კვლევითი ინსტიტუტებისა და ფაკულტეტების სამეცნიერო ანგარიშები

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტები

სტუ-ის ფაკულტეტების ჩამონათვალი

 • საამშენებლო
 • ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის
 • სამთო-გეოლოგიური
 • ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის
 • სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის
 • არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის
 • სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების
 • ბიზნესტექნოლოგიების
 • საინჟინრო ეკონომიკის, მედეატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა
 • ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების
 • დიზაინის საერთაშორისო სკოლა
 • აგრალური მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის

ბანერები