ყველა სიახლე

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი


ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის სტუდენტთა საყურადღებოდ!

 

სტუ-ის #155(29.08.2016) ბრძანებით მიმდინარე სასწავლო წლის პირველი სემესტრის სწავლის საფასურის გადახდის ბოლო ვადად განსაზღვრულია 1 დეკემბერი.

სტუდენტს, რომელსაც არ ექნება გადახდილი 1125 ლარი, 18 დეკემბრიდან შეუჩერდება სტუდენტის სტატუსი.

 

დეკანატი
                                                         

პირველად საქართველოში  „მომავალ საჯარო მოხელეთა სპარინგი“ გაიმართება

2017 წლის 1 დეკემბრიდან - 2018 წლის 30 მარტამდე საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში   საჯარო მმართველობის მიმართულების სტუდენტთა სპარინგი გაიმართება, რომელიც ამ ეტაპზე თემატური ხასიათისაა და გულისხმობს ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით ქალაქის (ქალაქების) ეკოპრობლემების გადაწყვეტისათვის შექმნილი ინოვაციური პროექტების  შეჯიბრს.

ღონისძიების იდეა ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკის, ბიზნესის, განათლების, მეცნიერების, ინოვაციური განვითარების თეორიისა და პრაქტიკის აქტუალურ პრობლემებს ეხება და წარმოადგენს პროფესიული საჯარო მოხელის ჩამოყალიბების მოსამზადებელ, საწყის ეტაპს.

სპარინგის მიზანია: ტექნოლოგიების მოძიებისა და პრობლემის გადაწყვეტისთვის  მმართველობითი ხასიათის ფსიქოლოგიური და ტაქტიკური ჩვევების გაღრმავება, მოდელების შექმნაში კოორდინაციისა და თანამშრომლობის ამაღლება, ცოდნის ინტეგრირებისა და ეკოლოგიასთან დაკავშირებული ტექნოლოგიების მართვის უნარების რეალიზაცია,

მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების საჯარო მმართველობის პროგრამის - სპეციალობის სტუდენტებს (საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო პროგრამები).

სპარინგი სამ ეტაპად გაიმართება:

 1. პირველ ეტაპზე მოხდება განაცხადების მიღება და შერჩევა. განაცხადი უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას პროექტის იდეის, განხორციელების მექანიზმების და პროექტის სხვა დეტალების შესახებ.  (განაცხადი მიიღება ქართულ ენაზე).
განაცხადები მიიღება 2017 წლის 1 დეკემბრიდან 20 დეკემბრამდე.
  2მეორე ეტაპზე გაიმართება პროექტების პრეზენტაცია და საჯარო დისკუსია   პროექტს წარმოადგენს გუნდი. გუნდში წევრების რაოდენობაა: 2 – 3 ადამიანი.

პროექტი წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგი მონაცემების მიხედვით:

პროექტის სახელწოდება:                                                                                                            პროექტის მიზანი (1-5 წინადადებით):                                                                                      პროექტის დასაბუთება და მდგრადობა (პრობლემა და პროექტის საჭიროება, დაინტერესებული მხარეები, პროექტის განვითარება):                                                            ბიუჯეტის დასაბუთება  პროექტის რეალიზაციისთვის                                                            პროექტის მოსალოდნელი შედეგები:                                                                              დანართები:

დანართების სახით უნდა წარმოადგინოთ ძირითად მონაწილე პირთა  CV-ები. ტექნოლოგის ავტორის დასკვნა 

პროექტის წარდგენის თარიღი და ხელმოწერა:

 პროექტების პრეზენტაცია - 5- 10 მარტის ჩათვლით.
  3.  დასკვნითი ღონისძიება - გამარჯვებულთა დაჯილდოვება ნომინაციებში; „საუკეთესო პრეზენტატორი”, „საუკეთესო მენეჯერი”, გუნდის წევრებისათვის დიპლომებისა და სერთიფიკატების გადაცემა.

დასკვნითი ღონისძიება გაიმართება  2018 წლის 26-30 მარტს.

 ღონისძიების ორგანიზატორია: სტუ საჯარო მმართველობის პრობლემათა კვლევის ინსტიტუტი ,, სტუდენტური ინიციატივის პროექტის ფარგლებში’’

                                                                                                                                          დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ელ. მისამართზე

Mail: IPAS2017@YAHOO.COM

Tel: 579584158 - ლევან სისვაძე (პროექტების კოორდინატორი) 

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი შეიქმნა სტუ-ს აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 16 მაისის #1987 დადგენილებით, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის 2016 წლის 13 მაისის საბჭოს გადაწყვეტილების საფუძველზე.
ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი აერთიანებს სწავლების სამივე საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამებს (რომელთა განხორციელება დაიწყო 2016-2017 სასწავლო წლიდან სტუ-ს აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 25 მაისის #2014 დადგენილებით):
ბაკალავრიატი :
საჯარო მმართველობა
ბიზნესის ადმინისტრირება
ბიზნესის ადმინისტრირება (რუსულენოვანი)
საბანკო და საფინანსო ტექნოლოგიები
სასტუმრო მომსახურება

მაგისტრატურა:
ბიზნესის ადმინისტრირება
ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი)
საბანკო პროცესების მართვა
საჯარო მმართველობა
საჯარო მმართველობა (რუსულენოვანი)
ელექტრონული ბიზნესის საინფორმაციო ტექნოლოგიები
სასტუმრო მომსახურების მართვა

დოქტორანტურა:
ბიზნესის ადმინისტრირება
ფინანსები
საჯარო მმართველობა


უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი