოდ 1 ეგზემპლარი.

ჟურნალი "მართვის ავტომატიზებული სისტემები"
(ნიმუშის მაკეტი)

ნაშრომის სათაური (LitMtav-11pt, bold)
სახელი გვარი (LitNusx-12pt)
ცენზი (LitNusx-11pt)

რეზიუმე (ნაშრომის ძირითად ენაზე)
ტექტსი (მინიმუმ 7-10 სტრიქონი)
საკვანძო სიტყვები: (LitNusx-11pt)

1. შესავალი
ტექსტი (LitNusx-11pt)
2. ძირითადი ნაწილი (LitNusx-11pt)
3. დასკვნა (LitNusx-11pt)
ლიტერატურა (LitNusx-11pt)
1.
2.
3. . . .

ინგლისური სათაური (Times New Roman=11pt, bold)
ინგლისურად ავტორის გვარი სახელი
ინგლისურად ცენზი
ინგლისური რეზიუმე (Summary = Times New Roman)
ტექსტი (მინიმუმ 7-10 სტრიქონი)

რუსულად სათაური (რუს-Times New Roman=11pt, bold)
რუსულად ავტორის გვარი ინიციალები
რუსულად ცენზი
რუსული რეზიუმე (Резюме = რუს-Times New Roman)
ტექსტი (მინიმუმ 7-10 სტრიქონი)

4. თუ სტატია არაქართულ ენაზეა, მაშინ ბოლოში მოთავსდება ქართული რეზიუმეც.