კომპიუტერული ინჟინერიის დეპარტამენტი

სწავლება

    ბაკალავრიატი - 4 წელიქართული და რუსული სექტორები (სწავლის საფასური - 2250  ლარი წელიწადში);
    მაგისტრატურა - 2 წელიქართული  სექტორი (სწავლის საფასური - 2250 ლარი წელიწადში);
    დოქტურანტურა - 3 წელი, (სწავლის საფასური - 2250  ლარი წელიწადში).ლაბორატორიული სწავლების მეთოდი

კომპიუტერული ინჟინერიის დეპარტამენტის  სტუდენტების განკარგულებაშია უახლესი ტექნიკით აღჭურვილისაფაკულტეტო„ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების სასწავლო – სამეცნიერო  ლაბორატორია“.   პრაქტიკული დალაბორატორიული მეცადინეობები ტარდება ლაბორატორიის ტექნოლოგიურ აღჭურვილობაზე და კომპიუტერულკლასებში.


საგანმანათმლებლო პროგრამები:
კომპიუტერული ინჟინერიის დეპარტამენტის მოდელები


საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა

ინფორმატიკა


ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА

Информатика


სამაგისტრო  საგანმანათლებლო პროგრამა

კომპიუტერული ინჟინერიის სამაგისტრო თემატიკა:

კომპიუტერული სისტემების და ქსელების დაპროექტება


სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა: ინფორმატიკა