ავტორთა საყურადღებოდ

 • ნაშრომის მოცულობა განისაზღვრება A4 ფორმატის ქაღალდის 1,5 ინტერვალით ნაბეჭდი 5-7 გვერდით (მინდვრები 2 სმ.)
 • სტატია შესრულებული უნდა იყოს DOC ფაილის სახით (MS-Word) ჩაწერილი ნებისმიერ მაგნიტურ მატარებელზე;
 • ქართული ტექსტისთვის გამოიყენეთ Acadnusx შრიფტი, ზომა 12;
 • ინგლისური და რუსული ტექსტის შრიფტი - Times New Roman, ზომა 12;
 • ცხრილების ან ფოტოების კომპიუტერული ვარიანტი შესრულებული უნდა იყოს TIF ფორმატში გარჩევადობით 150 dpi;
 • სტატიას უნდა ახლდეს მოკლე ანოტაცია (რეზიუმე) ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე;
 • სტატია შედგენილი უნდა იყოს წიგნიერად სწორმეტყველებისა და ტერმინოლოგიის დაცვით, სტილისტური და ტექნიკური შეცდომების გარეშე;
 • ავტორი/ავტორები პასუხს აგებს/აგებენ სტატიის შინაარსსა და ხარისხზე.

  გთავაზობთ სტატიის წარმოდგენისთვის საჭირო დოკუმენტაციის ჩამონათვალს:

 • ერთი რეცენზია;
 • რეცენზენტის CV;

©2009 Georgian Technical University