საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ინსტიტუტის დირექტორი - ნუგზარ ყავლაშვილი
აკადემიური დოქტორი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის წევრ - კორესპონდენტი
ტელ: (995 32)319871
ელ.ფოსტა:
nkavlash@gtu.ge

დირექტორის მოადგილე - ნინო  ჯავაშვილი 
ტელ: (995 32) 319872
ელ.ფოსტა: 
ninojavashvili@yahoo.com