ჩვენს შესახებ

ჟურნალი “თემიდა” სამეცნიერო-პრაქტიკული ხასიათის ბეჭვდითი ორგანოა, მინიჭებული აქვს საერთაშორისო ნომერი ISSN 1512-1305. ჟურნალის მიზანია ფართო საზოგადოებას გააცნოს ახალგაზრდა და გამოცდილ მეცნიერთა ნაშრომები, საკანონმდებლო სიახლეები, პრაქტიკის ანალიზი და იურიდიული მეცნიერების განვითარების ხელშეწყობა.

©2009 Georgian Technical University