თანამშრომლები

ხელოვნური ინტელექტის დეპარტამენტი

N
სახელი, გვარი, მამის სახელი
თანამდებობა
1
რამაზ ხუროძე
სრული პროფესორი
2
მარიამ ჩხაიძე
სრული პროფესორი
3
რევაზ ჩოგოვაძე
ასოცირებული პროფესორი
4
ოთარ თავდიშვილი
ასოცირებული პროფესორი
5
მაკა ტაბატაძე
ასოცირებული პროფესორი
6
ბესიკ ტაბატაძე
ასისტენტ-პროფესორი