ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

თანამდებობ
სახელი, გვარი
აკად. თანამდებობა
ტელეფონები
ელ. ფოსტა
ქალაქის
შიდა
უფროსი
პროფესორი
64-68
სპეციალისტი
36-53-92
68-91
სპეციალისტი

ტექნიკური უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

ბანერები