п»ї

Transactions. Georgian Technical University . AUTOMATED CONTROL SYSTEMS -  No 1, 2006

შინაარსი - CONTENTS- СОДЕРЖАНИЕ

   

რ. ხუროძე, ბ. შჩუკინი. მილოცვები- ПОЗДРАВЛЕНИЯ - CONGRATULATIONS


3
გ. ჩოგოვაძე, ვ. სტრიჟევსკი, კ. კვანტალიანი, ვ. დიდმანიძე. ვირტუალურობის ათვისების გზაზე (ორი მონათესავე კათედრის სამეცნიერო კვლევების ისტორიიდან და სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივები)//G. Chogovadze, V. Ctrijevski, N. Kvantaliani, V. Didmanidze. ON THE WAY MASTERING VIRTUALIZATION (FROM THE HISTORY OF SCIENTIFIC INVESTIGATION OF TWO RELATED DEPARTMENTS AND PERSPECTIVES OF THE FOLLOWING COLLOBORATION) // Г. Чоговадзе,  В. Стрижевский,  В. Дидманидзе,  Н. Кванталиани. НА ПУТИ К ОСВОЕНИЮ ВИРТУАЛЬНОСТИ (ИЗ ИСТОРИИ НАУЧНЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ ДВУХ РОДСТВЕННЫХ КАФЕДР И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬПЕЙШЕГО  СОТРУДНИЧЕСТВА)

 

5
გ. გოგიჩაიშვილი, ს. სერგეევი, ლ. ჩხაიძე. ქართული ენის სინტაგმის არსის ფორმალური სახის აგების ინტელექტუალური სისტემა. // G.Gogichaishvili, S.Sergeev, L.Chkhaidze.  INTELLECTUAL SYSTEM OF CONSTRUCTION OF THE GEORGIAN LANGUAGE SYNTAGMA FORMAL IMAGE SENSE // Г.Г. Гогичаишвили, С. Сергеев, Л.Л. Чхаидзе.  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОСТРОЕНИЯ ФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗА СМЫСЛА СИНТАГМЫ ГРУЗИНСКОГО ЯЗЫКА    

 

11
  გ. გოგიჩაიშვილი, ს. პოჩოვიანი. მოსავლის პროგნოზირების ავტომატიზაცია მოდიფიცირებული პეტრის ქსელის სახით  // G. Gogichaishvili,  S. Pochovian . AUTOMATION  OF  HARVEST  FORECASTING  WITH THE AID  OF MODIFIED PETRI NET // Г. Гогичаишвили,  С. Почовян. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УРОЖАЯ С  ПОМОЩЬЮ  МОДИФИЦИРОВАННОЙ  СЕТИ  ПЕТРИ  

 

14
ვ. დიდმანიძე, ნ. კვანტალიანი, ს. დიდმანიძე, ი. მალიძე. საქართველოში ვირტუალური სწავლების განვითარების პერსპექტივები// V. Didmanidze, N. Kvantaliani, S. Didmanidze, I. Malidze.  PERSPECTIVES OF DEVELOFMENT VIRTUAL STUDING IN GEORGIA // В. Дидманидзе, Н. Кванталиани, С. Дидманидзе, И. Малидзе. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВИРТУАЛЪНОГО ОБУЧЕНИЯ В ГРУЗИИ  

 

16

  ო. შონია, თ. შეროზია. გადაწყვეტილებათა მიღება-მართვის პროცესის საფუძველი //O. Shonia, T. Sherozia. BASIS OF PROCESSES OF ACCEPTANCE AND MANAGEMENT OF DECISIONS // О.Б. Шония, Т.А. Шерозия.  ОСНОВА ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ-УПРАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЯМИ


19

ო. შონია, კ. ოდიშარია, გ. მაისურაძე. ინფორმაციული სისტემების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა // O. Shonia, K. Odisharia, G. Maisuradze. SAFETY OF INFORMATION SYSTEMS // О. Шония, К. Одишария, Г. Маисурадзе. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ   СИСТЕМ


23

ქ. ყაჭიაშვილი, დ. ნაკანი, ვ. ხუჭუა. ფერმერული მეურნეობების ნიადაგებში ნიტრატებისა და ფოსფატების შემცველობების დროში და სივრცეში არსე¬ბი¬თი ცვალებადობის გამოკვლევა ფაქტორული ანალიზის მეთოდებით // K. Kachiashvili, D. Nakani, V. Khutchua.  RESEARCH OF SIGNIFICANT CHANGE IN TIME AND IN SPACE OF THE CONTENTS OF NITRATES AND PHOSPHATES IN SOILS OF FARMER FIELDS BY METHODS OF THE FACTORIAL ANALYSIS //  К. Качиашвили, Д. Накани, В. Хучуа. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗНАЧИМОГО ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВРЕМЕНИ И В ПРОСТРАНСТВЕ СОДЕРЖАНИЯ НИТРАТОВ И ФОСФАТОВ В ПОЧВАХ ФЕРМЕРСКИХ УЧАСТКОВ МЕТОДАМИ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА


26

გ. ნარეშელაშვილი, ო. გაბედავა. ნაბეჭდი ფირფიტების მოქნილი ავტომატიზებული წარმოების ნორმატიულ-საცნობარო ინფორმაციის ორგანიზება // G. Nareshelashvili, O. Gabedava. ORGANIZATION OF REFFERENCE INFORMATION OF FLEXIBLE  AUTOMATIZED PLATES // Г. Нарешелашвили, О. Габедава. ОРГАНИЗАЦИЯ НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ГИБКОГО АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ


32

ქ. ნანობაშვილი. ვირტუალური ლექციების მომზადების მეთოდიკა გრაფული მოდელების სწავლების მაგალითზე// K. Nanobashvili. THE METHODOLOGY OF PREPARING VIRTUAL LECTURES ON THE EXAMPLE OF TEACHING GRAPH MODELS // К. Нанобашвили. МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ВИРТУАЛЪНЫХ ЛЕКЦИЙ НА ПРИМЕРЕ ОБУЧЕНИЯ ГРАФОВЫМ МОДЕЛЯМ


34

ლ. ჩხაიძე. ქართული პარადოქსული ტექსტის მაგალითები და ბუნებრივი ენის კომპიუტერული მოდელების აგება // L. Chkhaidze. THE EXAMPLES OF PARADOXICAL TEXTS IN THE GEORGIAN LANGUAGE AND BUILDING OF NATURAL LANGUAGE 'S COMPUTER MODELS // Л. Чхаидзе.  ПРИМЕРЫ ПАРАДОКСАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ НА ГРУЗИНСКОМ ЯЗЫКЕ И ПОСТРОЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА


38

ი. ქართველიშვილი. ორიგინალი და უცნობი ხელნაწერი სიმბოლოების ბაზისური მოდელები  // I. Kartvelishvili. BASIS MODELS OF ORIGINAL AND UNKNOWN HANDWRITTEN SYMBOLS // И. Картвелишвили.  БАЗИСНЫЕ МОДЕЛИ  ОРИГИНАЛЬНЫХ И НЕИЗВЕСТНЫХ РУКОПИСНЫХ СИМВОЛОВ


48

ი. ქართველიშვილი. ავტომატიზებული ამომცნობი სისტემის პროგრამული კომპლექსი // I. Kartvelishvili. PROGRAM GROUP OF AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM // И.Картвелишвили.  АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОПОЗНАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА


51

გ. ჯანელიძე. ქალაქის წყალმომარაგების ოპერატიული მართვის ალგორითმი // G. Janelidze.  EFFECTIVE CONTROL ALGORITHM OF TOWN WATER SUPPLY // Г. Джанелидзе.  АЛГОРИТМ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ ГОРОДА


54

გ. ჯანელიძე. ქალაქის წყალმომარაგების მათემატიკური მოდელები // G. Janelidze. MATHEMATICAL MODELS OF TOWN WATER SUPPLY // Г. Джанелидзе.  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА


56

ო. გაბედავა, თ. შეროზია, გ. ნარეშელაშვილი, შ. მაკაროვი. ანოდირებული ფირფიტების წარმოებისათვის მანიპულატორების მართვის მოდელი // O. Gabedava, T. Sherozia, G. NARESHELASHVILI, S. MAKAROV. MANIPULATOR MODEL CONTROL FOR ANODIC PLATES PRODUCTION // О. Габедава, Т. Шерозия, Г. Нарешелашвили, Ш. Макаров. МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЕ МАНИПУЛЯТОРАМИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АНОДИРОВАННЫХ ПЛАСТИН


61

ო. გაბედავა, თ. შეროზია, გ. ნარეშელაშვილი, შ. მაკაროვი. მოქნილ ავტომატიზებულ წარმოებაში ტექნიკური მოდულის მართვა // O. Gabedava, T. Sherozia, G. Nareshelashvili, Sh. Makarov.  TECHNOLOGICAL MODULE CONTROL IN FLEXIBLE AUTOMATIZED PRODUCTION // О. Габедава, Т. Шерозия, Г. Нарешелашвили, Ш. Макаров. УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ МОДУЛЕМ В ГИБКОМ АВТОМАТИЗИРОВАННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ


63

ო. გაბედავა, თ. შეროზია, გ. ნარეშელაშვილი, შ. მაკაროვი. პერსონალური კომპიუტერები მანიპულატორების მართვის სისტემაში ტექნიკური ხედვით // O. Gabedava, T. Sherozia, G. Nareshelashvili, Sh. Makarov. PERSONAL COMPUTERS IN MANIPULATOR CONTROL SYSTEMS IN TECHNICAL VISION // О. Габедава, Т. Шерозия, Г. Нарешелашвили, Ш. Макаров. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ МАНИПУЛЯТОРАМИ ТЕХНИЧЕСКИМ  ЗРЕНИЕМ


65

თ. სუხიაშვილი. ორგანიზაციულ-ადმინისტრაციული მართვის განაწილებული სისტემების ავტომატიზაცია // T. Sukhiashvili. THE AUTOMATIZATION OF DISTRIBUTED SYSTEMS OF ORGANIZATIONAL-ADMINISTRATIVE CONTROL // Т. Сухиашвили. АВТОМАТИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ


68

თ. სუხიაშვილი. დინამიკური პროცესების ანალიზი ორგანიზაციულ-ადმინი-სტრაციული მართვის განაწილებულ სისტემებში // T. Sukhiashvili. THE ANALYSIS OF DYNAMIC PROCESSES IN THE DISTRIBUTED SYSTEMS OF ORGANIZATIONAL - ADMINISTRATIVE CONTROL // Т. Сухиашвили. АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ОРГАНИЗАЦИОННО- АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ


71

თ. სუხიაშვილი, მ. კაშიბაძე. სამუშაო პროცესების მოდელირება და ანალიზი მართვის განაწილებულ სისტემებში // T. Sukhiashvili, M. Kashibadze. THE SIMULATION AND ANALYSIS OF WORKING PROCESSES IN THE DISTRIBUTED SYSTEMS OF CONTROL // Т. Сухиашвили, М. Кашибадзе. MОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ


75

თ. სუხიაშვილი. განაწილებული სისტემების მოდელირება პროცესების თვალთახედვით // T. Sukhiashvili. SIMULATION OF DISTRIBUTED SYSTEMS ACCORDING TO  VIEW OF PROCESSES // Т. Сухиашвили. MОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ  ПРОЦЕССОВ


78

ჟ. ოგანოვა, ს. პოჩოვიანი. განათლების სისტემის მოსწავლეთათვის ავტომატიზებული სისტემის მონაცემთა ბაზის დაპროექტება // J. Oganova, S.  Pochovian. DESIGNING  OF  DATA  BASIS  OF  AUTOMATIC  SYSTEM OF  TESTING  THE STUDENTS  OF  EDUCATIONAL  SYSTEM // Ж. Оганова, С. Почовян. ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ  АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ  СИСТЕМЫ  ТЕСТИРОВАНИЯ  УЧАЩИХСЯ  СИСТЕМЫ  ОБРАЗОВАНИЯ


82

  ა. ცინცაძე, თ. კაპანაძე, ო. გაბედავა. ალგორითმთა კოლექტივი – იტერაციული მოდელირების ახალი მიმართულება// A. Tsintsadze, T. Kapanadze, O. Gabedava. ALGORITHM  GROUP-NEW  FREND   IN ITTERATION MODELLING // А. Цинцадзе, Т. Капанадзе, О. Габедава. КОЛЛЕКТИВ АЛГОРИТМОВ – НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ   ИТЕРАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ


85

ა. ცინცაძე, თ. კაპანაძე, ო. გაბედავა. ადაპტური მოდელირება სრული იდენტიფიკაციის ამოცანაში / A. Tsintsadze, T. Kapanadze, O. Gabedava. ADAPT  MODELLING  IN  THE  PROBLEM  OF  FULL IDENTIFICATION // А. Цинцадзе, Т. Капанадзе, О. Габедава. АДАПТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЗАДАЧЕ ПОЛНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ


88

გ. ჩაჩანიძე, ნ. ფალიანი. ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პოტენციური ესაძლებლობების გამოვლენის კონცეპტუალური მოდელი// G. Chachanidze, N. Paliani. CONCEPTUAL MODEL OF REVEALING POTENTIAL ABILITIES OF SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY // Г. Чачанидзе, Н. Палиани.  КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ


91

ბ. მეფარიშვილი, მ. დარასელია. სეფსისის ექსპერტული სისტემის აგების ზოგიერთი ასპექტი // B. Meparishvili, M. Daraselia. SOME ASPECTS OF CONSTRUCTION OF SEPSIS EXPERT SYSTEM // Б. Мепаришвили, М. Дараселия. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ СЕПСИСА


95

გ. ჯანელიძე, ბ. მეფარიშვილი. ცოდნის წარმოდგენის ადაპტური ალგორითმი ნაკადების მართვაში // G. Janelidze, B. Meparishvili. ADAPTIVE ALGORITHM OF KNOWLEDGE REPRESENTATION IN FLOWS CONTROL // Г. Джанелидзе, Б. Мепаришвили. АДАПТИВНЫЙ АЛГОРИТМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ В УПРАВЛЕНИИ ПОТОКОВ


97

ვ. ცხვედაძე, ი. ცხვედაძე, გ. გორდელაძე. ინფორმაციული ობიექტების წარმოდგენა კატეგორიის თეორიის საფუძველზე // V. Tskhvedadze, I. Tskhvedadze, G. Gordeladze. INFORMATION OBJECTS INTRODUCTION ON THE BASIS OF THE THEORY OF CATEGORIES // В. Цхведадзе, И. Цхведадзе, Г. Горделадзе. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ НА БАЗЕ ПОЛОЖЕНИЙ ТЕОРИИ


102

ვ. ცხვედაძე, ი. ცხვედაძე, ი. ნადირაძე. სისტემების ფუნქციონერების ტექნოლოგიების წარმოდგენის ფორმალიზება //V. Tskhvedadze, I. Tskhvedadze, I. Nadiradze. FORMALIZATION OF TECHNOLOGIES OF SYSTEMS’ FUNCTIONING // В. Цхведадзе, И. Цхведадзе, В. Надирадзе. ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ


107

ვ. ცხვედაძე, ი. ცხვედაძე, ნ. კობზევი. საკანონმდებლო სივრცის ფორმირებისა და გაძღოლის ავტომატიზებული სისტემა// V. Tskhvedadze, I. Tskhvedadze, N. Kobzev. MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ON FORMATION AND PROCESSING OF LEGISLATIVE SPACE // В. Цхведадзе, И. Цхведадзе, Н. Кобзев. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ  И  ВЕДЕНИЯ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА.


112

ე. თურქია. ერთიანი ვირტუალური ბაზისის მართვა სერვის-ორიენტირებული არქიტექტურით // E. Turkia. THE MANAGEMENT UNIFIED VIRTUAL GLOBAL MARKET WITH SERVICE-ORIENTED ARCHITECTURE // Е. Туркия.  УПРАВЛЕНИЕ ЕДИННОГО ВИРТУАЛЬНОГО ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА С СЕРВИС-ОРИЕНТИРОВАН-НОЙ АРХИТЕКТУРОЙ


117

ე. თურქია, გ. ერქომაიშვილი. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის ავტომატიზაცია პროცეს-ორიენტირებული მიდგომის ბაზაზე // E. Turkia, G. Erqomaishvili. AUTOMATION OF THE GEORGIAN ELECTRIC SYSTEM ON THE BASIS OF THE PROCESS-ORIENTED APPROACH // Е. Туркия, Г. Еркомаишвили. АВТОМАТИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРО-СИСТЕМЫ ГРУЗИИ НА ОСНОВЕ ПРОЦЕСС-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА


120

ე. როჭიკაშვილი. პროექტირების ავტომატიზებული სისტემის (გრაფიკული სახეების აგრეგატული რედაქტორი) დაპროექტების და მასთან დიალოგის პრინციპები // E. Rochikashvili. PRINCIPLES OF DESIGNING OF SYSTEM OF THE AUTOMATED DESIGNING (THE MODULAR EDITOR OF GRAPHIC IMAGES) AND PRINCIPLES OF DIALOGUE //  Е. Рочикашвили. ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ (АГРЕГАТНЫЙ РЕДАКТОР ГРАФИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ) И ПРИНЦИПЫ ДИАЛОГА


124

მ. კიკნაძე, თ. ჟვანია, დ. კაპანაძე. მარშრუტიზაციის ალგორითმები კომპიუტერულ ქსელებში // M. Kiknadze, T. Zwania, D. Kapanadze. ALGORITHMS ROUTING IN COMPUTER NETWORKS // М. Кикнадзе, Т. Жвания, Д. Капанадзе. АЛГОРИТМИ МАРШРУТИЗАЦИИ В КОМПЬЮТЕРНЫХ  СЕТЯХ


126

ნ. ჯიბლაძე, ო. ხუციშვილი, თ. ხუციშვილი, ე. ბუხრაძე. ლაქსის მეთოდის გამოყენებითი ასპექტის შესახებ // N. Jibladze, O.Khutsishvili, T. Khutsishvili, E. Bukhadze. APPLIED ASPECT OF THE LAX METHOD // Н. Джибладзе, О. Хуцишвили,   Т. Хуцишвили, Е. Бухрадзе.  О ПРИКЛАДНОМ  АСПЕКТЕ  МЕТОДА  ЛАКСА


129

ვ. ხოჭოლავა, ე. ჩიკაშუა, ნ. არაბული. კავშირის არხის მათემატიკური მოდელი ხელისშემშლელი ფაქტორის გათვალისწინებით //V. Khocholava, E. Chikashua, N. Arabuli. MATHEMATICAL MODEL OF THE  CHANNEL IN VIEW OF HANDICAPES // В. Хочолава, Е. Чикашуа,  Н. Арабули.  МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КАНАЛА СВЯЗИ С УЧЕТOМ ПОМЕХ


132

ი. კუცია, ე. გუგუტიშვილი, ე. კუცია. ორგანზომილებიანი სპექტრალური ანალიზი // I. Kutsia, E. Gugutishvili, E. Kutsia. THE TWO-DIMENSIONAL SPECTRAL ANALYSIS //Куция, Е. Гугутишвили, Е. Куция. ДВУМЕРНЫЙ СПЕКТРАЛНЫЙ АНАЛИЗ


135

სესაძე ვ. კ., მჭედლიშვილი ნ. პ., კაიშაური თ. ვ., ჭიკაძე გ. ვ., კეკენაძე ვ. მ. სიმეტრიის პრინციპები იდენტიფიკაციისა და მართვის ამოცანებში // V. Sesadze, N. Mchedlishvili, T. Kaishauri, G. Chikadze, V. Kekenadze. Symmetry principles for tasks of  identification and management // В. Сесадзе, Н. Мчедлишвили, Т. Каишаури, Г. Чикадзе, В. Кекенадзе. Принципы симметрий в задачах идендификации и управления


139

ა. ფრანგიშვილი, ზ. გასიტაშვილი, ი. აბულაძე. საგზაო ქსელის მართვის მოდელი მოდიფიცირებული პეტრის ქსელის გამოყენებით// A.Prangishvili, Z.Gasitashvili, I. Abuladze. ROAD NETWORK CONTROL MODEL USING MODIFIED PETRI NET // А.И. Прангишвили, З.А. Гаситашвили, И.Б. Абуладзе. МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ СЕТЬЮ ПРИМЕНЕНИЕМ МОДИФИЦИРОВАННОЙ СЕТИ ПЕТРИ


143

  ჰ. ვედეკინდი (გერმანია). რომელი ობიექტური მოდელია სწორი მონაცემთა ბაზისათვის ? // H. Wedekind (Germany ). WHAT IS THE RIGHT OBJECT MODEL FOR A DATABASE ? // Х. Ведекинд (Германия). КАКАЯ ОБЪЕКТНАЯ МОДЕЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ ТОЧНОЙ ДЛЯ БАЗЫ ДАННЫХ ?


146

  გ. სურგულაძე, ზ. წვერაიძე, თ. კაიშაური, დ. გულუა, მ. კაშიბაძე. უნიფიცირებული პეტრის ქსელების კონცეფცია და რეალიზაცია მართვის ავტომატიზებულ სისტემებში// G. Surguladze,  Z. Tsveraidze, T. Kaishauri, D. Gulua, M. Kashibadze. CONCEPT OF UNIFIED PETRI NETS IN AUTOMATED CONTROL SYSTEMS // Г. Сургуладзе, З. Цвераидзе, Т. Каишаури, Д. Гулуа, М. Кашибадзе. КОНЦЕПЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ УНИФИЦИРОВАННЫХ СЕТЕЙ ПЕТРИ В АСУ


150

გ. სურგულაძე, ვ. ქაჩიბაია, ი. ილდიზი, ნ. თოფურია, ნ. გელიტაშვილი. კონცეპტუალური მოდელის დაპროექტება UML-ტექნოლოგიით უნივერსიტეტის მონაცემთა ბაზების აგებისას// G. Surguladze, V. Kachibaia (Canada), I. Ildiz (Turkey), N.Topuria, N.Gelitashvili. DESIGNING CONCEPTUAL MODELS USING UML-TECHNOLOGY WHILE CONSTRUCTING UNIVERSITY DATABASE // Г. Сургуладзе, В. Качибая (Канада), И. Илдиз (Турция), Н. Топурия, Н. Гелиташвили.  ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ С ПОМОЩЬЮ UML-ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПОСТРОЕНИИ БАЗ ДАННЫХ УНИВЕРСИТЕТА


154

გ. სურგულაძე, ი. ბერძენიშვილი, ი. ვაჭარაძე, ნ. ხელაძე, ი. ბულია. კორპორაციული მართვის სისტემის WEB -აპლიკაციის დამუშავება INTERNET-INTRANET გარემოში .NET-პლატფორმაზე// G. Surguladze, I. Berdzenisvili, I. Vacharadze, N. Kheladze, I. Bulia. DEVELOPMENT OF WEB-APPLICATION FOR CORPORATE SYSTEM OF CONTROL IN INTERNET-INTRANET ENVIRONMENT ON THE .NET PLATFORM // Г.Г. Сургуладзе,  И. Бердзенишвили, И. Вачарадзе, Н. Хеладзе, И. Булия. РАЗРАБОТКА WEB–ПРИЛОЖЕНИЙ КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В СРЕДЕ INTERNET-INTRANET НА  ПЛAТФОРМЕ .NET


159

გ. სურგულაძე, მ. გიუტაშვილი, გ. შავთვალაძე. ბიზნესის ინტელექტუალური რესურსების სრულყოფა პროცესების ავტომატიზაციის საფუძველზე // G. Surguladze, M. Giutashvili, G. Shavtvaladze. PERFECTION OF THE BUSINESS INTELLECTUAL RESOURCES ON THE BASIS OF THE PROCESSES AUTOMATION // Г.Г. Сургуладзе, М.З. Гиуташвили, Г.Г. Шавтваладзе.  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ БИЗНЕССА НА ОСНОВЕ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОСЕССОВ


163

თ. დოლიძე, დ. გულუა, მ. სურგულაძე, გ. ბახია. ჯანდაცვის ობიექტების ბიზნეს-პროცესების ობიექტ-ორიენტირებული მოდელირება და ანალიზი პეტრის ქსელით // T. Dolidze , D. Gulua, M. Surguladze, G. Bakhia. Object-oriented modelling and analysis of business processes for public health establishments using Petri nets // Т. Р. Долидзе, Д.И. Гулуа, М. Г. Сургуладзе, Г.Г. Бахия. Объектно-ориентированное моделирование и анализ бизнес-процессов обектов здравоохранения на основе сети Петри


166

დ. გულუა, ლ. პეტრიაშვილი, ნ. თოფურია, მ. ოხანაშვილი, ლ. ყვავაძე. სისტემური პეტრის ქსელის გამოყენება მას-ში ობიექტ-ორიენტირებული მოდელირების ამოცანებისათვის// D. Gulua, L. Petriashvili, N. Topuria, M. Oxanashvili, L. Kvavadze. Use of system of Petri networks for problems object-oriented modelling in the management information system // Д. Гулуа., Л. Петриашвили, Н. Топурия, М. Оханашвили, Л. Квавадзе. Исполъзование системных сетей Петри для задач объектно-ориентированного моделирования в  АСУ


170

მ. ოხანაშვილი. წარმოების მარკეტინგული პროცესის ასახვის იმიტაციური მოდელი // Okanashvili M. IMITATING MODEL OF DISPLAY OF PROCESS MARKETING FOR MANUFACTURE // М. Ш. Оханашвили. ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ОТОБРАЖЕНИЯ ПРОЦЕССА  МАРКЕТИНГА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА


172

გ. სურგულაძე, ი. ვაჭარაძე. ექსპერტულ შეფასებათა პროცესების ავტომატიზაცია ობიექტ-ორიენტირებული მეთოდებით// G. Surguladze,  I. Vacharadze, N. Automation of expert judgements processes using object-oriented methods // Г. Г. Сургуладзе,  И.В.  Вачарадзе. Автоматизация процессов экспертных оценок объектно-ориентированными методамы


175

ა. ბერლი, ჰ. დე მეერი (გერმანია). მობილურობა, მობილურობის მართვის მექანიზმები და მობილური P2P არქიტექტურა// A. Berl, H. De Meer. Mobility, Mobility Management Mechanisms and a Mobile P2P Architecture  // А. Берл,  Г.  Де Меер (Германия).  Мобильность, механизмы управления мобильности и мобильная P2P архитектура


179

ლ. იმნაიშვილი, გ. ვერულავა. ტექნოლოგიური სისტემის საიმედოობის შეფასების საკითხისათვის // L. Imnaishvili, G. Verulava.  TO THE QUESTION OF TECHNOLOGICAL SYSTEM’ RELIABILITY // Л. Имнаишвили, Г. Верулава. К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ


187

ა. ფრანგიშვილი, ლ. იმნაიშვილი, გ. ვერულავა. ტექნოლოგიური პროცესის მონიტორინგის კომპიუტერული სისტემა // A. Prangishvili, L. Imnaishvili, G. Verulava. COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING OF  TECHNOLOGICAL PROCESS // А. Прангишвили, Л. Имнаишвили, Г. Верулава.  КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА    ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА


189

ლ. ესაფი, გ. ბოლხი (გერმანია). ლოდინის დროის ვარიაციის მიახლოებითი მნიშვნელობის დადგენა ორ-რიგიან დროზე დამოკიდებულ პრიორიტეტის სისტემაში// L. Essafi, G. Bolch.  Approximation of the Variance of Waiting Time in a Two-Queue Time Dependent Priority System // Л. Ессафи, Г.Болх (Германия). Установление приближенного значения  варияции времени ожидания в двух-очередной зависимой от времени системе приоритетов


192

ნ. ბორა, ჰ. დე მეერი (გერმანია). IP მარშრუტიზაციის ჯგუფური პროტოკოლი და TvoIP ალგორითმი// N. Bohra, H. De Meer. IP MULTICAST ROUTING PROTOCOLS AND ALGORITHMS FOR TVOIP // Н. Бора,   Г. Де Меер (Германия). IP групповой протокол маршрутизации и  TvoIP алгоритм


199

პ. ვიუხნერი, ჰ. დე მეერი, ი. ბარნერი, გ. ბოლხი (გერმანია). მოკლე შესავალი სისტემაში MOSEL-2// P. Wuechner, H. De Meer, J. Barner, G. Bolch.  A brief introduction to MOSEL-2 // П. Вюхнер, Г. Де Меер, И. Барнер, Г. Болх (Германия). Краткое введение в систему моделирования MOSEL-2


210

გ. გოგიჩაიშვილი. სიტუაციური მართვა ავტომატიზებულ სისტემებში// G. Gogichaishvili. SITUATIONAL MANAGEMENT IN THE AUTOMATED SYSTEMS // Г. Г. Гогичаишвили. СИТУАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  В  АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ


215