მართვის ავტომატიზებული სისტემების (პროგრამული ინჟინერიის) დეპარტამენტი

„მართვის ავტომატიზებული სისტემების“ დეპარტამენტში დაცული დისერტაციები (2012-2015 წწ.)


N თემა დისერტანტი ხელმძღვანელი წელი
1 Web-აპლიკაციების დაპროექტება და რეალიზაცია ელექტრონული ბიზნესის მართვაში ირაკლი ბულია პროფ. გ. სურგულაძე 2012
2 მულტიმედიალური მონაცემთა საცავის დაპროექტება და რეალიზაცია კლიენტ-სერვერ არქიტექტურით გიორგი ბასილაძე პროფ. გ. სურგულაძე 2013
3 საწარმოო რესურსების მენეჯმენტის ბიზნეს-პროცესების მოდელირება და კვლევა ხატია ქრისტესიაშვილი პროფ. გ. სურგულაძე 2013
4 პროგრამული სისტემების მენეჯმენტის ბიზნეს-პროცესების კვლევა მოქნილი მოდელირების (Agile modeling) მეთოდების და ინსტრუმენტების საფუძველზე მარიამ ბიტარაშვილი პროფ. გ. სურგულაძე 2013
5 ორგანიზებული პროცესების მართვის სრულყოფა მოდელური ინჟინერიის ტექნოლოგიებით ზვიად არხოშაშვილი პროფ. ე. თურქია 2013
6 ელექტრონული დიდაქტიკური სისტემის დამუშავება ჭადრაკის სასწავლო-საწვრთნელი მუშაობის ხელშესაწყობად მალხაზ სულაშვილი პროფ. გ. ჩაჩანიძე 2013
7 ორგანიზაციული მენეჯმენტის IT-კონსალტინგის მოდელების და მეთოდების დამუშავება და კვლევა სისტემების ინტეგრაციის მიზნით მიხეილ გულიტაშვილი პროფ. გ. სურგულაძე 2014
8 პროგრამული სისტემების მენეჯმენტი UML/Agile ბაზირებული მეთოდებით ბექარ ურუშაძე პროფ. გ. სურგულაძე 2014
9 სასწავლო პროცესის ინფორმაციული მხარდაჭერის ავტომატიზებული სისტემა კობა ბაკურია პროფ. გ. გოგიჩაიშვილი 2014
10 თანამედრეოვე კორპორატიული ავტომატიზებული საინფორმაციო სისტემების უსაფრთხოების პრობლემების კვლევა და ინფორმაციის დაცვის ინოვაციური მეთოდები დავით გომელაური პროფ. კ. ოდიშარია 2014
11 საფინანსო ორგანიზაციებში რისკების მართვის საინფორმაციო სისტემის დამუშავება ნატო მოროზი პროფ. ე. თურქია 2015
12 სასამართლო სისტემებში საგადამხდელო პროცესების სრულყოფა დავით ქალიაშვილი პროფ. ე. თურქია 2015
13 ბიზნესპროცესების ავტომატიზაცია ტერიტორიულად განაწილებულ კორპორაციაში მაკა ლომიძე პროფ. ნ. თოფურია 2015
14 მონაცემთა საცავების დაპროექტება და მართვა კლინიკურ ინჟინერიაში ნათია გოგილიძე პროფ. ლ. პეტრიაშვილი 2015
15 ინტერაქტიული ელექტრონული მასწავლი სისტემების პროექტირების დიდაქტიკა შალვა გელაშვილი პროფ. გ. ჩაჩანიძე 2015
16 ორგანიზაციული მენეჯმენტის ბიზნეს-პროცესების ავტომატიზაცია ციური ფხაკაძე პროფ. გ. სურგულაძე 2015
17 კორპორაციული Web-აპლიკაციების აგების ტექნოლოგიები სერვის-ორიენტირებული არქიტექტურით ნინო კივილაძე პროფ. გ. სურგულაძე 2016
18 ტესტირების ბიზნეს-პროცესების მენეჯმენტი ელექტრონული სწავლების MOODLE სისტემაში იზა ოქროპირიძე პროფ. გ. სურგულაძე 2016
19 განაწილებული სისტემების პროგრამული უზრუნველყოფის ხარისხის მართვა ვირტუალური გარემოს პირობებში გიორგი ჩერქეზიშვილი პროფ. გ. სურგულაძე 2016
20 კოლექტიური ინტელექტის მეთოდების გამოყენება მულტირობოტული სისტემების მართვაში პეტრე პეტაშვილი პროფ. ბ. მეფარიშვილი 2016