დეპარტამენტები

დეპარტამენტები

  • საინჟინრო გეოდეზიის და გეოინფორმატიკის დეპარტამენტი
  • სამთო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი
  • გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტი
  • ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიის დეპარტამენტი
  • შრომის უსაფრთხოების და საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტი
  • ტყიბულის სამთო ტექნოლოგიური ინსტიტუტი