п»ї

Transactions. Georgian Technical University . AUTOMATED CONTROL SYSTEMS -  No 2(5), 2008

შინაარსი - CONTENTS- СОДЕРЖАНИЕ

   

ბიზნეს-პროექტების მართვის ინტეგრირებული ავტომატიზებული სისტემის სრულყოფა თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიებით: გოგიჩაიშვილი ., სურგულაძე ., თურქია . თოფურია . //PERFECTION OF THE  BUSINESS-PROJECT  MANAGEMENT AUTOMATION SYSTEM ON THE BASIS OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES. Gogichaisvili G., Surguladze G., Turkia E., Topuria N.// СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС- ПРОЕКТАМИ НА БАЗЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. Гогичаишвили Г.Г., Сургуладзе Г.Г., Туркия Е.Г., Топурия Н.Ш.


9

თეორიული ინფორმატიკა- COMPUTER  SCIENCE-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА  


 

ორფაქტორიანი როტატაბელურთან მიახლოებული თორმეტწერტილიანი მესამე რიგის გეგმების D- და A-ოპტიმალურობის თვისებების კვლევა ექსპერიმენტის შეცდომების პირობებში: ზედგინიძე ი., ბერაია ნ.//Research of properties D-and A-optimality close to rotatable Twelvpoint designs of the third order for two variables at presence of errors of experiment: Zedginidze I. ,  Beraya N.//ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ D- И А-ОПТИМАЛЬНОСТИ БЛИЗКИХ К РОТАТАБЕЛЬНЫМ ДВЕНАДЦАТИТОЧЕЧНЫХ ПЛАНОВ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА ДЛЯ ДВУХ ПЕРЕМЕННЫХ ПРИ НАЛИЧИИ ОШИБОК ЭКСПЕРИМЕНТА: Зедгинидзе И.Г., Берая Н.О.

 

17
არაწრფივი ელექტრონული სქემების ოპტიმალური დაპროექტების ამოცანა მრავალკრიტერიული ოპტიმიზაციის თვალსაზრისით: ჯიბლაძე ნ., გაჩეჩილაძე ლ., იმედაძე თ., კუციავა ვ.//THE PROBLEM OF OPTIMAL DESIGNING OF NONLINEAR ELECTRONIC  CIRCUITS FROM POINT OF VIEW OF MULTICRITERIA OPTIMIZATION: Jibladze N.,  Gachechiladze L., Imedadze T., Kutsiava V.//ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ: Джибладзе Н.,  Гачечиладзе Л., Имедадзе Т., Куциава В.

 

24
გეომეტრიული დაპროგრამების ამოცანების გადაწყვეტა სიმძიმის ცენტრების მეთოდით: ჯიბლაძე ., იმედაძე ., დონაძე . //SOLUTION OF GEOMETRICAL PROGRAMMING PROBLEMS BY THE GRAVITATION CENTERS METHOD: Jibladze N., Imedadze T.,  Donadze M.//РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ МЕТОДОМ ЦЕНТРОВ ТЯЖЕСТИ: Джибладзе Н., Имедадзе Т., Донадзе М.

 

36
გამოსახულების წინასწარი კომპიუტერული დამუშავება ფონური სტრუქტურების გამოყენებით: თოდუა .//IMAGE PREPROCESSING BY USING OF BACKGROUND STRUCTURES  SUMMARY: Todua T.//ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФОНОВЫХ СТРУКТУР: Тодуа T.

 

42
წყვილების კავშირების სიმრავლეზე მონოტონური სისტემის აგების საკითხისათვის: მგელაძე .//FOR THE POIN OF CONSTRUCTIONS OF MONOTONOUS SYSTEM ON THE SET OF A PAIRS OF CONNECTIONS: Mgeladze A.P// К ВОПРОСУ ПОСТРОЕНИЯ МОНОТОННОЙ СИСТЕМЫ НА МНОЖЕСТВЕ ПАРНЫХ СВЯЗЕЙ:Мгеладзе А.П.

 

47
სინქრონიზაციის პრობლემა და შენახვის კანონები: სესაძე ., კეკენაძე ., ჭიკაძე ., მაღლაკელიძე .//PROBLEM OF SYNCHRONIZATION AND PRESERVATION LAWS: Sesadze V., Kekenadze V., Tshikadze G., Maglakelidze N.// ПРОБЛЕМА СИНХРОНИЗАЦИИ И ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ: Сесадзе В., Кекенадзе В., Чикадзе Г., Маглакелидзе Н.

 

51
საწარმოო-კოოპერაციული სისტემების ეფექტური მართვის პარეტო-ოპტიმალური ასპექტები: ნარიმანაშვილი ., ლაბაძე ., ჩახიძე .//PARETO-OPTIMAL ASPECTS OF EFFICIENT CONTROL  INDUSTRIAL-COOPERATIVE SYSTEMS: Narimanashvili N., Labadze L., Chaxidze T.//ПАРЕТО-ОПТИМАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КООПЕРАТИВНЫМИ СИСТЕМАМИ: Нариманашвили Н., Лабадзе Л., Чахидзе Т.

 

56

პრაქტიკული ინფორმატიკა- PRACTICAL I NFORMATIC - ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА  


 

მარკეტინგული პროცესების მართვის ერთი მოდელის შესახებ ფერადი პეტრის ქსელებით: სურგულაძე ., თურქია ., ოხანაშვილი ., სურგულაძე გრ.//ABOUT ONE MODEL OF MANAGEMENT OF PROCESSES OF MARKETING ON THE BASIS OF COLOURED  PETRI NETS: Surguladze G., Turkia E., Okhanashvili M.//ОБ ОДНОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ МАРКЕТИНГА НА ОСНОВЕ ЦВЕТНЫХ СЕТЕЙ ПЕТРИ: Сургуладзе Г.Г., Туркия Е.Г., Оханашвили М., Сургуладзе Ге.Г.

63
ცოდნის ბაზების განაწილებული მაკროქსელი: სამხარაძე ., ქურდაძე ., გაჩეჩილაძე . //DISTRIBUTED MACRONET OF KNOWLEDGE BASE’S: Samkharadze R., Kurdadze M., Gachechiladze L.//РАСПРЕДЕЛЕННАЯ  МАКРОСЕТЬ  БАЗЫ  ЗНАНИЙ: Самхарадзе Р.Ю., Курдадзе М.А., Гачечиладзе Л.Г.

 

71
ელექტრონული სქემების ოპტიმალური დაპროექტების დიალოგური სისტემა: ჯიბლაძე ., დონაძე . //DIALOGUE SYSTEM OF OPTIMUM DESIGNING OF ELECTRONIC SCHEMES: Jibladze N., Donadze M.//ДИАЛОГОВАЯ СИСТЕМА ОПТИМАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМ: Джибладзе Н., Донадзе М.

 

77
კომპიუტერული საშუალებები ხმოვანი და ვიდეოტექნოლოგიების უზრუნველსაყოფად: გაბედავა .//COMPUTER MEANS FOR SUPPORT OF AUDIO AND VIDEO OF TECHNOLOGIES: Gabedava O.//КОМПЬЮТЕРНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ  ПОДДЕРЖКИ ЗВУКОВЫХ- И ВИДЕОТЕХНОЛОГИЙ: Габедава О.

 

82
ინფორმაციული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ძირითადი პრინციპები საბანკო სისტემაში: შონია ო., შონია ა., ოდიშარია კ., ცომაია ნ.//Main principles of security informational safety of bank system: Shonia O., Shonia A., Odisharia K., Tsomaia N.//ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ: Шония О., Шония А., Одишария К., Цомая Н.

 

85
ინფორმაციის დაცვის მოდელი ავტომატიზებულ საბანკო სისტემაში: შონია ., შონია ., ცინარიძე .//Model of information safety of automated bank system: Shonia O., Shonia M., Tsinaridze G.//МОДЕЛЬ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ: Шония О., Шония М., Цинаридзе Г.

 

95

ტექნიკური ინფორმატიკა - COMPUTER ENGINEERING - ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА   


 

კომპიუტერული ტრაფიკის პულსაციების ავტომატური რეგულირების მეთოდები: ნატროშვილი .,  ნატროშვილი .//THE  METHODS  OF AUTOMATIC  REGULATE  PULSATE OF COMPUTER TRAFIC: Natroshvili O.,  Natroshvili N. //МЕТОДЫ  АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПУЛЬСАЦИЯМИ КОМПЬЮТЕРНОГО ТРАФИКА: Натрошвили О., Натрошвили Н.

 

98
კორპორაციული ინფორმაციული სისტემების კლასიფიკაცია: თევდორაძე ., გედევანიშვილი ., გოგოლაძე .//CLASSIFICATION OF CORPORATIVE INFORMATION SYSTEMS: Tevdoradze M., Gedevanishvili M., Gogoladze S.//КЛАССИФИКАЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОМАЦИОННЫХ СИСТЕМ: Тевдорадзе М.Т.,  Гедеванишвили М.Ш., Гоголадзе С.Н.

 

103
ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარების სტრატეგიის შემუშავება ბანკში: თევდორაძე ., გედევანიშვილი ., გოგოლაძე ., ბუჩუკური .//IMPLEMENTATION OF STRATEGY OF INFORMATION TECHNOLOGIES’ DEVELOPMENT IN BANKING: Tevdoradze M., Gedevanishvili M., Gogoladze S., Buchukuri M.//РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В БАНКЕ: Тевдорадзе М.Т., Гедеванишвили М.Ш., Гоголадзе С.Н., Бучукури М.Г.

 

114

გამოყენებითი ინფორმატიკა- APPLIED INFORMATIC- ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА   


 

საბანკო და საკრედიტო ორგანიზაციის პერსონალის მართვის მოდელი: შონია ., ნარეშელაშვილი ., არხოსაშვილი ., ტურაშვილი ., ძნელაძე .//MODEL OF MANAGEMENT of THE BANK STAFF AND CREDIT ORGANISATION STAFF: Shonia O., Nareshelashvili G., Arkhosashvili Z., Turashvili I. , Dzneladze G.//Модель управления банковским персоналом и персоналом кредитной организации: Шония О., Нарешелашвили Г., Архосашвили З., Турашвили И., Дзнеладзе Г.

 

124
SAP ინფორმაციული სისტემის არქიტექტურა და ბიზნეს გადაწყვეტები საწარმოს ორგანიზაციულ მართვაში: ჟვანია ., კაპანაძე .//ARCHITECTURE OF INFORMATION SYSTEM SAP AND BUSINESS-DECISION IN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING: Zhvania T., Kapanadze D.//АРХИТЕКТУРА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ SAP И БИЗНЕС-РЕШЕНИЙ В ПЛАНИРОВАНИЙ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИИ: Жвания Т.,  Капанадзе Д.

 

131
საინჟინრო გეომეტრიის გრაფიკული ამოცანები და მათი გადაწყვეტა კომპიუტერის გამოყენებით: შავგულიძე ., შენგელია ., კვინიკაძე .//GRAPHICAL PROBLEMS OF ENGINEERING GEOMETRY AND THEIR SOLUTION BY THE USE OF COMPUTER: Shavgulidze A., Shengelia G., Kvinikadze Z. //ГРАФИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОМЕТРИИ И ИХ РЕШЕНИЕ ПОСРЕДСТВОМ КОМПЮТЕРА: Шавгулидзе А.С.  Шенгелия Г.Л.  Квиникадзе З.А.

 

137
 მონჟის ეპიურზე და აქსონომეტრიაში ჩრდილების აგების ამოცანები და მათი გადაწყვეტა კომპიუტერის გამოყენებით: შავგულიძე ., შენგელია ., კვინიკაძე . //PROBLEMS OF SHADOW’S CONSTRUCTION ON THE MONGE PLOT AND IN AXONOMETRY AND THEIR SOLUTION BY THE USE OF COMPUTER: Shavgulidze A., Shengelia G., Kvinikadze Z. //ЗАДАЧИ ПОСТРОЕНИЯ ТЕНЕЙ НА ЭПЮРЕ МОНЖА И В АКСОНОМЕТРИИ И ИХ РЕШЕНИЕ  С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЬЮТЕРА: Шавгулидзе А.С.  Шенгелия Г.Л.  Квиникадзе З.А.

 

144
  ქალაქის საყოფაცხოვრებო ნარჩენების უვნებელყოფის მართვის ავტომატიზებული სისტემა: ჩაჩანიძე ., ნანობაშვილი ., ტაკაშვილი .//AUTOMATED SYSTEM OF CITY GARBAGE DISPOSING MANAGEMENT: Chachanidze G., Nanobashvili K., Takashvili V.//АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕМ БЫТОВЫХ ОСТАТКОВ ГОРОДА: Чачaнидзе Г., Нанобашвили К., Такашвили В.

 

151
ბიზნესის ეფექტურად მართვა საკრედიტო ორგანიზაციებში: პეტრიაშვილი ., კოტრიკაძე .//EFFECTIVE MANAGEMENT OF BUSINESS IN THE CREDIT ORGANIZATIONS Petriashvili L., Kotrikadze K.//ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ: Петриашвили Л., Котрикадзе К.

 

159
კომერციული ბანკის აქტივების ოპტიმალური მართვის ამოცანა: ნარიმანაშვილი ., ლაბაძე ., ჩახიძე .//PROBLEM OF OPTIMUM CONTROL OF ACTIVES OF COMMERCIAL BANK: Narimanashvili N., Labadze L., Chaxidze T.//ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА: Нариманашвили Н., Лабадзе Л., Чахидзе Т.

 

163
 ინფლაციური პროცესების თავისებურებები საქართველოში: ციცინო კაციაშვილი//THE ORIGINALITY OF INFLATIONAL PROCESSES IN GEORGIA: Katsiashvili Ts.//ОСОБЕННОСТИ ИНФЛАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ГРУЗИИ: Кациашвили Ц.

 

170
ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელების ოპტიმიზაციის ზოგიერთი მეთოდის შესახებ: სესაძე .//ABOUT SOME METHODS OF OPTIMIZATION OF ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELS: Sesadze N.// О НЕКОТОРЫХ МЕТОДАХ ОПТИМИЗАЦИИ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ: Сесадзе Н.

 

176
ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარება საქართველოში: სესაძე .//DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY IN GEORGIA: Sesadze N.//РАЗВИТЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ГРУЗИИ: Сесадзе Н.

 

182
კადმიუმის ტელურიდის დეფექტიანი კრისტალების მაგნიტური თვისებები: მამისაშვილი ., დარჩიაშვილი ., ჩაჩხიანი .//MAGNETIC PROPERTIES OF DEFECTIVE CRYSTALS OF TELLURIDE OF CADMIUM: Mamisashvili N., Darchiashvili L., Chachkhiani Z.//МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ДЕФЕКТНЫХ КРИСТАЛЛОВ ТЕЛЛУРИДА КАДМИЯ: Мамисашвили Н.А., Дарчиашвили Л.К., Чачхиани З.Б.

 

186
ხსოვნის გვერდი: პროფესორ გუნტერ ბოლხის ხსოვნა//IN MEMORY OF DR. GUNTER BOLCH

 

191