საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

რეკვიზიტები

საიდენტიფიკაციო ნომერი 211349192 

სერტიფიკაციის ნომერი 020790 

ზემდგომი - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო


საფოსტო რეკვიზიტები: 

მისამართი – 0175, საქართველო, თბილისი, კოსტავას 77, ადმინისტრაციული კორპუსი 

ტელეფონი: 

კანცელარია - (+995 32) 2 36 50 93; 65 61 

რექტორის სამდივნო - (+995 32) 2 36 51 52; 64 21 

ცნობათა ბიურო - (+995 32) 2 36 51 53; 61 11 

ფაქსი – (+995 32) 2 36 51 55; 

WEB – www.gtu.ge

E-mail:  rectoroffice@gtu.ge ; info@gtu.ge ; science@gtu.ge ; pr@gtu.ge


საბანკო რეკვიზიტები: 

მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა

მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში

ბანკის კოდი: TRESGE22

მიმღების ანგარიში: სახაზინო კოდი 708977289 (სწავლის საფასური სტუდენტებისთვის)

                                    სახაზინო კოდი 708977259 (მაგისტრატურაში 15 ლარიანი მომსახურების ანგარიში)


სარეგისტრაციო დოკუმენტი